Μεγάλη συμμετοχή στη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Μεγάλη συμμετοχή στη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Μεγάλη συμμετοχή στη γυναικεία επιχειρηματικότητα είχε το συγκεκριμένο πρόγραμμα ΕΣΠΑ παρά την οικονομική κρίση.Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων που υποβλήθηκαν είναι πένταπλάσιος του επίσημου προϋπολογισμού. Περίπου 7000 προτάσεις υποβλήθηκαν συνολικά προϋπολογισμού 217.000.000 € και ισόποση δημόσια επιχορήγηση.

Μεγάλη συμμετοχή στη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Η ηλεκτρονική υποβολή των επεδυτικών προτάσεων από τους υποψήφιους επενδυτές για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» έληξε στις 8 Απριλίου.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 40.000.000 €, οποίος θα κατανεμηθεί στις οκτώ (8) Περιφέρειες «Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης» οι οποίες είναι: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος,Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος.

Οπώς φαίνεται από τις παραπάνω περιφέρειες δεν περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια στην Αττική, το Νότιο Αιγαίο και τη Στερεά Ελλάδα. Αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος για την στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας μπορείτε να δείτε εδώ.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών για τις προτάσεις ορίζεται η 1/9/2012.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να ξεπερνά τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης.

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσα από το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων κυμαίνεται από 10.000€ έως 20.000€, ενώ στην περίπτωση δημιουργίας νέας θέσης εργασίας (1 ΕΜΕ = ένα άτομο πλήρους απασχόλησης) η επίδότηση μπορεί να αυξηθεί έως και 12.000 € ακόμη, δηλαδή να εγκριθούν συνολικά έως και 32.000€ ανά πρόταση.

update: Το επόμενο βήμα μετά την ηλεκτρονική υποβολή, είναι οι φάκελοι υποψηφιότητας (προτάσεις υποβολής ΕΣΠΑ) υποχρεωτικά να υποβληθούν σε ένα έντυπο αντίγραφο, στους τοπικόυς εταίρους του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ) μέσα σε επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, επομένως έως τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2013.

Αφού υποβληθούν και σε έντυπη μορφή οι φάκελοι υποψηφιότητας, ξεκινάει η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης της υποβληθείσας επενδυτικής πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος για την γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Πάντως το εξαιρετικό ενδιαφέρον για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, δείχνει ότι οι γυναίκες ενδιαφέρονται να αναλάβουν επιχειρηματική δράση, επιδιώκοντας βέβαια και την στήριξη μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ.

Σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε αν μπορείτε να υποβάλλετε πρόταση επενδυτικού σχεδίου, οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων VK Premium μπορούν άμεσα να σας δώσουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις.