Ταμείο Ανάκαμψης: Ποιες επενδύσεις θα χρηματοδοτήσει και με τι ποσοστό

Ταμείο Ανάκαμψης- δάνεια

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση του αρμόδιου Αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, θεσπίστηκαν τα κριτήρια με βάση τα οποία οι τράπεζες θα χορηγούν δάνεια από μια δεξαμενή 12,7 δισ. Ευρώ, ενώ αναμένεται ότι θα κινητοποιηθούν κεφάλαια 31 δις. Ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται ότι θα δοθούν 18 δις σε επιδοτήσεις και 13 δις σε δάνεια. Μάλιστα, αρχές Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε προχρηματοδότηση, ύψους 4 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης (NextGenerationEU).

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων και καλύπτουν κατά μέγιστο βαθμό το 50% του κόστους κάθε επενδυτικού σχεδίου. Η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ το τραπεζικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει τουλάχιστον το 30%.

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης με επιτόκιο αναφοράς περίπου 0,35% καλύπτουν από 30% έως 50% το κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου και κατευθύνονται σε επενδυτικά σχέδια για:

  • ψηφιακό μετασχηματισμό
  • πράσινη μετάβαση
  • εξωστρέφεια των επιχειρήσεων
  • ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων
  • καινοτομία, έρευνα & ανάπτυξη.

Η κλιμάκωση μεταξύ του 30% και του 50% βασίζεται στον βαθμό μεγαλύτερης συνεισφοράς σε καθεμία από τις πέντε κατηγορίες, ή/και σε συνδυασμό τους.


Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες που δύναται να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται με δάνεια του ΤΑΑ είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν:
α. Γήπεδα αγορά, Γήπεδα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις), Διαμόρφωση γηπέδων. Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
β. Κτήρια αγορά/κατασκευή, Κτήρια χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις).
γ. Εξοπλισμός αγορά/κατασκευή, Εξοπλισμός χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις).
δ. Οχήματα αγορά, Οχήματα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις).
ε. Άυλα αγορά/κατασκευή, Άυλα χρήση (αποσβέσεις/ συνδρομές).
στ. Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο (όπως προβλέπεται από τον ΓΑΚ2).
ζ. Μετακινήσεις/εξοδολόγια.
η. Υπηρεσίες τρίτων.
θ. Αναλώσιμα.
ι. Λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.λπ.).
ια. Κόστος κεφαλαίων.
ιβ. Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.).
ιγ. Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing).

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η πρόσκληση προς τις εμπορικές τράπεζες και η υπογραφή των συμβάσεων συμμετοχής στο ελληνικό πρόγραμμα διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).


Ενδεικτικά επιλέξιμα έργα ανά πυλώνα επενδύσεων

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Πράσινη Μετάβαση Εξωστρέφεια επιχειρήσεων Καινοτομία – Έρευνα & Ανάπτυξη Συνεργασίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις
• Ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας
• Ενεργειακή απόδοση κτιρίων
• Διαχείριση αποβλήτων
• Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης
• Παροχή νερού για
ανθρώπινη κατανάλωση
• Θαλάσσιοι λιμένες
• Συστήματα θέρμανσης με φυσικό αέριο 

 

• 5G
• Οπτικές Ίνες
• E-commerce
• Υπηρεσίες Cloud
• Data centers
• Smart meters
• ERP, MRP, HRMS
• Virtual Reality
• Cyber Security
• 3D Printing
• Artificial Intelligence
• Προγνωστική συντήρηση 
• Ανάπτυξη τουριστικών
καταλυμάτων
• Ανάπτυξη εξαγωγών γεωργικού τομέα (Ελαιόλαδο, Τυροκομεία,
Ιχθυοκαλλιέργειες)
• Άλλες εξαγωγικές
δραστηριότητες 

 

 

 

• Δημιουργία νέου προϊόντος / υπηρεσίας
• Συστηματική πειραματική ανάπτυξη (π.χ υγεία και φάρμακα)
• Βιομηχανική έρευνα
• Έξυπνη γεωργία
• Κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας
• Βελτίωση μεθόδων
παραγωγής /υπηρεσιών 

 

 

• Εξαγορές
• Συγχωνεύσεις
• Προμηθευτικές συνεργασίες
• Εξαγωγικές συνεργασίες
• Συμβολαιακή γεωργία
• Franchisee
• Κοινά έργα έρευνας και ανάπτυξης
• Κοινοπραξίες
• Συνεταιρισμοί 

 

Η αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησής τους από τα δάνεια του ΤΑΑ διενεργείται σε δύο στάδια:

α. Από το τραπεζικό ίδρυμα που υποδέχεται το υπό δανειοδότηση επενδυτικό σχέδιο και αξιολογεί την αξιοπιστία του εκάστοτε επενδυτή και τη βιωσιμότητα της επένδυσης.

β. Από τον πιστοποιημένο ανεξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος αξιολογεί το επιλέξιμο επενδυτικό σχέδιο ως προς τους επενδυτικούς στόχους του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, την Αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης και τους κατά περίπτωση κανόνες κρατικών ενισχύσεων (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός, De Minimis, κλπ.).


Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, για να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε από τις ενεργές επιδοτήσεις ΕΣΠΑ. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση