Επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ερευνώ – Καινοτομώ» 2024 για επιχειρήσεις – Επιδότηση έως 80%

Πρόγραμμα Ερευνώ – Καινοτομώ 2024

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων και για τις 4 Δράσεις του “Ερευνώ – Καινοτομώ”: 6 Ιουνίου 2024

Πρόγραμμα “Ερευνώ – Καινοτομώ” 2024

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα “Ερευνώ – Καινοτομώ” 2024 απευθύνεται σε επιχειρήσεις, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και ερευνητικούς οργανισμούς. Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας ώστε να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης, να πραγματοποιηθεί η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα καθώς να εισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα και η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να σχεδιάσουν το ερευνητικό τους έργο αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών όπως οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα η βιομηχανική έρευνα και η πειραματική ανάπτυξη.

Επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ερευνώ – Καινοτομώ» 2024 για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η βασική έρευνα και οι μελέτες σκοπιμότητας δεν αποτελούν επιλέξιμες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στην παρούσα Δράση.


Προϋποθέσεις Συμμετοχής & Δικαιούχοι

 • Η επιδότηση  “Ερευνώ – Καινοτομώ” 2024 απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση
 • Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και ερευνητικούς οργανισμούς.
 • Οι Ερευνητικοί Οργανισμοί θα πρέπει να λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης της Δράσης.
 • Για τη συμμετοχή τους στη Δράση, οι επιχειρήσεις – δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης να λειτουργούν νόμιμα (με έδρα ή υποκατάστημα) στην ελληνική
  περιφέρεια που χωροθετείται η ενίσχυση σύμφωνα με την Αίτηση Χρηματοδότησης και να διαθέτουν ΑΦΜ. 
 • Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.

Δυνητικοί Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

 1. Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις»
 2. Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί»

Η Δράση αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων.


Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας και παραδείγματα παρεμβάσεων

Για τις 4 δράσεις του προγράμματος Ερευνώ – Καινοτομώ 2024, οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι:

1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία

 • Εξοπλισμός & συστήματα για τη μετάβαση στη ψηφιοποιημένη βιομηχανική παραγωγή
 • Διεργασίες & συστήματα για τη μετάβαση στην κλιματικά ουδέτερη βιομηχανική παραγωγή
 • Υλικά, διεργασίες, διατάξεις & συστήματα παραγωγής για την κυκλική οικονομία
 • Αναδιαμορφώσιμα συστήματα παραγωγής & αλυσίδες προστιθέμενης αξίας
 • Νανοτεχνολογία
 • Υλικά, διεργασίες και διατάξεις για παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευση ενέργειας

2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες

 • R&D καινοτομιών για την ανάδειξη, προστασία και προβολή του ελληνικού πολιτισμού
 • R&D καινοτομιών για την ενίσχυση και προβολή του Ελληνικού Τουρισμού

3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα

 • Βελτίωση προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής
 • Ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων
 • Διατροφή, Υγεία, Καταναλωτές
 • Ασφάλεια τροφίμων
 • Τεχνολογίες Μεταποίησης
 • Βιώσιμη Παραγωγή Προϊόντων

4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία

 • Διαχείριση αποβλήτων
 • Υγεία Εδαφών και Υδάτων
 • Ατμοσφαιρική ρύπανση
 • Προστασία, ανάδειξη και αειφόρος διαχείριση της βιοποικιλότητας 
 • Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών Οικολογικός
 • Οικολογικός Σχεδιασμός Προϊόντων

5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα

 • Ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Ανάπτυξη συνδυαστικών προϊόντων-τεχνολογιών για στοχευμένες θεραπευτικές λύσεις
 • Κλινική Έρευνα
 • Φαρμακευτικά και άλλα παρεμφερή προϊόντα

6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα

 • Ενίσχυση συστήματος εμπορευματικών μεταφορών κι εφοδιαστικής αλυσίδας για αύξηση ανταγωνιστικότητας
 • Ανάπτυξη ευφυών υποδομών και Πράσινες Μεταφορές 
 • Ενίσχυση της αυτονομίας στις μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων

7. Αειφόρος Ενέργεια

 • Ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας 
 • Ενέργεια από ΑΠΕ
 • Αποθήκευση Ενέργειας
 • Τεχνολογίες και συστήματα υδρογόνου και κλιματικά ουδέτερων καυσίμων
 • Έξυπνα δίκτυα
 • Ενέργεια και Αγροτικός Τομέας/Περιβάλλον 
 • Ενέργεια και Μεταφορές

8. Ψηφιακές Τεχνολογίες

 • Τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων και πληροφοριών, Έξυπνα δίκτυα & Υπηρεσίες, Ρομποτική
 • Τεχνητή Νοημοσύνη (TN), έξυπνη, ψηφιοποιημένη βιομηχανία και μεταποίηση
 • Ασφάλεια σε Ψηφιακό Περιβάλλον
 • Κβαντικοί υπολογιστές και κβαντικές τεχνολογίες

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.


Μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά επιχείρηση

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός μιας επιχείρησης – δυνητικού δικαιούχου σε μία αίτηση χρηματοδότησης, δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία πέμπτα (60%) του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους, του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Ελέγχεται κατά την υποβολή σε επίπεδο ΑΦΜ της αιτούσας επιχείρησης.
Του ανωτέρω ορίου εξαιρούνται οι αιτήσεις χρηματοδότησης της Παρέμβασης IV: Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις.

Ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής στον προϋπολογισμό του έργου

Οι επιχειρήσεις συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ποσοστό τουλάχιστον 30% στον προϋπολογισμό του έργου. Ο όρος ελέγχεται συνολικά (σωρευτικά) για όλες τις επιχειρήσεις και τους Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις του συνεργατικού έργου. Ομοίως ελέγχεται για τους ερευνητικούς οργανισμούς σωρευτικά, για όλους τους ερευνητικούς οργανισμούς και για τους Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως Ερευνητικοί Οργανισμοί του συνεργατικού σχήματος.


Το επιδοτούμενο πρόγραμμα “Ερευνώ – Καινοτομώ” 2024 περιλαμβάνει τέσσερις (4) παρεμβάσεις (επιμέρους προγράμματα) με συνολικό προϋπολογισμό 300 εκ. ευρώ:

Επιδοτούμενες παρεμβάσεις για το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ερευνώ – Καινοτομώ» 2024 για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Παρέμβαση I: Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις 

Έναρξη προγράμματος: 6 Ιουνίου 2024

Λήξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: 10 Ιουλίου 2024

Για υφιστάμενες Επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (μεμονωμένη ΜΜΕ) είτε Ομάδες Επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ. 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:  έως 800.000€ 

Ποσοστά επιδότησης ανά κατηγορία βιομηχανικής έρευνας ή/και πειραματικής ανάπτυξης  

έργα έρευνας  

και ανάπτυξης 

μικρές  

επιχειρήσεις 

βιομηχανική έρευνα  70% 
βιομηχανική έρευνα υπό  

προϋποθέσεις* 

80% 
πειραματική ανάπτυξη  45% 
πειραματική ανάπτυξη  

υπό προϋποθέσεις*  

60% 

 

έργα έρευνας  

και ανάπτυξης 

μεσαίες  

επιχειρήσεις 

βιομηχανική έρευνα  60% 
βιομηχανική έρευνα υπό  

προϋποθέσεις* 

75% 
πειραματική ανάπτυξη  35% 
πειραματική ανάπτυξη  

υπό προϋποθέσεις*  

50% 

 

έργα έρευνας  

και ανάπτυξης 

μεγάλες  

επιχειρήσεις 

βιομηχανική έρευνα  50% 
βιομηχανική έρευνα υπό  

προϋποθέσεις* 

65% 
πειραματική ανάπτυξη  25% 
πειραματική ανάπτυξη  

υπό προϋποθέσεις*  

40% 

 *Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 • i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και από τις οποίες καμία μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών, ή 
 • ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 60.000.000€ 

Μέθοδος αξιολόγησης: συγκριτική 


Παρέμβαση ΙI: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 

Έναρξη προγράμματος: 6 Ιουνίου 2024

Λήξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: 17 Ιουλίου 2024

Για συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.  

Στο πλαίσιο της παρέμβασης η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία μικρο-μεσαία επιχείρηση και τουλάχιστον έναν ερευνητικό οργανισμό. 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:  έως 2.000.000 € 

Ποσοστά επιδότησης ανά κατηγορία βιομηχανικής έρευνας ή/και πειραματικής ανάπτυξης 

έργα έρευνας  

και ανάπτυξης 

μικρές  

επιχειρήσεις 

βιομηχανική έρευνα  70% 
βιομηχανική έρευνα υπό  

προϋποθέσεις* 

80% 
πειραματική ανάπτυξη  45% 
πειραματική ανάπτυξη  

υπό προϋποθέσεις*  

60% 

 

έργα έρευνας  

και ανάπτυξης 

μεσαίες  

επιχειρήσεις 

βιομηχανική έρευνα  60% 
βιομηχανική έρευνα υπό  

προϋποθέσεις* 

75% 
πειραματική ανάπτυξη  35% 
πειραματική ανάπτυξη  

υπό προϋποθέσεις*  

50% 

 

έργα έρευνας  

και ανάπτυξης 

μεγάλες  

επιχειρήσεις 

βιομηχανική έρευνα  50% 
βιομηχανική έρευνα υπό  

προϋποθέσεις* 

65% 
πειραματική ανάπτυξη  25% 
πειραματική ανάπτυξη  

υπό προϋποθέσεις*  

40% 

*Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 • i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός η περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους 
 • ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής. 

 Συνολικός Προϋπολογισμός: 180.000.000 € 

 Μέθοδος αξιολόγησης: συγκριτική 


Παρέμβαση ΙΙI: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 

Έναρξη προγράμματος: 6 Ιουνίου 2024

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024.

Δυνητικοί δικαιούχοι στην Παρέμβαση ΙΙΙ είναι υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες  επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική  χρήση. 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:  έως 2.000.000 € 

Ποσοστά επιδότησης ανά κατηγορία βιομηχανικής έρευνας ή/και πειραματικής ανάπτυξης  

έργα έρευνας  

και ανάπτυξης 

μικρές  

επιχειρήσεις 

πειραματική ανάπτυξη  45% 
πειραματική ανάπτυξη υπό  

προϋποθέσεις* 

60% 

 

έργα έρευνας  

και ανάπτυξης 

μεσαίες  

επιχειρήσεις 

πειραματική ανάπτυξη  35% 
πειραματική ανάπτυξη υπό  

προϋποθέσεις* 

50% 

*Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρείται η ακόλουθη προϋπόθεση: 

 Τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής. 

 Μέθοδος αξιολόγησης: με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (FIFO) και έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 

 Συνολικός Προϋπολογισμός: 39.000.000€ 


Παρέμβαση IV: Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) 

Έναρξη προγράμματος: 6 Ιουνίου 2024

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος  «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δεν έλαβαν χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe 

Ποσοστό επιδότησης : Η ένταση ενίσχυσης για την ενισχυόμενη επιχείρηση (συνολικά για το έργο έρευνας και ανάπτυξης) καθορίζεται στο 70%. 

Σε κάθε περίπτωση, η συνολική δημόσια χρηματοδότηση που παρέχεται για κάθε έργο έρευνας και ανάπτυξης δεν υπερβαίνει το ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζεται για το εν  λόγω έργο έρευνας και ανάπτυξης βάσει των κανόνων των προγραμμάτων «Ορίζων Ευρώπη». 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 21.000.000 € 

Μέθοδος αξιολόγησης: με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (FIFO) και έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 


Ενδεικτικές δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης για τις 4 παρεμβάσεις

Α) Δαπάνες Προσωπικού: Στην κατηγορία περιλαμβάνονται αμοιβές για το προσωπικό (ερευνητές και τεχνικοί) που απασχολείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου. Πρόκειται για δαπάνες που αφορούν:
α) στο τακτικό προσωπικό του δικαιούχου που απασχολείται στην ερευνητική εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του έτους έναρξης του έργου και συνδέεται με τον δικαιούχο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου),
β) στο τακτικό προσωπικό του δημοσίου τομέα, που απασχολείται στη Πράξη με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δικαιούχου,
γ) σε έκτακτο προσωπικό που απασχολείται στην πράξη σε νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν ως άμεση συνέπεια του έργου, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης,
δ) σε υποτρόφους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 της ΥΑΕΚΕΔ και
ε) σε φυσικά πρόσωπα με σύμβαση μίσθωσης έργου, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 της υπ΄ αριθ. α.π. 114947/01.12.2022 Απόφασης (Β΄ 6132) (ΥΑΕΚΕΔ).

Β) Υπόλοιπες Δαπάνες: Εφαρμόζεται ενιαίος Συντελεστής υπολογισμού επιλέξιμων δαπανών Έργου: Για την κάλυψη των υπόλοιπων δαπανών του έργου χρησιμοποιείται ενιαίος συντελεστής 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060/ και του άρθρου 34 της υπ΄αριθ. α.π. 114947/01.12.2022 Απόφασης (Β΄ 6132) (ΥΑΕΚΕΔ).

Το 40% περιλαμβάνει τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών που προκύπτουν από την ερευνητική δραστηριότητα.
Οι δαπάνες που υπολογίζονται βάσει του ενιαίου συντελεστή 40% είναι επιλέξιμες χωρίς προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών. Οι επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτονται από τη χρήση του ενιαίου συντελεστή 40% είναι οι ακόλουθες:  

α) δαπάνες απόσβεσης οργάνων και εξοπλισμού στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο·
β) δαπάνες απόσβεσης για κτίρια και γήπεδα στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο·
γ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων
δ) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

Οι δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης σκοπιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 25 παράγραφος 4 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014 δεν είναι επιλέξιμες.
Οι δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που προκύπτουν ως αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου δεν είναι επιλέξιμες.


 

Κριτήρια Αξιολόγησης Προτάσεων για τις 4 παρεμβάσεις 

Α. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα (Excellence) 

 • Σαφήνεια και συνάφεια των στόχων του έργου, σε ποιο βαθμό το έργο είναι φιλόδοξο και στην αιχμή της τεχνολογίας.  
 • Αξιοπιστία και καταλληλόλητα της προτεινόμενης ερευνητικής προσέγγισης, ορθότητα των επιστημονικών αρχών και διεπιστημονικότητα. 

Β. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις (Impact) 

 • Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις 
 • Αξιοπιστία των ερευνητικών οδών και των προσεγγίσεων ώστε να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις της Δράσης  
 • Καταλληλόλητα και ποιότητα των μέτρων για τη μεγιστοποίηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας.  
 • Αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ως αποτέλεσμα του έργου  
 • Η δέσμευση στην Αίτηση Χρηματοδότησης ότι το έργο θα οδηγήσει σε τουλάχιστον μία (1)  αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή διεθνές επίπεδο (Patent  Cooperation Treaty – PCT) επιβεβαιώνει το καινοτομικό αποτέλεσμα του έργου και τη  δυνατότητα αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου. 

Γ. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της υλοποίησης (Quality and efficiency of the implementation) 

 • Αποτελεσματικότητα σχεδίου υλοποίησης και ικανότητα συμμετεχόντων 
 • Ποιότητα, συνεκτικότητα και αποτελεσματικότητα του σχεδίου υλοποίησης (work plan), εκτίμηση κινδύνων, καταλληλόλητα της ανθρωποπροσπάθειας που κατανέμεται στις ενότητες εργασίας (work packages) και της διαχείρισης των πόρων του έργου συνολικά. 
 • Ικανότητα, επιστημονική και τεχνική επάρκεια, και ρόλος του κάθε συμμετέχοντα /εταίρου καθώς και βαθμός στον οποίο η ομάδα έργου και το συνεργατικό σχήμα στο σύνολό του, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την εκτέλεση του έργου. 
 • Κατοχή διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
 • Η κατοχή διπλώματος/των ευρεσιτεχνίας την τελευταία πενταετία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή  διεθνές επίπεδο (Patent Cooperation Treaty – PCT) από συμμετέχουσα επιχείρηση ή συμμετέχουσες επιχειρήσεις στην Αίτηση Χρηματοδότησης επιβεβαιώνει τη ικανότητα του ετέτου/των ετέρων να εκτελέσουν επιτυχώς ερευνητικά έργα. 

Κάθε κριτήριο (Α, Β, Γ) βαθμολογείται ξεχωριστά. 


Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες, με δυνατότητα παράτασης κατά χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της αρχικής διάρκειας.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση στον επίσημο ιστότοπο της ΓΓΕΚ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων και για τις 4 Δράσεις της επιδότησης «Ερευνώ – Καινοτομώ» 2024: 6 Ιουνίου 2024


VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υποβολή φακέλων για ενισχύσεις και αναπτυξιακά προγράμματα με 98% επιτυχία στις εγκρίσεις. 

Αν θέλετε να επενδύσετε στην έρευνα και καινοτομία μπορείτε να επικοινωνήσετε σήμερα με την VK PREMIUM, για να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε από τις τέσσερις επιδοτούμενες δράσεις του «Ερευνώ – Καινοτομώ» 2024. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση