Προδημοσίευση του προγράμματος «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Πρόγραμμα «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

Προδημοσίευση της εμβληματικής Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας ώστε να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, για την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας.

Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), και ερευνητικούς οργανισμούς. Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας.

Στόχοι της δράσης:

• Παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, με έμφαση στις ΜμΕ.

• Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση.

• Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας.

• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και ενδυνάμωση του εξαγωγικού προφίλ στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού.

• Απασχόληση επιστημονικού δυναμικού υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης (Brain Gain).

• Σύνδεση του ακαδημαϊκού με τον παραγωγικό τομέα.

Η Δράση αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Η Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» θα περιλαμβάνει τέσσερις (4) παρεμβάσεις (επιμέρους προγράμματα) με συνολικό προϋπολογισμό 300 εκ. ευρώ:

I.Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός: 60 εκ ευρώ 

Ενδεικτική έναρξη προγράμματος: Q4/2022

Δικαιούχοι: Για υφιστάμενες ΜΜΕ Επιχειρήσεις

Μέθοδος αξιολόγησης προτάσεων: Συγκριτική Αξιολόγηση

Βασικός στόχος της παρέμβασης I «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» είναι η δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού και επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού μέσω της υποστήριξης της έρευνας, προώθησης της καινοτομίας και ενίσχυσης της δικτύωσης των επιχειρήσεων.

Μέγιστο ποσό προϋπολογισμού ανά αίτηση: 800.000


II.Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Προϋπολογισμός: 180 εκ ευρώ

Ενδεικτική έναρξη προγράμματος: Q1/2023

Δικαιούχοι: Για Συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.

Μέθοδος αξιολόγησης προτάσεων: Συγκριτική Αξιολόγηση 

Βασικός στόχος της παρέμβασης II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η προώθηση συνεργασιών/συμπράξεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

Μέγιστο ποσό προϋπολογισμού ανά αίτηση: 2.000.000III.Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Προϋπολογισμός: 39 εκ ευρώ 

Ενδεικτική έναρξη προγράμματος: Q4/2022

Δικαιούχοι: Για υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ)

Μέθοδος αξιολόγησης προτάσεων: Η αξιολόγηση θα είναι άμεση με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων και έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η παρέμβαση ΙΙΙ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων » έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Μέγιστο ποσό προϋπολογισμού ανά αίτηση: 2.000.000IV.Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) 

Προϋπολογισμός: 21 εκ ευρώ 

Ενδεικτική έναρξη προγράμματος: Q2/2023

Δικαιούχοι: Για υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ)

Μέθοδος αξιολόγησης προτάσεων: Η αξιολόγηση θα είναι άμεση με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων και έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η παρέμβαση ΙV «Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις» στοχεύει στην υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας μέσω της χρηματοδότησης προτάσεων σημαντικής αξίας που κατατέθηκαν από ελληνικές ΜμΕ επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας. Η Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) είναι η ετικέτα υψηλής ποιότητας που απονέμεται σε έργα που υποβλήθηκαν στο ανωτέρω πρόγραμμα, κρίθηκαν ότι αξίζουν χρηματοδότηση, αλλά δεν έλαβαν τη χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Μέγιστο ποσό προϋπολογισμού ανά αίτηση: όπως ο εγκεκριμένος Π/Υ από το Horizon Europe.


Για τις 4 δράσεις του προγράμματος «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027, οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι:

1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
7. Αειφόρος Ενέργεια
8. Ψηφιακές Τεχνολογίες


Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση