Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Αναπτυξιακός Νόμος

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος Ν.4887/2022 αποτελεί το βασικό θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

 • 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις
 • 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις
 • 1.000.000 ευρώ  για μεγάλες επιχειρήσεις
 • 50.000 ευρώ  για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

Συμμετοχή του φορέα επένδυσης στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου:

Η ίδια συμμετοχή μπορεί να αποτελείται και από εξωτερική χρηματοδότηση με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.


Ποια επενδυτικά σχέδια ενισχύονται

 • Τουρισμός
 • Έρευνα και ανάπτυξη
 • Πρωτογενής τομέας
 • Μεταποίηση
 • Παραγωγή, μετάδοση, διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
 • Χονδρικό εμπόριο Φαρμακευτικών Προϊόντων
 • Αποθήκευση και logistics
 • Αθλητικές δραστηριότητες
 • Ενημέρωση και επικοινωνία
 • Διασκέδαση και ψυχαγωγία
 • Παροχή προσωπικών υπηρεσιών
 • Υγεία και κοινωνική μέριμνα
 • Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
 • Ταχυδρομικές δραστηριότητες
 • Κλάδος χονδρικού εμπορίου καυσίμων (μόνο για νησιά και για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης)
 • Κλάδος παροχής νερού- επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης
 • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
 • Δραστηριότητες μηχανικών

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

Είδη ενισχύσεων

 • Επιχορήγηση
 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, αφορά στο καθεστώς «Νέο Επιχειρείν»


Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ)

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Ημερομηνία ενημέρωσης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων: 26/7/2022

Ποσοστό ενισχύσεων ανά μέγεθος εταιρείας 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΙΚΡΗ
% ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Επιχορήγηση 80% του ΧΠΕ*
Φορολογική απαλλαγή/ leasing/ μισθολογικό κόστος 80% του ΧΠΕ* 80% του XΠΕ* 100% του ΧΠΕ

*Ποσοστό ενίσχυσης 100% για όσα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε:

 • Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
 • περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα
 • νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων
 • κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα (90% του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων)
 • περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.


Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να ξεπερνούν το:
  • 60% για ξενοδοχεία
  • 60% για επενδυτικά σχέδια φυτικής παραγωγής σε θερμοκήπια
  • 70% για υπηρεσίες logistics
  • 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα
  • 40% για επενδυτικά σχέδια εκτός των ανωτέρω
 • Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης
 • Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό.

Επιλέξιμες Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης
 • Δαπάνες καινοτομίας
 • Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία
 • Επενδυτικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 • Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
 • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 • Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
 • Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση

Το άρθρο ενημερώθηκε στις 28/07/2022


Έναρξη εργασιών επενδυτικών σχεδίων

Η έναρξη εργασιών των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να γίνει μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου προ της υποβολής της αίτησης υπαγωγής επιφέρει την απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.


ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων Αφορούν τις αναβαθμιζόμενες τεχνολογικά υφιστάμενες μονάδες και εισάγουν νέες ψηφιακές λειτουργίες και διαδικασίες, συνδυάζοντας μεθόδους παραγωγής με σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών.
2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων Έχουν ως αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και λοιπές υφιστάμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες με την προϋπόθεση υλοποίησης δαπανών για μέτρα ενεργειακής απόδοσης και προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Νέο Επιχειρείν Αφορούν δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία, στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, στη μεταποίηση και  στην εφοδιαστική αλυσίδα.
4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση Υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ). (Κοζάνη – Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη)
5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία Συμβάλλουν στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή στη δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών, στην αξιοποίηση αποτελεσμάτων της έρευνας, στην αύξηση της απασχόλησης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.
6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία Αφορούν στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων καθώς και της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα Εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων.
8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια Αναπτύσσουν επιχειρηματική εξωστρέφεια και εξαγωγικές δραστηριότητες.
9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων Αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής, τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος
10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Αφορούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.
11. Μεγάλες επενδύσεις Αφορούν την ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που αφορούν κλάδους της οικονομίας με σημαντικές επιδράσεις στις τοπικές οικονομίες.
12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας Εμπίπτουν στα πεδία των ευρωπαϊκών στρατηγικών αλυσίδων αξίας (μικροηλεκτρονική, υπολογιστές υψηλής απόδοσης, συσσωρευτές, διασυνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα, κυβερνοασφάλεια, προσωποποιημένη ιατρική και υγεία, βιομηχανία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, υδρογόνο, διαδίκτυο των πραγμάτων).
13. Επιχειρηματικότητα 360 Αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας, της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας , της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία στην υποβολή φακέλων με 98% επιτυχία στις εγκρίσεις.

Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι Ανάπτυξης αποτελούν στρατηγικό συνεργάτη κάθε επενδυτή και επιχείρησης, καθώς έχουν πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο και μπορούν να υποστηρίξουν και να καθοδηγήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων έως την ολοκλήρωσή τους. Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση