Επιδοτούμενο πρόγραμμα ενδοομιλικών υπηρεσιών του Ν. 3427/2005 για δαπάνες νέου προσωπικού, εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής & επικοινωνιών

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ενδοομιλικών υπηρεσιών του Ν. 3427/2005 για δαπάνες νέου προσωπικού, εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής & επικοινωνιών

Μπορούν να λάβουν επιδότηση εταιρείες οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και εξυπηρετούν τη μητρική τους εταιρεία στο εξωτερικό καθώς και Ελληνικές επιχειρήσεις.

Ενισχύονται κλάδοι που εντάσονται στους παρακάτω τομείς δραστηριότητας 

 

Κλάδος Ελάχιστος αριθμός νέων προσλήψεων για εταιρείες που εξυπηρετούν αποκλειστικά ενδομιλικές συναλλαγές Ελάχιστος αριθμός νέων προσλήψεων για εταιρείες που εξυπηρετούν και τρίτους
έρευνας και ανάπτυξης,

ανάπτυξης λογισμικού, προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής,

30 άτομα 150 άτομα


συμβουλευτικού χαρακτήρα,

κεντρικής λογιστικής υποστήριξης,

ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων διαδικασιών και υπηρεσιών,

κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων,

διαφήμισης και μάρκετινγκ,

επεξεργασίας στοιχείων,

λήψης και παροχής πληροφοριών,

αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων και πληροφοριών,

διαχείρισης προμηθευτών, πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας μη συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης μεταφορών με ίδια μέσα,

διαχείρισης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού,

50 άτομα
δραστηριοτήτων τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικής πληροφόρησης που βασίζεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, 100 άτομα

Σημείωση: Οι εταιρείες που εξυπηρετούν και τρίτους θα πρέπει να αναπτύσσουν νέα δραστηριότητα η οποία δεν ασκείται στην Ελλάδα τα δύο τελευταία έτη από τις ίδιες ή άλλες εταιρείες του ομίλου στον οποίο ανήκουν, και να δημιουργήσουν κατ’ ελάχιστο 150 νέες θέσεις μόνιμης πλήρους απασχόλησης. 


Επιδοτούνται οι δαπάνες:

 • Εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Πρόσληψης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία
 • Προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
 • Έργων έρευνας και ανάπτυξης (θα ανακοινωθεί σύντομα)

Εταιρείες οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα με σκοπό να παρέχουν υπηρεσίες είτε ενδο-ομιλικές (σε μητρικές του εξωτερικού) είτε σε τρίτους (μητρικές του εξωτερικού ή συνδεδεμένες ή σε Ελληνικές επιχειρήσεις), μπορούν να λάβουν, σωρευτικά ή εναλλακτικά, ενίσχυση στις ακόλουθες κατηγορίες δαπάνών:


Ενίσχυση δαπανών μισθολογικού κόστους και δαπανών εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών

 • Οι μικτές αποδοχές που καταβάλλονται σε εργαζόμενους για περίοδο έως δώδεκα (12) μηνών από την πρόσληψη κάθε εργαζόμενου και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί σε μικτό μισθό 2.000 ευρώ μηνιαίως
 • Οι δαπάνες για αγορά εξοπλισμού και λογισμικού εφόσον έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν παραγωγικά

Η ενίσχυση συνίσταται σε επιδότηση του μισθολογικού κόστους και επιχορήγηση του κόστους αγοράς του εξοπλισμού και λογισμικού.

Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% επί των επιλέξιμων δαπανών οι οποίες δεν δύναται να υπερβούν συνολικά τα 400.000 €.

Η χορηγούμενη ενίσχυση στην κατηγορία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ σε περίοδο τριών (3) οικονομικών ετών.


Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία

Επιλέξιμες δαπάνες ενίσχυσης είναι το μισθολογικό κόστος για μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την πρόσληψη εργαζομένων, οι οποίοι :

 • δεν είχαν κανονική αμειβόμενη εργασία κατά τους προηγούμενους έξι (6) μήνες
 • δεν έχουν συμπληρώσει δυο (2) έτη από την ολοκλήρωση εκπαίδευσης με πλήρες ωράριο και δεν είχαν προηγουμένη κανονική αμειβόμενη απασχόληση
 • είναι ηλικίας άνω των 50 ετών
 • ζουν μόνοι έχοντας τη φροντίδα ενός η περισσοτέρων μελών σύμφωνα με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος
 • είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% ή μεγαλύτερο βάσει γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία

Η πρόσληψη των εργαζόμενων πρέπει να εξυπηρετεί τη νέα δραστηριότητα και να συνεπάγεται αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της οικείας επιχείρησης, σε σχέση με το μέσο όρο του δωδεκαμήνου που προηγήθηκε αυτής.

Η ενίσχυση συνίσταται σε επιδότηση του μισθολογικού κόστους με παροχή χρηματικού ποσού για κάλυψη μέρους αυτού και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 50% των καταβληθέντων επιλέξιμων δαπανών.

Η εταιρεία δύναται να λάβει ενίσχυση για μέχρι 100 εργαζόμενους και επιλέξιμες δαπάνες για κάθε εργαζόμενο είναι το μισθολογικό κόστος, για περίοδο έως δώδεκα (12) μηνών από την πρόσληψή του και μέχρι του ποσού των 35.000 ευρώ για 12 μήνες απασχόλησης και συνολικά μέχρι του ποσού των 3.500.000 ευρώ.


Ενισχύσεις για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης

Η ενίσχυση της κατηγορίας αυτής χορηγείται, για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού στην Ελλάδα σε σχέση με τη νέα δραστηριότητα.

Επιλέξιμες για ενίσχυση είναι οι παρακάτω δαπάνες προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συνολικά μέχρι του ποσού των 3.000.000 ευρώ:

 • οι δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης
 • τα έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων
 • οι δαπάνες αγοράς υλικών και εφοδίων 
 • οι δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών 
 • οι δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευομένων και γενικές έμμεσες δαπάνες

Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης (θα ανακοινωθεί σύντομα)

Η παρούσα κατηγορία ενισχύσεων παρέχεται σε εταιρείες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου με σκοπό την παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης. Το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες όπως αυτές ορίζονται στον ανωτέρω Κανονισμό: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.

Οι επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες του έργου έρευνας και ανάπτυξης είναι οι εξής:

 • δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό, 
 • δαπάνες κτιρίων, οργάνων και εξοπλισμού, 
 • δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες 
 • πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, 
 • δαπάνες για τη διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας.

Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων έχει την εμπειρία και τη γνώση να σας βοηθήσει στην εκπόνηση των επιχειρηματικών σας σχεδίων ή την επιδότηση της επιχείρησής σας στα πλαίσια ενεργών προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.