Παράταση υλοποίησης για τα προγράμματα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»

Παράταση υλοποίησης για τα προγράμματα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»

Δόθηκε παράταση για τον χρόνο υλοποίησης των ενταγμένων έργων στα προγράμματα ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» που ανήκουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007- 2013.
Δόθηκε παράταση προγράμματα ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»Όπως ενημερώνει η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), οι αρχικές αποφάσεις τροποποιήθηκαν ως ακολούθως έτσι ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για την υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων:

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»:

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, αλλά υπάρχει και η επιλογή εξάμηνης παράτασης μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014, όταν το αίτημα για παράταση υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.
Για τις νέες εντάξεις που δύναται να προκύψουν κατόπιν εξέτασης και αποδοχής σχετικών αιτημάτων θεραπείας, η διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται εξ αρχής σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, στις διατάξεις του προγράμματος. Για τις περιπτώσεις αυτές και μόνο, τα έργα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2015.
Οι επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός 24 μηνών (ή 30 μηνών εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης του έργου ή/και τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις προθεσμίες που αναφέρονται, απεντάσσονται αυτόματα (διαγράφονται) από το δικαίωμα χρηματοδότησης.
Για την παράταση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου που ανήκει στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τεκμηριωμένη αίτηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου στον ΕΦΕΠΑΕ πριν το τέλος του έργου (24 μήνες).

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υποβληθεί η σχετική αίτηση πριν την ημερομηνία αυτή και να έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (εξοφλημένες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών).

Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014. Περαιτέρω παράταση μέχρι τρεις μήνες δίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εφόσον υπαίτιος για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου δεν είναι ο δικαιούχος του έργου.

Αν και αυτή την στιγμή δεν υπάρχει ενεργό πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την υποστήριξη της καινοτομίας, επιχειρήσεις που διαθέτουν ένα καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία μπορούν να κάνουν αίτηση χρηματοδότησης στο Εργαλείο Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που Καινοτομούν από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαικής Ενωσης.

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»:

Δίνεται δυνατότητα παράτασης έως 30 Νοεμβρίου 2014, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Κατ’ εξαίρεση, δύναται να δοθεί πρόσθετη παράταση τριών μηνών μόνο σε περιπτώσεις τεκμηριωμένης ανωτέρας βίας. Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
Επίσης, απεντάσσονται επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός 30 μηνών (ή έως 30 Νοεμβρίου 2014 εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα παράτασης και έκθεση ολοκλήρωσης του εγκεκριμένου έργου.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Μεταποιήση στις Νέες Συνθήκες” εντός της προθεσμίας των προβλεπόμενων 30 μηνών, ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις.