Επιδότηση έως 75% από τη δράση «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση του επιδοτούμενου προγράμματος «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», Π3-73-2.3, για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις (μικρές, μεσαίες, μεγάλες). 

Επιλέξιμοι Τομείς – Δράσεις

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από δικαιούχους οι οποίοι μεταποιούν/επεξεργάζονται ως πρώτη ύλη προϊόντα (γεωργικά προϊόντα) του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή τελικών προϊόντων που ανήκουν επίσης στο εν λόγω Παράρτημα Ι (γεωργικά προϊόντα).

Η πρώτη ύλη και τα τελικά προϊόντα δύναται να ανήκουν στους ακόλουθους τομείς:
• Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια)
• Γάλα
• Αυγά
• Μέλι
• Ζωοτροφές
• Δημητριακά
• Ελαιούχα Προϊόντα
• Οπωροκηπευτικά
• Οίνος
• Ξύδι
• Άνθη
• Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
• Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του προγράμματος «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Ο προϋπολογισμός κυμαίνεται από 400.001 € έως και 5.000.000 €. 


Ποσοστό επιδότησης 

Τα ποσοστά επιδότησης διαφοροποιούνται ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή που θα υλοποιηθεί η επένδυση όπως παρακάτω:

 • Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης και μικρά νησιά Αιγαίου: 65%* 
 • Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 50%* 
 • Περιφέρεια Αττικής: 40 %* 

* +10% για τις περιπτώσεις επενδυτικών δαπανών που έχουν ως στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος, εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και τη μείωση της χρήσης αποβλήτων.


Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας 

Ενισχύονται αιτήσεις στήριξης στην επιδότηση «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» από δικαιούχους οι οποίοι μεταποιούν/επεξεργάζονται ως πρώτη ύλη γεωργικά προϊόντα. Η πρώτη ύλη και τα τελικά προϊόντα ανήκουν σε τομείς όπως:  

Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια) 

Γάλα 

Αυγά 

Μέλι 

Ζωοτροφές 

Δημητριακά 

Ελαιούχα Προϊόντα 

Οπωροκηπευτικά 

Οίνος 

Ξύδι 

Άνθη 

Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά 

Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό 


Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια 

Οι επιδοτούμενες επενδύσεις στους παραπάνω τομείς αφορούν επενδυτικά σχέδια που αφορούν κυρίως σε:  

 • ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων 
 • συγχωνεύσεις μονάδων 
 • μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων  

Ειδικότερα διευκρινίζουμε ότι:

 • οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα από εκσυγχρονισμό αυτών.
 • οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων δεν ενισχύονται.
 • οι ιδρύσεις σφαγείων αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοιρινών δεν ενισχύονται με εξαίρεση τις νησιωτικές περιοχές στις οποίες δύναται να ενισχυθούν ιδρύσεις σφαγείων ετήσιας
 • δυναμικότητας μέχρι 400 τόνους κρέατος.
 • οι ιδρύσεις σφαγείων πουλερικών δεν ενισχύονται με εξαίρεση τις ορεινές και τις νησιωτικές περιοχές χωρίς περιορισμό ετήσιας δυναμικότητας.


Επιλέξιμες Δαπάνες

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας (οικοπέδου ή και κτιριακών εγκαταστάσεων). Η δαπάνη για την απόκτηση οικοπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της αίτησης στήριξης.

Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του οικοπέδου στο οποίο θα υλοποιηθεί η αίτηση επιδότησης.

Κατασκευή νέων ή βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού όπως:

 • μηχανολογικού εξοπλισμού μεταποίησης, συσκευασίας και ψύξης
 • εξοπλισμού εργαστηρίων ώστε να εξυπηρετείται η λειτουργία της μονάδας
 • εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις ανάγκες της επιχείρησης όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης
 • εξοπλισμού εξοικονόμησης ύδατος, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης
 • εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης
 • εξοπλισμού επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης
 • εξοπλισμού γραφείων και μηχανογράφησης, όπως προμήθεια τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροπροστασίας και πυρόσβεσης κλπ

Προμήθεια μέσων εξωτερικής μεταφοράς και ειδικότερα καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν).

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • φορτηγά – σιλό μεταφοράς χύμα αλεύρου
 • ισοθερμικά βυτία αναγκαία για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης
 • βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων
 • αυτοκίνητα ψυγεία αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων
 • οχήματα για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία

Προμήθεια μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά, κλπ).

Σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας, εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου.

Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.), τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια του τροφίμου που καταναλώνει.

Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.

Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος.


Κριτήρια Επιλογής 

 Τα επενδυτικά σχέδια θα επιλέγονται με βάση κριτήρια επιλογής όπως: 

 • Εγκατάσταση σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις των φαινομένων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή όπως πλημμύρες και πυρκαγιές 
 • Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών 
 • Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον 
 • Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ
 • Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ
 • Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου 
 • Εξωστρέφεια επιχείρησης
 • Διατήρηση υφιστάμενων και αύξηση θέσεων απασχόλησης. 
 • Μέγεθος της επιχείρησης 


Αξιολόγηση αιτήσεων & ημερομηνία έναρξης 

Η μεθοδολογία αξιολόγησης στην δράση «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση. 


Αναμένεται η ανακοίνωση της ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων. 


VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υποβολή φακέλων για ενισχύσεις και αναπτυξιακά προγράμματα με 98% επιτυχία στις εγκρίσεις.

Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM, για να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε από τις ενεργές επιδοτήσεις. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Προαξιολόγησης

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση