Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες επενδύσεων που θα ενισχυθούν από το αναμενόμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Ανταγωνιστικότητα 2021-2027”

ΕΣΠΑ 2021-2027

Το αναμενόμενο πρόγραμμαΑνταγωνιστικότητα 2021-2027” θα στηρίξει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων μέσω της καινοτομίας για τη μετάβαση στην Οικονομία της Γνώσης. Οι δράσεις του προγράμματος, με συνολικό προϋπολογισμό σχεδόν 3,9 δις ευρώ, αναμένεται να ενισχύσουν το παραγωγικό δυναμικό της οικονομίας, των ανθρώπινων δεξιοτήτων και ειδικότερα τις ελληνικές επιχειρήσεις σε επίπεδο πληροφόρησης, ενίσχυσης συνεργασιών, ανάπτυξης νέων συνεργατικών προτύπων και εύρεσης τεχνολογικών, ανθρώπινων και επενδυτικών πόρων.


Η στρατηγική του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» οργανώνεται σε 3 βασικές Προτεραιότητες:

 1. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας & καινοτομίας
 2. Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μετασχηματισμού
 3. Βελτίωση της πρόσβασης επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση


ΑΞΟΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027

1.Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός

3. Έρευνα και καινοτομία

4. Ανθρώπινο δυναμικό


Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις

 • Στήριξη Παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στην καινοτομία, τεχνολογική προσαρμογή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη στροφή σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα
 • Ανάπτυξη της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Ενίσχυση της νέας / νεοφυούς επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγχρονισμός του τουρισμού
 • Υποστήριξη της ανάπτυξης/υιοθέτησης καινοτομιών
 • Υπηρεσίες στήριξης της επιχειρηματικότητας και δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος
 • Ενθάρρυνση cluster ή/και συνεργασιών ΜΜΕ μεταξύ τους ή/και με μεγαλύτερες επιχειρήσεις
 • Ανάπτυξη / Αναβάθμιση δομών / μηχανισμών στήριξης επιχειρηματικότητας

Ψηφιακός μετασχηματισμός Ελληνικής Βιομηχανίας

 • Συμπεριλαμβάνονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουρισμού, σύγχρονου πολιτισμού και εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και η τεχνολογική και οργανωτική τους αναβάθμιση

Έρευνα και ανάπτυξη

 • Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας, τη μεταφορά τεχνολογίας, τη βιομηχανοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στους κλάδους Eυρωπαϊκής και Εθνικής προτεραιότητας.
 • Βάση της ανάπτυξης θα είναι οι δυναμικοί κλάδοι της ελληνικής βιομηχανίας:
  • Αγροδιατροφική Αλυσίδα
  • Βιοεπιστήμες – Υγεία – Φάρμακα
  • Ψηφιακές Τεχνολογίες
  • Αειφόρος Ενέργεια
  • Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
  • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Υλικά – Κατασκευές & Βιομηχανία
  • Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες

Ανθρώπινο Δυναμικό

 • Κάλυψη αναγκών σε δεξιότητες στο πλαίσιο της έξυπνης εξειδίκευσης, της βιομηχανικής μετάβασης και της υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού.
 • Αναβάθμιση των ικανοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού σε οριζόντιες (Industry 4.0 και πράσινη οικονομία)


VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υποβολή φακέλων για ενισχύσεις και αναπτυξιακά προγράμματα με 98% επιτυχία στις εγκρίσεις.

Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM, για να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε από τις ενεργές επιδοτήσεις ΕΣΠΑ. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση