Υπερψηφίστηκε ο νέος νόμος για το ΕΣΠΑ 2021-2027 – Τι προβλέπει;

ΕΣΠΑ 2021-2027

Με την ψήφιση του νόμου για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ολοκληρώνει τη διαδικασία, έτσι ώστε να βγάλει πρώτη τα προγράμματα για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών μέσω του νέου ΕΣΠΑ. Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 ύψους 26,3 δις ευρώ σηματοδοτεί μια νέα εποχή ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης, ψηφιακού εκσυγχρονισμού και πράσινης μετάβασης.


Πίνακας Περιεχομένων

Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027

Το ΕΣΠΑ περιλαμβάνει 9 Τομεακά Προγράμματα, 13 Περιφερειακά και 13 Προγράμματα για τον Στόχο
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (INTERREG).

Τα Τομεακά Προγράμματα είναι:

  1. «Ανταγωνιστικότητα»
  2. «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»
  3. «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή»
  4. «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή»
  5. «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
  6. «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα»
  7. «Πολιτική Προστασία»
  8. «Μεταφορές»
  9. «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων»


Τα Περιφερειακά Προγράμματα αφορούν τις περιφέρειες:
α) «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη»
β) «Κεντρική Μακεδονία»
γ) «Θεσσαλία»
δ) «Ήπειρος»
ε) «Δυτική Ελλάδα»
στ) «Δυτική Μακεδονία»
ζ) «Στερεά Ελλάδα»
η) «Πελοπόννησος»
θ) «Ιόνια Νησιά»
ι) «Βόρειο Αιγαίο»
ια) «Κρήτη»
ιβ) «Αττική»
ιγ) «Νότιο Αιγαίο»


Ο νόμος ρυθμίζει θέματα που αφορούν στη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύμφωνα με τις επιταγές του οικείου ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου για τα επιμέρους Ταμεία. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τον νέο νόμο επιχειρείται ως πρωταρχικό μέλημα η αντιμετώπιση επιμέρους δυσλειτουργιών που εντοπίστηκαν κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, με την αξιοποίηση των ευκαιριών που αναδεικνύονται με τους νέους Κανονισμούς της ΕΕ.


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και συμβάλλει στην πραγματοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων. Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι σύμβουλοι αναλαμβάνουν τις υποβολές των αιτήσεων στα ενεργά χρηματοδοτικά προγράμματα με 98% ποσοστό επιτυχίας. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560

Φόρμα Επικοινωνίας

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση