Καθεστώς «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων» – Αναπτυξιακός Νόμος

Ανακοινώθηκε το καθεστώς «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» του Αναπτυξιακού Νόμου το οποίο προσφέρει ενισχύσεις έως 75% για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 3/10/2022

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 30/12/2022

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ.

Χαρακτηριστικά – Δικαιούχοι

Α. Για τον πρωτογενή τομέα, αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 500.000 ευρώ.

Β. Για τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όλες οι επιχειρήσεις.
Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στα 3.000.000 ευρώ για όλα τα είδη ενισχύσεων.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο, που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ορίζεται στα 3.000.000 ευρώ για τις ενισχύσεις της επιχορήγησης ή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και στα 5.000.000 ευρώ για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

Τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2021-2027.

Γ. Για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται σε ενότητες και συνδυάζουν την πρωτογενή παραγωγή και τη μεταποίηση, αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επιχειρήσεις.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται στα 3.500.000 ευρώ για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ή στα 3.500.000 ευρώ για τα κίνητρα της επιχορήγησης ή και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ή στα 5.500.000 ευρώ για τη φορολογική απαλλαγή, για τις μεσαίες επιχειρήσεις.


Είδη ενισχύσεων

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης


Πρωτογενής γεωργική παραγωγή – Επιδοτούμενες δραστηριότητες

 Για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στη πρωτογενή γεωργική παραγωγή, αιτήσεις μπορούν να κάνουν μόνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000€).

Στα καθεστώτα ενίσχυσης δύναται να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, στους ακόλουθους τομείς και ενδεικτικές δραστηριότητες:

 α. Τομέας φυτικής παραγωγής:

Είναι δυνατόν να ενισχυθούν εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη – ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ. – υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.).

Στις επιλέξιμες δραστηριότητες περιλαμβάνεται και η καλλιέργεια του φυτού της φαρμακευτικής κάνναβης με το επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται να είναι ενιαίο και να αφορά τη δημιουργία καθετοποιημένης μονάδας (παραγωγική διαδικασία της καλλιέργειας του φυτού και της μεταποίησης για την παραγωγή ελαίου).

Στον τομέα φυτικής παραγωγής υπάγονται επίσης επενδυτικά σχέδια διαλογής και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων των παραπάνω τύπων εκμετάλλευσης, τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από την καλλιέργεια και παραγωγή των ιδίων επιχειρήσεων που υποβάλλουν τις επενδυτικές προτάσεις.

 β. Τομέας ζωικής παραγωγής:

Ενισχύονται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων όπως:

αα) Βοοτροφικές μονάδες.

ββ) Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες.

γγ) Χοιροτροφικές μονάδες.

δδ) Μονάδες μονόπλων.

εε) Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων.

στστ) Μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών (με την επιφύλαξη των ισχυουσών δασικών διατάξεων για τα εν λόγω είδη σε εκτροφές).

ζζ) Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών.

ηη) Σηροτροφικές μονάδες.

θθ) Μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

ιι) Μονάδες εκτροφής κονίκλων, μέχρι το όριο δυναμικότητας των 2.000 θηλυκών αναπαραγωγής.

ιαια) Πτηνοτροφικές μονάδες για τους ακόλουθους τύπους εκτροφών και υπό τους ακόλουθους περιορισμούς και όρους:

– εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμή λων, για την παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας βοσκής, απεριόριστης ελευθέρας βοσκής (ίδρυση νέων μονάδων, επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση),

– εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή αυγών πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, αχυρώνα (ίδρυση νέων μονάδων, επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση),

– συμβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθοκαμήλων, για παραγωγή αυγών ή κρέατος, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Ειδικά για τις συμβατικές μονάδες εκτροφής ινδιάνων, υπάγεται επίσης η ίδρυση νέων μονάδων.

– πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αυγών, για ίδρυση νέας μονάδας, επέκταση ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Η ίδρυση νέων μονάδων υπάγεται μόνο στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων.

Στην παρούσα προκήρυξη δεν παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης για την υπαγωγή στα καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4887/2022, επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, δεν μπορεί να υπερβεί, τα ακόλουθα ποσοστά:

 • α. Το 75% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Ως μικρά νησιά νοούνται όλα τα νησιά εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια
 • β. Το 40% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής.
 • γ. Το 50% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.


Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων – Επιδοτούμενες δραστηριότητες

Μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε:

 • Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών και αιγοειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
 • Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών
 • Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο
 • Επεξεργασία ακατέργαστων δερμάτων και προβιών αιγών ή κατσικιών
 • Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών
 • Παραγωγή χοιρινού κρέατος, σε τεμάχια, αλατισμένα, αποξηραμένα ή καπνιστά (μπέικον και ζαμπόν)
 • Παραγωγή βοδινού κρέατος, που διαθέτεται αλατισμένο, αποξηραμένο ή καπνιστό
 • Παραγωγή λουκάνικων, σαλαμιών και παρόμοιων προϊόντων, από κρέας, εντόσθια ή αίμα
 • Παραγωγή αλλαντικών
 • Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας βοοειδών
 • Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας πουλερικών
 • Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας χοιροειδών
 • Παραγωγή αποφλοιωμένων και τεμαχισμένων πατατών και παρόμοιων ειδών
 • Παραγωγή τηγανητών πατατών σε λεπτές φέτες (τσιπς) και παρόμοιων ειδών
 • Παραγωγή τυποποιημένων τροφών από πατάτες
 • Παραγωγή χυμού ντομάτας
 • Παραγωγή χυμού πορτοκαλιού
 • Παραγωγή χυμού γκρέιπφρουτ
 • Παραγωγή χυμού ανανά
 • Παραγωγή χυμού σταφυλιών
 • Παραγωγή χυμού μήλων
 • Παραγωγή μειγμάτων χυμών φρούτων και λαχανικών
 • Παραγωγή άλλων χυμών λαχανικών και φρούτων
 • Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων λαχανικών, που διαθέτονται κατεψυγμένα
 • Παραγωγή και συντήρηση τοματοπολτού και πουρέ από ντομάτες
 • Παραγωγή κονσερβών με λαχανικά
 • Παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών με κέλυφος
 • Παραγωγή κομπόστας φρούτων
 • Παραγωγή μαρμελάδας, κομπόστας, γλυκών κουταλιού και παρόμοιων ειδών, από φρούτα και άλλους καρπούς
 • Παραγωγή αποξηραμένων δαμάσκηνων
 • Παραγωγή αποξηραμένων σύκων
 • Παραγωγή άλλων επεξεργασμένων ή συντηρημένων καρπών με κέλυφος
 • Παραγωγή ακατέργαστων φυτικών ελαίων, που δεν κατονομάζονται ειδικά
 • Παραγωγή ελαιόλαδου, που διαθέτεται ακατέργαστο
 • Παραγωγή πυρηνέλαιου, ακατέργαστου
 • Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιόκαρπου και άλλων ελαιούχων σπόρων
 • Παραγωγή βαμβακέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο
 • Παραγωγή φοινικέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο
 • Παραγωγή άλλων φυτικών ελαίων, που διαθέτονται ακατέργαστα
 • Παραγωγή εξευγενισμένων ελαίων, εκτός των καταλοίπων
 • Παραγωγή σογιέλαιου, και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
 • Παραγωγή πυρηνέλαιου, εξευγενισμένου
 • Παραγωγή φαρμάκων, που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά όχι ορμόνες ή αντιβιοτικά
 • Παραγωγή άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων
 • Παραγωγή σογιέλαιου, και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
 • Παραγωγή πυρηνέλαιου, εξευγενισμένου
 • Παραγωγή ηλιέλαιου και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
 • Παραγωγή βαμβακέλαιου και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
 • Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
 • Παραγωγή επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος και κρέμας γάλακτος
 • Παραγωγή επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος
 • Παραγωγή αποβουτυρωμένου γάλακτος, σε σκόνη
 • Παραγωγή πλήρους γάλακτος σε σκόνη
 • Παραγωγή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Παραγωγή γαλακτόζης και σιροπιού γαλακτόζης
 • Παραγωγή ρυζόγαλου
 • Παραγωγή παγωτών
 • Παραγωγή αποφλοιωμένου ρυζιού
 • Παραγωγή αλευριών σιτηρών και φυτικών αλευριών· μειγμάτων τους
 • Παραγωγή σιτάλευρου ή αλευριού σμιγαδιού
 • Παραγωγή άλλων αλευριών σιτηρών
 • Παραγωγή ζύμης σφολιάτας
 • Παραγωγή τυποποιημένων τροφών από καλαμπόκι
 • Παραγωγή καλαμποκέλαιου
 • Παραγωγή φρέσκου ψωμιού
 • Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών
 • Παραγωγή φρέσκου ψωμιού με μηχανικό ζυμωτήριο
 • Παραγωγή φρέσκου ψωμιού χωρίς μηχανικά μέσα
 • Παραγωγή λουκουμάδων και συναφών ειδών
 • Παραγωγή μπισκότων
 • Παραγωγή κουλουριών και πιτών
 • Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles) και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
 • Παραγωγή κουσκούς
 • Παραγωγή ζάχαρης
 • Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
 • Παραγωγή βούτυρου, λίπους και λαδιού κακάου
 • Παραγωγή μουστάρδας, μαγιονέζας και παρόμοιων ειδών
 • Παραγωγή μπαχαρικών, που διαθέτονται κατεργασμένα
 • Παραγωγή παιδικών τροφών
 • Παραγωγή τροφών για διαβητικούς
 • Παραγωγή ζυμών αρτοποιίας και παρόμοιων ειδών
 • Παραγωγή οίνου από νωπά σταφύλια· μούστου σταφυλιών
 • Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
 • Παραγωγή μπίρας, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας
 • Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών
 • Παραγωγή αεριούχων ή μη αναψυκτικών
 • Εμφιάλωση φυσικών μεταλλικών νερών
 • Παραγωγή αιθέριων ελαίων
 • Παραγωγή φαρμάκων
 • Παραγωγή φαρμάκων, που περιέχουν πενικιλίνες ή άλλα αντιβιοτικά

 

 

 • Επεξεργασία λιναριού, φαρμακευτικής και βιομηχανικής κάνναβης.


Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης για την υπαγωγή στα καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4887/2022, των επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων καθορίζεται βάσει του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ)

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ)


Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

 • 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις
 • 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις
 • 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις
 • 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 50.000 ευρώ  για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).


Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ.
 • Αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
 • Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
 • Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.


Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων

Τουλάχιστον 25% του ενισχυόμενου κόστους της οικονομικής συμμετοχής κάθε φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου, πρέπει να καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση είτε από τον συνδυασμό τους.

Επισήμανση: η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής επιφέρει την απόρριψη της εγκριτικής απόφασης του επενδυτικού σχεδίου.


VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υποβολή φακέλων για ενισχύσεις και αναπτυξιακά προγράμματα με 98% επιτυχία στις εγκρίσεις.

Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM, για να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε από τις ενεργές επιδοτήσεις. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας


* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση