Έναρξη υποβολής προτάσεων ΕΣΠΑ ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Έναρξη υποβολής προτάσεων ΕΣΠΑ ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Έγινε έναρξη υποβολής προτάσεων ΕΣΠΑ ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για τις οποίες παρέχεται επιδότηση από 40% έως 60% ανάλογα την γεωγραφική περιφέρεια και προϋπολογισμό από 20.000 – 300.000 €.

 

UPDATE: Το πρόγραμμα βρίσκεται στην διαδικασία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων 

Έναρξη υποβολής προτάσεων ΕΣΠΑ ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 

Η περίοδος υποβολής προτάσεων εσπα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι έως 10/05/2013

Για να μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υποβάλουν πρόταση για ενίσχυση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ πρέπει να ανήκουν σε τρείς γενικές κατηγορίες δραστηριοτήτων οι οποίες είναι οι εξής : Μεταποίηση, Τουρισμός , Εμπόριο και Υπηρεσίες.

 

Εδώ μπορείτε να δείτε μια αναλυτική παρουσίαση δραστηριοτήτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για το ΕΣΠΑ.

 

Ο προϋπολογισμός της κάθε πρότασης μπορεί να  κυμαίνεται από:

  • Από 30.000 – 300.000 € για τη θεματική ενότητα Μεταποίηση
  • Από 20.000 – 300.000 € για τη θεματική ενότητα Τουρισμός
  • Από 20.000 – 100.000 € για τη θεματική ενότητα Εμπόριο & Υπηρεσίες

Τα ποσοστά επιχορήγησης διαφέρουν ανά περιφέρεια και ανά μέγεθος επιχείρησης και κυμαίνονται από 40 % – 60%.

Για την Αττική  το ποσοστό επιδότησης είναι :

  • 50% για τις μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις (δηλ έως 50 άτομα & 10 εκατομύρια  € τζίρο πωλήσεων)
  • 40% για τις μεσαίες (δηλ έως  250 άτομα & 50 εκατομύρια  € τζίρο πωλήσεων)

Συνοπτικός πίνακας ποσοστών επιδότησης ανά δραστηριότητα για το πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ

 

A/A Κατηγορία δαπάνης που επιδοτείται Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό η ποσό στον επιχειρηματικό προϋπολογισμό του έργου
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 60% 80% 60%
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός 100% 100% 100%
3 Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης) €15.000 €15.000 €10.000
4 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας 100% 100% 100%
5 Δικαιώματα τεχνογνωσίας 20% 20% 20%
6 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας €6.000 €6.000 €6.000
7 Λογισμικό €30.000 €30.000 €10.000
8 Προβολή – Προώθηση €20.000 €30.000 €10.000
9 Συμβουλευτικές υπηρεσίες €10.000 €10.000 €10.000
10 Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%) 40% 40% 40%

 

Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά :

–     Με τη προκήρυξη του προγράμματος (14/01/2013) για τις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου

–     Με την Ηλεκτρονική Υποβολή της πρότασης για τις υπόλοιπες περιφέρειες και τις Λειτουργικές δαπάνες (μόνο για τις νέες – υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδύσεων είναι:

  • Μέχρι και δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για τις θεματικές ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός»
  • Μέχρι και δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες»

Υπάρχει δυνατότητα τρίμηνης παράτασης.

Δεν είναι επιλέξιμες μεταξύ άλλων οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο :

  • Λιανικό εμπόριο
  • Εστίαση
  • Franchise

Παράλληλα με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ ενίσχυσης των μικρομεσσαίων επιχειρήσεων, είχε προκυρηχθεί ένα ειδικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και απασχόλησης – για το οποίο η υποβολή προτάσεων έληξε στις 8/04.

Επικοινωνία με τη VK Premium Σύμβουλοι Επιχειρήσεων – Αθήνα:

info@vkpremium.gr

Newsletter

Tηλέφωνο 210-6835560