Στρατηγικά & Επιχειρησιακά Σχέδια

O στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής λειτουργίας, υλοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αποσκοπεί στην οριοθέτηση των κατάλληλων ενεργειών για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων στόχων.

Μέσω ενός Στρατηγικού – Επιχειρηματικού Σχεδίου διαμορφώνεται η γενικότερη στρατηγική της εταιρείας, προσδιορίζονται οι απαιτούμενοι επιχειρησιακοί πόροι και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης.

Οι βασικές ενότητες του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού περιλαμβάνουν:

• Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης.

• Ανάλυση Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος.

• SWOT Ανάλυση.

• Όραμα και βασικό πλαίσιο Στρατηγικής.

• Προσδιορισμός Στρατηγικών Στόχων.

• Διαμόρφωση και Αξιολόγηση Εναλλακτικών Σεναρίων.

• Προσδιορισμός και Ανάλυση των επιμέρους Επιχειρησιακών Στόχων.

• Ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης (Μάρκετινγκ, Παραγωγής, Οργάνωσης και Στελέχωσης, κλπ.).

• Χρηματοοικονομική Ανάλυση.

• Χρονοδιάγραμμα και Προγραμματισμός Υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου.

• Καθορισμό δεικτών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης των δράσεων.