fbpx

 

Προδημοσιεύτηκε στις 13 Οκτωβρίου 2015 το πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

To πρόγραμμα στοχεύει στην δημιουργία ή ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων (start-ups), με 100% επιχορήγηση της σχεδιαζόμενης επένδυσης προϋπολογισμού έως 60.000 €.

Δείτε και το σχετικό βίντεο με την παρουσίαση των βασικών αρχών του προγράματος επιδότησης ΕΣΠΑ για τις startup επιχειρήσεις από τον Δ.Σ της VK Premium, Κωνσταντίνο Βαμβακά.

 Ενισχυόμενοι τομείς προτεραιότητας προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Οι ενισχυόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους παρακάτω τομείς:

 • Αγροδιατροφή
 • Ενέργεια
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Υγεία – Φάρμακα
 • Υλικά – Κατασκευές

Εξαιρούνται από το πρόγραμμα “ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”, οι δραστηριότητες σχετικές με την εστίαση και το λιανικό εμπόριο.

Προδημοσίευση προγράμματος "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" - ΕΣΠΑ

 ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης, δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης “ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:

 • είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
 • ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης ΕΣΠΑ “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Προϋπολογισμός έργων που θα εγκριθούν

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 120.000.000 € και θα κατανεμηθεί σε δύο (2)κύκλους (1ος κύκλος 2015: 40% και 2ος κύκλος 2016: 60%).

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης επιχείρησης που θα επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα “ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” μπορεί να κυμαίνεται έως 60.000 €.
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:

 • ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της ΕΜΕ),
 • το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές,
  δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία),
 • τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες για τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού,εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως η ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης,ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, κ.α.),
 • οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης,
 • το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ),
 • ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.),
 • οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ,
 • οι αμοιβές τρίτων.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” και θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό, θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και υποβολή της επιχειρηματικής σας πρότασης στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 “ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”.

Το πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” είναι ένα από τα τέσσερα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 που προδημοσιέυτηκαν στις 13 Οκτωβρίου 2015.

Τα υπόλοιπα 3 (τρία) προγράμματα που προδημοσιέυτηκαν είναι:

Επιχορηγούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφισταμένων επιχειρήσεων

14 Οκτωβρίου 2015
Νεοφυής Επιχειρηματικότητα - ΕΣΠΑ 2014-2020

Προδημοσίευση προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” – ΕΣΠΑ 2014-2020

Για την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.
29 Ιανουαρίου 2015

Προδημοσίευση Δράσης Υποστήριξης Επιχ. Αγροδιατροφικού Κλάδου

Το πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρήσεων Αγροδιατροφικού Κλάδου στοχεύει στην δημιουργία συνεργειών και εισαγωγή καινοτομιών σε τμήματα της αλυσίδας αξίας (value-chain) των αγροδιατροφικών προϊόντων (μεταποίηση, εμπορία, μεταφορά, διανομή).
8 Ιανουαρίου 2015

Επιλέξιμες δραστηριότητες πρoγράμματος «Επιχειρούμε Δυναμικά» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» του ΕΣΠΑ 2014-2020, αναλυτική παρουσίαση στις επιλέξιμες δραστηριότητες για τις οποίες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν πρόταση για επιδότηση.
22 Δεκεμβρίου 2014

Έγκριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 ύψους 19 δισ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού ύψους 19 δισ. ευρώ.
11 Δεκεμβρίου 2014

Προαναγγελία ΥΠΑΝ: δύο δράσεις ΕΣΠΑ για ΜΜΕ & ανέργους

Η προαναγγελία του υπουργείου Ανάπτυξης αφορά δύο εμπροσθοβαρείς δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανέργους, ύψους 100 εκ. ευρώ.
4 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία”

Υποβλήθηκε το πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία” (νέο ΕΣΠΑ) με στόχους την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & εξωστρέφειας.Οι πόροι του θα προσανατολιστούν σε 9 στρατηγικούς τομείς δραστηριοτήτων.
25 Μαΐου 2014

Έγκριση της Ε.Ε για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Κομισιόν έδωσε την έγκριση της για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 το οποίο θα δίνει έμφαση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την ολοκλήρωση υποδομών και την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης στην Ελλάδα.
8 Μαΐου 2014

Έγκριση του ελληνικού χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων περιόδου 2014 – 2020

Εγκρίθηκε ο ελληνικός χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο 2014 - 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανάπτυξης και τη βελτίωση της συνοχής στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Powered by 360web.gr 360web.gr 360web.gr 360web.gr 360web.gr vkpremium Business consultants