Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα

Η VK PREMIUM διαθέτει σημαντική εμπειρία και το κατάλληλα εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για να παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα σε ένα ευρύ φάσμα φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, της Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), καθώς και των οργανισμών και επιχειρήσεων τους.

Στόχος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υποστήριξης της Δημόσιας Διοίκησης, για την κάλυψη των οργανωτικών και λειτουργικών της αναγκών καθώς επίσης και η συνεχής συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη, προς την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αναπτυξιακού αποτελέσματος.

VK PREMIUM παρέχει τις εξής συμβουλευτικές υπηρεσίες προς δημόσιους φορείς:

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα μπορούν να περιγραφούν ως εξής:

Κεντρική Διοίκηση και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας: Υπουργεία, Περιφέρειες και οι Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τους(ΕΥΔ των ΕΠ), ΔΕΚΟ, Οργανισμοί.

Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης: Νομαρχίες, Δήμοι, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Κοινωφελείς και Ανώνυμες Επιχειρήσεις ΟΤΑ.

Ιδιωτικός Τομέας: Έλληνες και αλλοδαποί θεσμικοί επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο δημόσιο, σε συνεργασία με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή με φορείς αυτών, μέσω Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).

Φορείς Του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα: Μη κερδοσκοπικοί φορείς του ιδιωτικού τομέα, Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Πολιτιστικά Ιδρύματα, Σύνδεσμοι, Σύλλογοι.

Φορείς Διεθνών Συνεργασιών: Διακρατικοί εταίροι, Σύνδεσμοι, Σύλλογοι του εξωτερικού, Τράπεζες, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί.