Επιδοτήσεις έως 55% για τη δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων – Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Δημοσιεύτηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Κατάσταση: Έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Αναμένεται νέος κύκλος υποβολών αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου.

Μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 υπάρχουν τρία καθεστώτα τα οποία προσφέρουν στις επιχειρήσεις σημαντικές ενισχύσεις έως 55%, για επενδυτικά σχέδια από € 50.000 για δαπάνες όπως:

 • Εξοπλισμός και συστήματα μηχανοργάνωσης 
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις 
 • Μηχανήματα και μεταφορικά μέσα   
 • Μισθολογικό κόστος 
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες 
 • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας (ISO) 
 • Συστήματα ERP – CRM

Σημειώνεται πως οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027 θα είναι αυξημένες κατά 5% – 25%, σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα. Με τα νέα δεδομένα, τα ποσοστά ενισχύσεων του νέου Α. Νόμου Ελλάδα 2.0, δυνητικά θα διαμορφώνονται, έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

Ενεργά Καθεστώτα για υποβολή αιτήσεων

«Γενική Επιχειρηματικότητα», (αναμένεται νέος κύκλος υποβολών αιτήσεων)

«Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», (αναμένεται νέος κύκλος υποβολών αιτήσεων)

«Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», (αναμένεται νέος κύκλος υποβολών αιτήσεων)

Τα βασικά σημεία του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 είναι τα εξής

Συμμετοχή του φορέα επένδυσης στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου:

Η ίδια συμμετοχή μπορεί να αποτελείται και από εξωτερική χρηματοδότηση με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Ελάχιστο επιλέξιμο ύψος επένδυσης:

 • Για Μεγάλες επιχειρήσεις ελάχιστο ύψους επένδυσης 500.000€
 • Για Μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και clusters (επιχειρήσεις του άρθρου 52) ελάχιστο ύψος επένδυσης 250.000€
 • Για Μικρές επιχειρήσεις ελάχιστο ύψος επένδυσης 150.000€
 • Για Πολύ Μικρές επιχειρήσεις ελάχιστο ύψος επένδυσης 100.000€
 • Για ΚΟΙΝΣΕΠ, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και ΑΕΣ ελάχιστο ύψος επένδυσης 50.000€

Προϋποθέσεις επενδυτικού σχεδίου:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής σε προϊόντα-υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ με τον όρο οι επιλέξιμες δαπάνες να είναι τουλάχιστον 200% της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού του προηγούμενου έτους.
 • Θεμελιώδης αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας με τον όρο οι επιλέξιμες δαπάνες να είναι μεγαλύτερες από τις αποσβέσεις των 3 τελευταίων ετών.
 • Απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού για αγορά εγκατάστασης επιχείρησης που έχει παύσει τη λειτουργία της.

Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων:

 1. Επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και είναι:
 • Ατομικές επιχειρήσεις
 • Εμπορικές εταιρείες
 • Συνεταιρισμοί
 • ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, Α.Σ, Ο.Π, Α.Ε.Σ
 1. Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες με ολοκληρωμένες τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
 2. Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 3. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια στον νέο Αναπτυξιακό νόμο:

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με την επιφύλαξη των παραγράφων του άρθρου 7 του νόμου.
Ενδεικτικά, για τον τομέα του Τουρισμού ενισχύονται από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμος 4399/2016 οι εξής επενδύσεις:

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3*
 • Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε τουλάχιστον 3*, με την προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει 5ετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού
 • Επέκταση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν παύσει την λειτουργία τους, εφόσον αναβαθμίζονται σε τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2*
 • Σύνθετα τουριστικά καταλύματα όπως ορίζονται στο N. 4276/2014 (Α΄ 155)
 • Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, θεματικά πάρκα, spa, καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια κλπ)
 • Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού όταν υποβάλλεται επιχειρηματικό σχέδιο από clusters
 • Ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6.

Επιλέξιμες δαπάνες ενισχύσεων:

 1. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτιρίων, κατασκευές για προσβασιμότητα ΑμεΑ και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Το συνόλου των επιλέξιμων δαπανών αυτής της κατηγορίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 45%-80% του συνολικού επενδυτικού σχεδία ανάλογα με τον τομέα και το είδος των κτιρίων.
 • Αγορά υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού παραγωγικής μονάδας, που έχει παύσει τη λειτουργία της υπό την προϋπόθεση ότι τα μηχανήματα δεν είναι παλαιότερα των 7 ετών και η ενισχυόμενη επιχείρηση είναι ΜΜΕ
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης
 • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού με τον όρο ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 1. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού. Οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 50%-75% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου και να διατηρούνται για τουλάχιστον από 3-5 έτη ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.
 • Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης κλπ
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων κλπ
 1. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
 • το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση των ΕΜΕ στην επιχείρηση, σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής
 • η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης,
 • κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή για περίοδο τουλάχιστον 3-5 ετών ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.
 1. Επιλέξιμες δαπάνες μη περιφερειακών ενισχύσεων:
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
 • Δαπάνες εκκίνησης για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ
 • Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ
 • Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας (επιχειρηματικές συστάδες καινοτομίας – cluster καινοτομίας)
 • Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 • Επενδυτικές δαπάνες για την παραγωγή και συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
 • Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
 • Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

Είδη ενισχύσεων που προβλέπονται από τον νέο Αναπτυξιακό νόμο

 • Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών
 • Επιχορήγηση η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων κατ’ ανώτερο για 7 έτη.
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας
 • Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείων συμμετοχών

 

Ποσοστά ενίσχυσης

Οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων για τις επενδύσεις περιφερειακού χαρακτήρα καθορίζονται από τον Εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα. Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται κατά 10% για μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 67:

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

Έναρξη εργασιών επενδυτικών σχεδίων

Έναρξη εργασιών των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να γίνει μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου προ της υποβολής της αίτησης υπαγωγής επιφέρει την απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.

CAPTCHA image

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.