7 Φεβρουαρίου 2013

Πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ Οίκον

Το Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ Οίκον θα υλοποιηθεί μέσω Ειδικού Ταμείου Xαρτοφυλακίου . Στο πλαίσιο δημιουργίας του Ταμείου εξασφαλίσθηκε αύξηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος, ο οποίος τώρα ανέρχεται σε 396 εκ. € έναντι των 200 εκ. € που είχαν αρχικά προβλεφθεί.
6 Φεβρουαρίου 2013

Προκήρυξη του προγράμματος ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η προκήρυξη του προγράμματος ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ που αποσκοπεί στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος και στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.
6 Φεβρουαρίου 2013

Νέα προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Υπό τον τίτλο «Ελληνική Μεταποίηση 2010», η Yπουργός  Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Λουκά Κατσέλη παρουσίασε τέσσερις νέες δράσεις που όπως Read More
6 Φεβρουαρίου 2013

Πρόγραμμα ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Πρόγραμμα ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠ.ΑΝ.ΙΙ) που στοχεύει στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, σαν βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
19 Ιανουαρίου 2013

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. Ευρώ που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών.
19 Ιανουαρίου 2013

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ – Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες

Το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ - Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες, επιδιώκει τον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας
19 Ιανουαρίου 2013

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων στοχεύει στην τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόμων καθώς και στην υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων
19 Ιανουαρίου 2013

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

Το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα αποσκοπεί ιδιαίτερα στη δημιουργία επενδυτικών προτάσεων καινοτομίας και την ενίσχυση της δημιουργίας.
19 Ιανουαρίου 2013

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εναλλακτικός Τουρισμός

Tο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εναλλακτικός Τουρισμός αποσκοπεί στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος και στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.
4 Ιουλίου 2010

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ – Ελληνική Μεταποίηση 2010

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ – Ελληνική Μεταποίηση 2010 Υπό τον τίτλο Ελληνική Μεταποίηση 2010, η Yπουργός  Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Λουκά Read More