Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα – Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ – Αναπτυξιακός Νόμος – ΤΑΑ

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με την πολυετή της εμπειρία και το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό μεγιστοποιεί τη δυνατότητά σας να ενταχθείτε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα που σας ταιριάζει, είτε πρόκειται για νέα επιχείρηση, είτε για υφιστάμενη επιχείρηση, είτε είστε ελεύθερος επαγγελματίας:

Υπηρεσίες υποβολής αιτήσεων και διαχειρίσης επενδυτικών σχεδίων σε αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος)

Η VK PREMIUM εξειδικευεται στην άρτια και σωστή αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και των χαρακτηριστικών των πελατών σε σχέση με το εκάστοτε επενδυτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του. 

  • Προαξιολόγηση και εκτίμηση βαθμολογίας που μπορεί να επιτευχθεί σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του επενδυτή-φορέα της επένδυσης και των κριτηρίων του εκάστοτε προγράμματος.
  • Σύνταξη και Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα (ηλεκτρονική υποβολή στο αρμόδιο πληροφοριακό σύστημα καθώς και κατάθεση έντυπου φακέλου).
  • Καθοδήγηση των πελατών μας κατά την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου, με μεθοδικότητα ώστε να ολοκληρώνεται η επένδυση στο μεγαλύτερο δυνατό μέρος της, με τη μέγιστη απορρόφηση επιδότησης ΕΣΠΑ και την καλύτερη χρηματοροή για την επιχείρησή τους.
  • Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης.
  • Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας.
  • Παρακολούθηση & Διαχείριση των επενδυτικών έργων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του επενδυτικού έργου και την απορρόφηση του μέγιστου επιτρεπτού ύψους επιχορήγησης.

Η VK PREMIUM με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του προγράμματος επιδοτήσεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και του Αναπτυξιακού Νόμου, έχει 98% επιτυχία στην έγκριση της υποβαλλόμενης αίτησης, ενώ το 58% των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων των πελατών της υλοποιούνται, σε σχέση με τον παννελαδικό μέσο όρο που βρίσκεται στο 24%.