Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη επενδύσεων σε Ξενοδοχεία

Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να προσφέρουν σημαντική στήριξη στις επενδύσεις για νέα η υφιστάμενα ξενοδοχεία με τη μορφή επιδοτήσεων ή χαμηλότοκων δανείων.

Πιο συγκεκριμένα, η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων συμπεριλαμβάνονται στις επιδοτήσεις έως 75% από τα καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου και στα αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ενώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) οι επενδυτές μπορούν να λάβουν δάνειο με ελάχιστο επιτόκιο 0,35%.

 

Πώς μπορεί να επωφεληθεί ο Ξενοδοχειακός κλάδος από το κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο

 1. Αναπτυξιακός Νόμος

Οι επενδύσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες με επιλέξιμο προϋπολογισμό ύψους έως 5.000.000€ μπορούν να επιδοτηθούν με ανώτατο ποσοστό 75% από το καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου.

Οι επιδοτήσεις του Αναπτυξιακού νόμου μπορούν να ενισχύσουν με υψηλά ποσοστά επενδύσεις σε τουριστικές δραστηριότητες όπως:

 • Ίδρυση / επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 4 αστέρων
 • Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων τουλάχιστον 3 αστέρων
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων
 • Ίδρυση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels)

Με βάση το Νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και το μέγεθος της επιχείρησης, τα ανώτατα ποσοστά ενισχύσεων στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας για την περίοδο 2022-2027, είναι:

 • έως 75% για τις μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • έως 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις
 • έως 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις

Δαπάνες που επιδοτούνται

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
 • Αγορά κτιρίων
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
  Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμό
  ________________________________________
 1. Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Τα δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο μέσω από το ΤΑΑ στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών τουριστικών επενδύσεων με ελάχιστο επιτόκιο αναφοράς από 0,35% και καλύπτουν κατά μέγιστο βαθμό το 50% του κόστους κάθε επενδυτικού σχεδίου.

Ο επενδυτής μπορεί να υποβάλλει αίτηση και να λάβει δάνειο με ευνοϊκούς όρους για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες, σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, καθώς και σε συγκροτήματα τουριστικών κατοικιών.

Δαπάνες που χρηματοδοτούνται

 • Αγορά οικοπέδου
 • Ανέγερση κτιρίου για Ξενοδοχείο, Τουριστικές κατοικίες, Βιοκλιματικές τουριστικές κατοικίες
 • Διαμόρφωση γηπέδου και περιβάλλοντος χώρου (πχ. ασφαλτοστρώσεις, διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων, περίφραξη)
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του ξενοδοχείου
 • Κατασκευή μηχανολογικής εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού μονάδας
 • Αγορά εξοπλισμού δωματίων και κοινόχρηστων χώρων (έπιπλα, επαγγελματικός εξοπλισμός κουζίνας)
 • Αγορά εξοπλισμού Η/Υ και τηλεπικοινωνιών και απόκτηση λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικών κρατήσεων και εμπορικο-λογιστικού προγράμματος
 • Αγορά μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά προσωπικού και πελατών εντός της μονάδας
 • Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρονικών αυτοκινήτων
 • Μισθοδοσία προσωπικού, λειτουργικά έξοδα και δαπάνες εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού για την πρώτη τριετία

________________________________________

 1. Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ
  Τα προγράμματα ΕΣΠΑ που αναμένεται να προκηρυχθούν στο τέλος καλοκαιριού, προβλέπεται ότι θα ενισχύσουν υφιστάμενες και νέες τουριστικές επιχειρήσεις με ποσοστά επιδότησης που θα κυμαίνονται από 50-55%.
  ________________________________________

Το άρθρο ενημερώθηκε στις 28/07/2022

Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνουν την εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για το επενδυτικό σχέδιο με σκοπό την υποβολή αίτησης για τη δανειοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση