Μελέτες Μέτρησης και Βελτίωσης της Αποδοτικότητας Δημόσιων Υπηρεσιών

Σε συνέχεια της ψήφισης του Ν.3230/2004 του ΥΠΕΣΣΔΑ «Καθιέρωση συστήματος Διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας», οι δημόσιοι φορείς και οι φορείς της αυτοδιοίκησης, οδηγούνται στην ένταξη συστημάτων αξιολόγησης των υπηρεσιών τους και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών τους προς τους πολίτες.

Η VK PREMIUM, έχει παράσχει μέχρι σήμερα Υπηρεσίες Υποστήριξης σε Δημόσιους φορείς προκειμένου να σχεδιάσουν και να εντάξουν στις λειτουργίες τους συστήματα αυτό-αξιολόγησης με τα σύγχρονα πρότυπα όπως το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) και το αντίστοιχο EFQM και στη συνέχεια να προβούν στην κατάλληλη προσαρμογή και μέτρηση δεικτών αποτελεσματικότητας – αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων τους με σύγχρονες τεχνικές, όπως η Κάρτα Απόδοσης (Balanced Scorecard).

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνουν:

  • Εξοικείωση και εκπαίδευση της Διοίκησης και του προσωπικού των Υπηρεσιών, προκειμένου να κατανοήσουν τις μεθόδους και τα απαραίτητα εργαλεία και συστήματα, ώστε να συγκροτήσουν τις αναγκαίες Ομάδες Εργασίας και να οργανώσουν κατάλληλα το πλαίσιο της αυτο-αξιολόγησης.
  • Προσαρμογή του Προτύπου Αυτό-αξιολόγησης, στις ανάγκες του εκάστοτε Φορέα, που σημαίνει προσαρμογή του εγχειρίδιου, του ερωτηματολογίου και των Ομάδων προκειμένου να διενεργηθεί η αξιολόγηση και καθοδήγηση του φορέα για τη διενέργεια των διαδικασιών.
  • Επεξεργασία με κατάλληλο λογισμικό των ευρημάτων.
  • Σύνταξη της Έκθεσης Αυτο-αξιολόγησης, που περιλαμβάνει τη σταθμισμένη βαθμολόγηση του Φορέα και τη σχετική θέση του με βάσει τη συμφωνημένα κριτήρια. Εντοπισμός των αναγκαίων περιοχών βελτίωσης.
  • Προσδιορισμός κατάλληλων δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας με έμφαση στις σημαντικές λειτουργίες που εκτελεί ο Φορέας, με σεβασμό στον πολίτη και στο περιβάλλον, αλλά και με τον καθορισμό των προσδοκιών που διατυπώνουν οι «συμμέτοχοι» -shareholders.

Οι ανωτέρω μελέτες, αποδεικνύεται ότι έχουν σημαντικές θετικές επιπτώσεις στη λειτουργία, στην απόδοση και εν γένει στην βελτίωση της λειτουργίας των Οργανισμών στις οποίες εισάγονται.