Στρατηγικές Επενδύσεις Εθνικής Σημασίας & Διαδικασία Αδειοδότησης Fast Track

 

Με το θεσμικό πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων Εθνικής Σημασίας και τη διαδικασία αδειοδότησης fast track επιτυγχάνεται η διευκόλυνση της υλοποίησης επενδύσεων που συνδυάζουν υψηλό προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου και δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας. Συνεπώς, επιφέρουν σημαντικά, θετικά, ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα στη συνολική οικονομία της χώρας.

Επιπλέον, με τη λειτουργία της κεντρικής αδειοδοτικής αρχής για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, γίνεται ένα ουσιαστικό βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της γραφειοκρατίας, της εμπλοκής πολλών συναρμοδίων Υπηρεσιών και κατ’ επέκταση της μεγάλης καθυστέρησης στην αδειοδότηση των μεγάλων επενδύσεων.

Οι Στρατηγικές Επενδύσεις αφορούν κυρίως στην κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση, αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισμό ή στη διατήρηση υφιστάμενων υποδομών, εγκαταστάσεων και δικτύων στους εξής οικονομικούς τομείς:

 • βιομηχανία
 • ενέργεια
 • τουρισμός
 • μεταφορές και επικοινωνίες
 • παροχή υπηρεσιών υγείας
 • διαχείριση απορριμμάτων
 • έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας
 • εκπαίδευση
 • πολιτισμός
 • πρωτογενής τομέα και μεταποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων
 • παροχή υπηρεσιών του τριτογενούς τομέα


Είδη ενισχύσεων

1. Φορολογικά κίνητρα

Οι επενδύσεις μπορούν να λάβουν φορολογική απαλλαγή ή προσαύξηση κατά 100% των φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο επενδυτικό σχέδιο.

2. Επιδότηση (επιχορήγηση δαπανών)

 • Έως €20 εκ. για Βιομηχανική Έρευνα
 • Έως €15 εκ. για Πειραματική Ανάπτυξη
 • Έως €7,5 εκ. για Μελέτες Σκοπιμότητας
 • Έως €5 εκ. για πρόσληψή εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία


Οι Στρατηγικές Επενδύσεις κατά την έννοια του Ν3894/2010 όπως ισχύει, είναι επενδύσεις οι προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα στους επενδυτές όπως:

 • Επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης με υποχρέωση έκδοσης σε 45 ημέρες των αδειών και γνωμοδοτήσεων των υπηρεσιών
 • Δυνατότητα δημιουργίας Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), σύμφωνα με το οποίο δημιουργείται ένα ενιαίο χωρικό διάταγμα με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις
 • Έγκριση από επταμελή Διυπουργική Επιτροπή του σχεδίου ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλιστεί στο απόλυτο μέτρο του δυνατού η ταλαιπωρία από προσφυγές κατά της επένδυσης
 • Δυνατότητα αλλαγής χρήσης γης και εν γένει αιτιολογημένων παρεκκλίσεων από την υφιστάμενη χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία
 • Δυνατότητα αιτήματος παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού και παραλίας
 • Δυνατότητα δημιουργίας με επιχώσεις ακτογραμμής
 • Παροχή της δυνατότητας δημιουργίας παραθεριστικής κατοικίας
 • Δυνατότητα παροχής όρων ανάδειξης και προστασίας αρχαιολογικών ευρημάτων σε εύλογο χρόνο, προκειμένου να μην ανακόπτεται η υλοποίηση της επένδυσης
 • Δυνατότητα αιτιολογημένης απαλλοτρίωσης εκτάσεων
 • Δυνατότητα αιτήματος παροχής φορολογικών κινήτρων στην επένδυση


Αμέσως μετά την ένταξη ενός επενδυτικού σχεδίου στις Στρατηγικές Επενδύσεις ξεκινά η διαδικασία αδειοδότησης των Στρατηγικών Επενδύσεων από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων.

Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης (one stop shop) για την αδειοδότηση των στρατηγικών επενδύσεων και συμβάλλει κατά τρόπο καθοριστικό στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, της σύγχυσης των αρμοδιοτήτων και των καθυστερήσεων που διαχρονικά αντιμετώπιζαν οι υποψήφιοι στρατηγικοί επενδυτές.Η VK PREMIUM ασχολείται με την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων εντός του παραπάνω πλαισίου, ενώ έχει ήδη ολοκληρώσει και καταθέσει προς έγκριση μία μελέτη Εμβληματικής Στρατηγικής Επένδυσης Εθνικής Σημασίας στον τομέα Βιοτεχνολογίας.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 6835560 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Φόρμα επικοινωνίας


* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

[/one]