Έναρξη υποβολής προτάσεων ΕΣΠΑ ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Εναρξη υποβολής προτάσεων ΕΣΠΑ ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,παρέχεται επιδότηση από 40% έως 60% ανάλογα την γεωγραφική περιφέρεια, προϋπολογισμός από 20.000 – 300.000 €.

Έναρξη υποβολής προτάσεων ΕΣΠΑ ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Έγινε έναρξη υποβολής προτάσεων ΕΣΠΑ ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για τις οποίες παρέχεται επιδότηση από 40% έως 60% ανάλογα την γεωγραφική περιφέρεια και προϋπολογισμό από 20.000 – 300.000 €.

 

UPDATE: Το πρόγραμμα βρίσκεται στην διαδικασία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων 

Έναρξη υποβολής προτάσεων ΕΣΠΑ ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 

Η περίοδος υποβολής προτάσεων εσπα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι έως 10/05/2013

Για να μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υποβάλουν πρόταση για ενίσχυση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ πρέπει να ανήκουν σε τρείς γενικές κατηγορίες δραστηριοτήτων οι οποίες είναι οι εξής : Μεταποίηση, Τουρισμός , Εμπόριο και Υπηρεσίες.

 

Εδώ μπορείτε να δείτε μια αναλυτική παρουσίαση δραστηριοτήτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για το ΕΣΠΑ.

 

Ο προϋπολογισμός της κάθε πρότασης μπορεί να  κυμαίνεται από:

  • Από 30.000 – 300.000 € για τη θεματική ενότητα Μεταποίηση
  • Από 20.000 – 300.000 € για τη θεματική ενότητα Τουρισμός
  • Από 20.000 – 100.000 € για τη θεματική ενότητα Εμπόριο & Υπηρεσίες

Τα ποσοστά επιχορήγησης διαφέρουν ανά περιφέρεια και ανά μέγεθος επιχείρησης και κυμαίνονται από 40 % – 60%.

Για την Αττική  το ποσοστό επιδότησης είναι :

  • 50% για τις μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις (δηλ έως 50 άτομα & 10 εκατομύρια  € τζίρο πωλήσεων)
  • 40% για τις μεσαίες (δηλ έως  250 άτομα & 50 εκατομύρια  € τζίρο πωλήσεων)

Συνοπτικός πίνακας ποσοστών επιδότησης ανά δραστηριότητα για το πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ

 

A/A Κατηγορία δαπάνης που επιδοτείται Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό η ποσό στον επιχειρηματικό προϋπολογισμό του έργου
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 60% 80% 60%
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός 100% 100% 100%
3 Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης) €15.000 €15.000 €10.000
4 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας 100% 100% 100%
5 Δικαιώματα τεχνογνωσίας 20% 20% 20%
6 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας €6.000 €6.000 €6.000
7 Λογισμικό €30.000 €30.000 €10.000
8 Προβολή – Προώθηση €20.000 €30.000 €10.000
9 Συμβουλευτικές υπηρεσίες €10.000 €10.000 €10.000
10 Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%) 40% 40% 40%

 

Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά :

–     Με τη προκήρυξη του προγράμματος (14/01/2013) για τις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου

–     Με την Ηλεκτρονική Υποβολή της πρότασης για τις υπόλοιπες περιφέρειες και τις Λειτουργικές δαπάνες (μόνο για τις νέες – υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδύσεων είναι:

  • Μέχρι και δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για τις θεματικές ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός»
  • Μέχρι και δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες»

Υπάρχει δυνατότητα τρίμηνης παράτασης.

Δεν είναι επιλέξιμες μεταξύ άλλων οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο :

  • Λιανικό εμπόριο
  • Εστίαση
  • Franchise

Παράλληλα με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ ενίσχυσης των μικρομεσσαίων επιχειρήσεων, είχε προκυρηχθεί ένα ειδικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και απασχόλησης – για το οποίο η υποβολή προτάσεων έληξε στις 8/04.

Επικοινωνία με τη VK Premium Σύμβουλοι Επιχειρήσεων – Αθήνα:

info@vkpremium.gr

Newsletter

Tηλέφωνο 210-6835560