Επτά νέες επιδοτήσεις επιχειρήσεων αναμένεται να προκυρηχθούν έως το τέλος του 2016

Ανακοινώθηκε παράταση έως 31/5 για αιτήσεις στα καθεστώτα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» & «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»

Λίγες ημέρες μετά τη λήξη των υποβολών αιτήσεων στις 4 δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 και λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των 46.987 επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν, έχουν ήδη ξεκινήσει οι δηλώσεις των αρμοδίων για νέες επιδοτήσεις επιχειρήσεων που έπεται να προκηρυχθούν μέχρι το τέλος του 2016!

Με σειρά ενδιαφέροντος και εκτιμώμενης ανταπόκρισης τα πολύ-αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα είναι τα εξής:

Αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα έως το τέλος του 2016

 1. Ο Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 4 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ:

Οι τέσσερις δράσεις των οποίων ο α’ κύκλος μόλις έκλεισε, αφορούν Πτυχιούχους, Άνεργους, Μικρομεσαίες Τουριστικές Επιχειρήσεις, Μικρές και πολύ Μικρές  υφιστάμενες επιχειρήσεις. Στόχος του β’ κύκλου είναι να κινηθεί στις ίδιες γραμμές αλλά να βελτιώσει τα «προβληματικά» σημεία που θα διαπιστωθούν μετά την αξιολόγηση του α’ κύκλου. Για το λόγο αυτό ως χρόνος προκήρυξης του β’ κύκλου έχει οριστεί το τέλος Σεπτεμβρίου οπότε και θα έχει ολοκληρωθεί (πέρα από κάθε αισιόδοξη πρόβλεψη) η αξιολόγηση των προτάσεων του α’ κύκλου.

Βασικά στοιχεία για την υποβολή προτάσεων (και την επίτευξη της επιθυμητής βαθμολογίας και επιδότησης) στις 4 αυτές δράσεις ήταν (και θα συνεχίσουν να είναι και στο β’ κύκλο ως φαίνεται) τα εξής:

 • Νέο καινοτόμο προϊόν-υπηρεσία που θα προσφέρει η εταιρεία μέσω του επενδυτικού της σχεδίου.
 • Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και βελτίωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος στης εταιρείας
 • Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και αύξηση της απασχόλησης.
 • Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σημαντική βαρύτητα επείχε η μεσοσταθμική αύξηση του κύκλου εργασιών και της απασχόλησης της τελευταίας τριετίας σε σχέση με το 2012, γεγονός το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το στρατηγικό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση εκείνων που επλήγησαν από την κρίση, καθώς πριμοδοτεί βαθμολογικά τις επιχειρήσεις που παρουσίασαν ανάπτυξη μετά το 2012.
 • Στοχευμένες ενέργειες προώθησης των νέων προϊόντων-υπηρεσιών.
 • Δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καθαρά εμπορικές επιχειρήσεις (χονδρικού εμπορίου διότι το λιανικό εμπόριο δεν είναι επιλέξιμο) χάνουν οριζόντια το βαθμό που αντιστοιχεί στη συνάφεια του επενδυτικού με την έξυπνη εξειδίκευση της περιφέρειας.

 

 1. ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

Το πρόγραμμα της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας που έτρεξε στον α’ κύκλο των 4 δράσεων ΕΠΑΝΕΚ δε συμπεριέλαβε στις επιλέξιμες δραστηριότητες τις τουριστικές επιχειρήσεις, μη δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούσαν να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση στον τομέα του Τουρισμού που αποτελεί τη «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας, να επιδοτηθούν για την επένδυση αυτή.

Παράλληλα το πρόγραμμα των Τουριστικών επιχειρήσεων των ίδιων δράσεων ΕΣΠΑ απέκλεισε την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων (με ημερομηνία ίδρυσης μετά την 1/1/2016) αλλά και τη δημιουργία νέων καταλυμάτων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. Ακόμα με τον περιορισμό της απασχόλησης 0,5 ΕΜΕ κατά την τελευταία τριετία, απέκλεισε τις «οικογενειακές» τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν τα καταλύματά τους χωρίς να απασχολούν προσωπικό, και οι οποίες αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων. Αυτός είναι και ο λόγος που τα ποσοστά ένταξης στο πρόγραμμα των Τουριστικών του α’ κύκλου αναμένεται να είναι αρκετά υψηλά και σε ορισμένες περιοχές θα ενταχθούν όλες οι προτάσεις.

Όλα τα παραπάνω «κενά» προσδοκάται να καλυφθούν με τη νέα δράση ίδρυσης Νέων τουριστικών επιχειρήσεων.

 

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

Το πρόγραμμα της αναβάθμισης υφιστάμενων επιχειρήσεων που έτρεξε στο πλαίσιο των 4 δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ, αφορούσε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αφήνοντας εκτός επιδότησης τις Μεσαίες Επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 έως 250 άτομα προσωπικό και έχουν κύκλο εργασιών ή σύνολο ενεργητικού από 10 έως 50 εκατομμύρια ευρώ. Στις Μεσαίες επιχειρήσεις είναι πιθανό να εντάσσεται και μία φαινομενικά Μικρή επιχείρηση η οποία όμως συνδέεται μέσω φυσικών ή νομικών προσώπων και με άλλες επιχειρήσεις όμορης αγοράς, των οποίων τα οικονομικά στοιχεία αλλά και τα στοιχεία προσωπικού εξετάζονται ενιαία προκειμένου για τον υπολογισμό του μεγέθους μίας επιχείρησης. Για την ένταξη των Μεσαίων Επιχειρήσεων στα επιδοτούμενα προγράμματα αναμένεται να προκηρυχθεί το αντίστοιχο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 100.000.000€.

 

 1. ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (clusters).

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το πρόγραμμα που θα επιδοτεί τη δημιουργία clusters και meta-clusters.

Ως cluster ορίζεται μια ομάδα εταιρειών και ιδρυμάτων που συστεγάζονται σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και συνδέονται αλληλοεξαρτώμενες με την παροχή ομάδων προϊόντων ή / και υπηρεσιών. Λόγω της εγγύτητάς τους (τόσο από την άποψη της γεωγραφίας όσο και δραστηριοτήτων) τα μέλη των clusters καθοδηγούνται από διάφορους εξωγενείς παράγοντες σε σχέση με τη θέση τους. Αυτοί οι εξωγενείς παράγοντες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την πρόσβαση σε εξειδικευμένες αγορές εργασίας και προμηθευτών, τη μεταφορά γνώσεων, την πίεση για να επιτευχθεί μεγαλύτερη οικονομική απόδοση ώστε να αντιμετωπιστεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και τη συνεχή μάθηση, χάρη σε μια στενή αλληλεπίδραση μεταξύ των πελατών και των εξειδικευμένων προμηθευτών.

Οι συγκεκριμένοι συνεργατικοί σχηματισμοί πρέπει να χαρακτηρίζονται από τα εξής τέσσερα σημεία:

 • Εγγύτητα: οι εταιρείες πρέπει να είναι αρκετά κοντά στο χώρο για να δημιουργηθούν τυχόν θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις και να κατανέμονται από κοινού οι πληροφορίες.
 • Διασυνδέσεις: θα πρέπει να μοιράζονται έναν κοινό στόχο (για παράδειγμα, η τελική ζήτηση της αγοράς) για να είναι σε θέση να επωφεληθούν από την εγγύτητα και την αλληλεπίδραση.
 • Αλληλεπιδράσεις: η εγγύτητα και η εργασία σε συναφή θέματα δεν είναι αρκετά. Για να επιτευχθούν θετικές επιδράσεις στο cluster, πρέπει να είναι παρόν κάποιο επίπεδο δραστικής αλληλεπίδρασης.
 • Κρίσιμο σύνολο (critical mass): πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός συμμετεχόντων για τις αλληλεπιδράσεις ώστε αυτές να έχουν σημαντική επίδραση στην απόδοση των εταιρειών».

 

 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Στα προγράμματα που αναμένεται να προκηρυχθούν μέχρι το τέλος του 2016 περιλαμβάνονται επίσης ένα πρόγραμμα προϋπολογισμού 40.000.000€ για τη δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων τοπικής εμβέλειας σε σχέση με τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα και ένα πρόγραμμα προϋπολογισμού 30.000.000€ για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση σχεδίων που αφορούν στην αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων, ενώ θα ενισχυθούν και οι ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία.

 

 1. Έχει ήδη εκδοθεί η πρόσκληση για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων.

 

 1. ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τέλος αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 ο οποίος Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 22-6-2016 ο οποίος διαμορφώνει σε χαμηλότερα επίπεδα το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος επένδυσης, διευρύνοντας έτσι τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα θελήσουν να ενταχθούν. Τα νέα όρια κατώτατου ορίου επένδυσης είναι τα εξής:

 • Για Μεγάλες επιχειρήσεις ελάχιστο ύψους επένδυσης 500.000€
 • Για Μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και clusters (επιχειρήσεις του άρθρου 52) ελάχιστο ύψος επένδυσης 250.000€
 • Για Μικρές επιχειρήσεις ελάχιστο ύψος επένδυσης 150.000€
 • Για Πολύ Μικρές επιχειρήσεις ελάχιστο ύψος επένδυσης 100.000€
 • Για ΚΟΙΝΣΕΠ, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και ΑΕΣ ελάχιστο ύψος επένδυσης 50.000€

 

Τα παραπάνω προγράμματα αναμένεται να αυξήσουν τις επενδύσεις των επιχειρήσεων και να βοηθήσουν στη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξή τους.