Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Προβλέψεις για έως 75% επιδότηση σε 13 καθεστώτα

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: έως 80% επιδότηση σε 13 καθεστώτα

O Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, ο οποίος αντικαθιστά τον νόμο 4399/2016 αποτελεί το κατεξοχήν θεσμικό πλαίσιο για την παροχή κρατικών ενισχύσεων προς τις ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος συμβάλει στην διαμόρφωση ενός ιδανικού επενδυτικού κλίματος και ανάπτυξης για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα με καινοτόμες και βελτιωτικές τροποποιήσεις.

Επίσης, βασική καινοτομία του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι ο κλαδικός – θεματικός χαρακτήρας του, αφού προβλέπεται ότι θα εισαχθούν 13 καθεστώτα ενισχύσεων, εκ των οποίων το καθένα θα στοχεύει και θα ενισχύει επενδυτικά σχέδια συγκεκριμένων κλάδων.

Τα ποσοστά των ενισχύσεων μπορούν να ανέλθουν έως 75% της επένδυσης σε 13 θεματικά καθεστώτα.

Το μέγιστο ποσό της επιδότησης είναι 5 εκατ. ευρώ ανά επένδυση, με εξαίρεση το καθεστώς “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση”, όπου το ύψος των ενισχύσεων θα καθοριστεί με ειδική Υπουργική Απόφαση.

Ενισχύονται επενδύσεις σε 13 θεματικές κατηγορίες

Ο επενδυτής μπορεί να επιλέξει το καθεστώς ενίσχυσης που συμβαδίζει με το επιχειρηματικό του σχέδιο. Ορισμένες κατηγορίες ταυτίζονται με συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς δραστηριότητας, όπως η «Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων», ενώ άλλες κατηγορίες όπως ο «Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων» είναι συμβατές με τους περισσότερους  επιλέξιμους τομείς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Η κάθε θεματική κατηγορία αντιστοιχεί σε ένα από τα 13 καθεστώτα ενισχύσεων του Αναπτυξακού Νόμου όπως παρακάτω:

 1. Μεταποίηση – εφοδιαστική αλυσίδα (Περισσότερα…)
 2. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός (Περισσότερα…) 
 3. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων (Περισσότερα…)
 4. Νέο Επιχειρείν
 5. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (αναμένεται η προκήρυξη του καθεστώτος εντός του 2024)
 6. Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία
 7. Αγροδιατροφή- πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (αναμένεται η προκήρυξη του καθεστώτος εντός του 2024)
 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 9. Πράσινη μετάβαση – περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 10. Εναλλακτικός Τουρισμός (αναμένεται η προκήρυξη του καθεστώτος εντός του 2024)
 11. Μεγάλες επενδύσεις (αναμένεται η προκήρυξη του καθεστώτος εντός του 2024)
 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 13. Επιχειρηματικότητα 360ο  (Περισσότερα…)

Κάθε επιχείρηση που θέλει να υλοποιήσει μια επένδυση, θα μπορεί να επιλέξει μία από τις παραπάνω κατηγορίες. Ωστόσο, εξετάζεται το ενδεχόμενο, εάν το επενδυτικό σχέδιο μιας επιχείρησης περιλαμβάνει περισσότερες κατηγορίες, να υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού καθεστώτων. Επίσης, προβλέπεται να δοθεί ευελιξία μεταφοράς πόρων από το ένα θεματικό καθεστώς στο άλλο, ή και ακόμα να υπάρχει στοχευμένη προώθηση ενός καθεστώτος, αν διαπιστωθεί ότι ο συγκεκριμένος τομέας που αφορά, θα πρέπει να ενισχυθεί με νέες επενδύσεις.


Έως 75% επιδότηση στα 13 καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου

Σημειώνεται πως οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027 στο πλαίσιο του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι αυξημένες κατά 5%– 25%, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η επιχορήγηση για κάθε επένδυση θα φτάνει ακόμη και το 75% του προϋπολογισμού της. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα ποσοστά ενισχύσεων ανά μέγεθος επιχείρησης είναι:

 • έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις,
 • έως 70% για τις μεσαίες και
 • έως 75% για τις μικρές.

Τα ποσοστά αυτά είναι πολύ υψηλότερα από τα αντίστοιχα του αναπτυξιακού νόμου του 2016 που έφτανε έως το 45%. Επίσης, κίνητρο για μεγάλες επενδύσεις αποτελούν οι φοροαπαλλαγές για όσους προχωρήσουν σε επενδύσεις, οι οποίες θα έχουν σταθερό φορολογικό συντελεστή για αρκετά χρόνια.


Έλεγχος και αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο σε 45 ημέρες

Προβλέπονται ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης, ένταξης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων.

 • Προβλέπεται αξιολόγηση εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος για τις περιπτώσεις συγκριτικής αξιολόγησης ή εντός τριάντα (30) ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης. Σε περίπτωση που η διάρκεια αξιολόγησης υπερβεί τα χρονικά αυτά όρια, ο έλεγχος ανατίθεται σε ανεξάρτητο ορκωτό- ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών – Λογιστών, ο οποίος οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο εντός οκτώ (8) ημερών.
 • Κάθε επενδυτικό σχέδιο με προϋπολογισμό άνω του 1 εκατ. ευρώ θα ανατίθεται ως προς την αξιολόγηση, την ένταξη και την παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε ιδιώτη ορκωτό ελεγκτή.
 • Για τα επενδυτικά σχέδια κάτω του 1 εκατ. ευρώ, ο επενδυτής θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει είτε ορκωτό είτε να απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας που ανήκει. Στην περίπτωση που επιλέξει τις υπηρεσίες της περιφέρειας, θα υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι η υπηρεσία θα πρέπει να έχει αξιολογήσει την επενδυτική πρόταση εντός 45 ημερών. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει, τότε αυτομάτως η αίτηση θα μεταπίπτει σε ορκωτό, ο οποίος θα πρέπει να την αξιολογήσει εντός 8 ημερών.

Η εταιρεία VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνει την εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στις επιδοτήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να μας καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας


* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση