Ταμείο Ανάκαμψης: Ποιες επενδύσεις χρηματοδοτεί και με τι ποσοστό

Ταμείο Ανάκαμψης- δάνεια

Τα χαμηλότοκα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στοχεύουν να χρηματοδοτήσουν σημαντικές επενδύσεις και καλύπτουν κατά μέγιστο βαθμό το 50% του κόστους κάθε επενδυτικού σχεδίου. Η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ το τραπεζικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει τουλάχιστον το 30%.

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση του αρμόδιου Αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, θεσπίστηκαν τα κριτήρια με βάση τα οποία οι τράπεζες θα χορηγούν δάνεια από μια δεξαμενή 12,7 δισ. Ευρώ, ενώ αναμένεται ότι θα κινητοποιηθούν κεφάλαια 31 δις. Ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται ότι θα δοθούν 18 δις σε επιδοτήσεις και 13 δις σε δάνεια. Μάλιστα, αρχές Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε προχρηματοδότηση, ύψους 4 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης (NextGenerationEU).

Τα δάνεια με ελάχιστο επιτόκιο αναφοράς 0,35%* καλύπτουν από 30% έως 50% του επενδυτικού προϋπολογισμού, ενώ το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτεί επενδύσεις σε 5 επενδυτικούς άξονες για:

 • ψηφιακό μετασχηματισμό
 • πράσινη μετάβαση
 • εξωστρέφεια των επιχειρήσεων
 • ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων
 • καινοτομία, έρευνα & ανάπτυξη.

*Διευκρινίζουμε ότι για τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις το ελάχιστο επιτόκιο δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης διαμορφώνεται σε σταθερό επιτόκιο 1%, ενώ παραμένει σταθερό στο 0,35% το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης δανείων για τις μικρές επιχειρήσεις

Η κλιμάκωση μεταξύ του 30% και του 50% βασίζεται στον βαθμό μεγαλύτερης συνεισφοράς σε καθεμία από τις πέντε κατηγορίες, ή/και σε συνδυασμό τους.


Επιλέξιμες Δαπάνες για επενδύσεις με δάνεια του ΤΑΑ

Οι επιλέξιμες δαπάνες που δύναται να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται με δάνεια του ΤΑΑ είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν:
α. Γήπεδα αγορά, Γήπεδα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις), Διαμόρφωση γηπέδων. Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
β. Κτήρια αγορά/κατασκευή, Κτήρια χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις).
γ. Εξοπλισμός αγορά/κατασκευή, Εξοπλισμός χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις).
δ. Οχήματα αγορά, Οχήματα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις).
ε. Άυλα αγορά/κατασκευή, Άυλα χρήση (αποσβέσεις/ συνδρομές).
στ. Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο (όπως προβλέπεται από τον ΓΑΚ2).
ζ. Μετακινήσεις/εξοδολόγια.
η. Υπηρεσίες τρίτων.
θ. Αναλώσιμα.
ι. Λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.λπ.).
ια. Κόστος κεφαλαίων.
ιβ. Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.).
ιγ. Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing).


Ενδεικτικά επιλέξιμα έργα ανά πυλώνα επενδύσεων που δανειοδοτούνται μέσω Ταμείου Ανάπτυξης

 

Πράσινη Μετάβαση Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εξωστρέφεια επιχειρήσεων Καινοτομία – Έρευνα & Ανάπτυξη Συνεργασίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις
• Ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας
• Ενεργειακή απόδοση κτιρίων
• Διαχείριση αποβλήτων
• Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης
• Παροχή νερού για
ανθρώπινη κατανάλωση
• Θαλάσσιοι λιμένες
• Συστήματα θέρμανσης με φυσικό αέριο
• 5G
• Οπτικές Ίνες
• E-commerce
• Υπηρεσίες Cloud
• Data centers
• Smart meters
• ERP, MRP, HRMS
• Virtual Reality
• Cyber Security
• 3D Printing
• Artificial Intelligence
• Προγνωστική συντήρηση
• Ανάπτυξη τουριστικών
καταλυμάτων
• Ανάπτυξη εξαγωγών γεωργικού τομέα (Ελαιόλαδο, Τυροκομεία,
Ιχθυοκαλλιέργειες)
• Άλλες εξαγωγικές
δραστηριότητες
• Δημιουργία νέου προϊόντος / υπηρεσίας
• Συστηματική πειραματική ανάπτυξη (π.χ υγεία και φάρμακα)
• Βιομηχανική έρευνα
• Έξυπνη γεωργία
• Κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας
• Βελτίωση μεθόδων
παραγωγής /υπηρεσιών
• Εξαγορές
• Συγχωνεύσεις
• Προμηθευτικές συνεργασίες
• Εξαγωγικές συνεργασίες
• Συμβολαιακή γεωργία
• Κοινά έργα έρευνας και ανάπτυξης
• Κοινοπραξίες
• Συνεταιρισμοί

 

Τουριστικές Μονάδες

Ειδικά για τις περιπτώσεις τουριστικών επενδύσεων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών, η ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται αυτοτελώς στο 40%, ανεξαρτήτως οικονομικών στοιχείων του επενδυτή ή προβλέψεων εσόδων του επενδυτικού σχεδίου.

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

Η αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησής τους από τα δάνεια του ΤΑΑ διενεργείται σε δύο στάδια:

α. Από το τραπεζικό ίδρυμα που υποδέχεται το υπό δανειοδότηση επενδυτικό σχέδιο και αξιολογεί την αξιοπιστία του εκάστοτε επενδυτή και τη βιωσιμότητα της επένδυσης.

β. Από τον πιστοποιημένο ανεξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος αξιολογεί το επιλέξιμο επενδυτικό σχέδιο ως προς τους επενδυτικούς στόχους του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, την Αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης και τους κατά περίπτωση κανόνες κρατικών ενισχύσεων (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός, De Minimis, κλπ.).


Η VK PREMIUM ασχολείται ενεργά με την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων για τη δανειοδότηση επενδυτικών σχεδίων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ενδεικτικά έργα πελατών 

 • Φαρμακευτική βιομηχανία για επενδυτικό σχέδιο δημιουργίας νέας μονάδας παραγωγής στην Αττική
 • Χημική βιομηχανία για επενδυτικό σχέδιο επέκτασης παραγωγικής δυναμικότητας στα Μέγαρα Αττικής
 • Φαρμακευτική βιομηχανία για επενδυτικό σχέδιο δημιουργίας νέας μονάδας παραγωγής στη Βοιωτία
 • Ξενοδοχεική μονάδα στην Αργολίδα
 • Μεταποιητική επιχείρηση στην Αττική για επενδυτικό σχέδιο κατασκευής logistics Center και εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων
 • Επιχείρηση στην Θεσσαλία για επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ξενοδοχεική μονάδα στην Αττική


Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση και αναλαμβάνουμε την εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για το επενδυτικό σχέδιο για τη δανειοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση