Χρηματοδότηση επιχειρήσεων από το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ)

Ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Επιχειρηματικότητας, ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται να διαθέσει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια ύψους 2,2, δισ. ευρώ- με τη μόχλευση μέσα από το τραπεζικό σύστημα- με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Δύο επιμέρους Ταμεία – ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Στα πλαίσια του νέου Ταμείου, η χρηματοδότηση γίνεται μέσω δύο επιμέρους Ταμείων, του Ταμείου Εγγυοδοσίας και του Ταμείου Δανείων.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας, το οποίο χωρίζεται σε δύο υπό-ταμεία, παρέχει εγγύηση από 70% έως 80% σε:

  • επενδυτικά δάνεια (ύψους 10.000 ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ)
  • δάνεια κεφαλαίου κίνησης και δάνεια ανακυκλούμενης πίστωσης (από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ).

Επίσης, προσφέρει επιδότηση επιτοκίου δύο ποσοστιαίων μονάδων για δυο έτη, σε επιχειρήσεις της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου, και τριών ποσοστιαίων μονάδων σε επιχειρήσεις των υπολοίπων Περιφερειών της χώρας. Για δάνεια έως 50.000 ευρώ δεν θα απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Το Ταμείο Δανείων, προσφέρει δάνεια, με το 40% του ποσού άτοκο, και υπό προϋποθέσεις επιδότηση επιτοκίου 3% στο υπόλοιπο μέρος (60%) για 2 έτη.

Συνολικά, τα δάνεια που παρέχονται μέσω του Ταμείου Δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, έχουν μειωμένο επιτόκιο έως και κατά 70% για τα 2 πρώτα χρόνια.

Η διάρκεια των επενδυτικών δανείων είναι 5 έως 12 έτη, με περίοδο χάριτος έως 24 μήνες. Για το κεφάλαιο κίνησης η αντίστοιχη διάρκεια είναι από 2 έως 5 έτη, με περίοδο χάριτος έως 12 μήνες, κατά την οποία η επιχείρηση δεν αποπληρώνει κεφάλαιο αλλά μόνο τόκους.


1. Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ – Υποταμεία – Χαρακτηριστικά – Προϋποθέσεις

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού του Ταμείου

Α) Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Το πρόγραμμα αυτό θα απευθύνεται σε ΜμΕ και περέχει επιδότηση επιτοκίου 2% ή 3% τα 2 πρώτα έτη σε όλα τα επενδυτικά δάνεια και κεφαλαίου κίνησης, στις επιχειρήσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται πρώτη φορά από την HDB.

Ύψος εγγύησης: 70%

Το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» αφορά το σύνολο των ΜμΕ.

Ανώτατα Ποσά Δανείων

Επενδυτικά δάνεια

  • Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 10 εκ. (Καν. (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 21 παρ. 3)).
  • Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 1,6 εκ. (Καν. (ΕΕ) 651/2014  (άρθρο 21 παρ.18)).

Δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού / ανακυκλούμενης πίστωσης

  • Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 500 χιλ. (Καν. (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 21 παρ. 3 & 18)).

 

Β) Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων»

Το πρόγραμμα αυτό θα απευθύνεται σε νεοσύστατες Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις, όπου παρέχεται τα 2 πρώτα έτη επιδότηση επιτοκίου 2% ή 3% σε όλα τα δάνεια

Ύψος εγγύησης: 80%

Το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με έως 5 χρόνια λειτουργίας.

Ανώτατα Ποσά Δανείων

Επενδυτικά δάνεια

  • Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 1,5 εκ. (Καν. (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 22)).

Δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού / ανακυκλούμενης πίστωσης

  • Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 200 χιλ. (Καν. (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 22)).


2. Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ – Υποταμεία – Χαρακτηριστικά – Προϋποθέσεις

Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων.

Η χρηματοδότση αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδότηση για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων αλλά και κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού.

Κύρια χαρακτηριστικά είναι η άτοκη χρηματοδότηση για το 40% του δανείου ενώ η επιδότηση επιτοκίου μπορεί να ανέρχεται στο 3% για το υπόλοιπο στο 60% του δανείου.

Η χρηματοδότηση των ΜΜΕ μέσω του Ταμείου Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ αφορά συγκεκριμένους ΚΑΔ υφιστάμενων επιχειρήσεων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Α) Υποπρόγραμμα για Επενδυτικά Δάνεια:

  • Α.1) Αφορά Δάνεια μέσω De Minimis (Καν. (ΕΕ) 2831/2023) από 20.000€ έως 1.500.000€
  • Α.2) Αφορά Δάνεια μέσω ΓΑΚ (Αρ.21) από 20.000€ έως 8.000.000€

Διάρκεια δανείου από 5 έως 12 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 24 μήνες. 

 

Β) Υποπρόγραμμα για Δάνεια Κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού:

  • Β.1) Αφορά Δάνεια κεφαλαίού κίνησης μέσω De Minimis (Καν. (ΕΕ) 2831/2023) από 10.000€ έως 500.000€

Διάρκεια δανείου από 2 έως 5 έτη  συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 12 μήνες.


VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υποβολή φακέλων για ενισχύσεις, αναπτυξιακά προγράμματα και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων από το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ).

Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM, για να σας καθοδηγήσουμε και να σας παρουσίασουμε τις λύσεις χρηματοδότησης που τουριάζουν στην επιχείρησή σας. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση