Εργαλείο Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) που Καινοτομούν, Φάση 1 και 2, περίοδος 2016-2017

Horizon 2020