10 συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το Ταμείο Εγγυοδοσίας του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

10 συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το Ταμείο Εγγυοδοσίας του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ δημιουργήθηκε για να παρέχει εγγυημένα δάνεια επενδυτικού σκοπού, δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού και δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού ανακυκλούμενης πίστωσης προς υφιστάμενες και νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ από το Ταμείο.

Ήδη οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στις συνεργαζόμενες με το πρόγραμμα Τράπεζες, ώστε να εξετάζουν την πιστοληπτική τους ικανότητα και να ξεκινήσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αιτήσής τους για δανειοδότηση μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας, ο αρχικός προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα € 300 εκ.

Κατά την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης, προκύπτουν αρκετά ερωτήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις του Ταμείου, οπότε παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τις κυριότερες ερώτήσεις και απαντήσεις από αυτές:


Τι σημαίνει Εγγυοδοσία;

Αν η επιχείρηση δεν είναι συνεπής στις δανειακές της υποχρεώσεις και δεν αποπληρώνει τις δόσεις του δανείου, το Ταμείο Εγγυοδοσίας καλύπτει το συμφωνημένο ποσοστό του ληξιπρόθεσμου δανείου.


Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία ένταξης μιας επιχείρησης στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου και ισχύος της εγγύησης από το Ταμείο;

Η τελευταία εκταμίευση του δανείου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τις 31/12/2029.

Μέχρι αυτή την καταληκτική ημερομηνία θα πρέπει να έχει εκταμιευθεί ολοσχερώς το δάνειο, καθώς μέχρι και τις 31/12/2029 τα ποσά που θα εκταμιευθούν καλύπτονται από την εγγύηση.  

Η δοθείσα εγγύηση έχει διάρκεια ζωής έως τη μέγιστη διάρκεια εκάστοτε δανείου. 


Επιδοτείται το επιτόκιο του δανείου;

Παρέχεται διετής επιδότηση του επιτοκίου ύψους έως 3%. Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά το ύψος του επιτοκίου και οι προϋποθέσεις λήψης της επιδότησης ανά Υποταμείο και Περιφέρεια: 

Σκοπός Δανείου  Γενική Επιχειρηματικότητα  Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων 
 

Επενδυτικά Δάνεια 

Ύψος 2% 

Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου (Περιφέρειες σε μετάβαση) 

Ύψος 2% 

Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου (Περιφέρειες σε μετάβαση) 

 

Ύψος 3% 

Στις λοιπές Περιφέρειες της χώρας (λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες) 

Ύψος 3% 

Στις λοιπές Περιφέρειες της χώρας (λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες) 

Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού 

×  

Σε περίπτωση που επιχείρηση έχει χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από χρηματοδοτικό μέσο της ΕΑΤ 

 

✔ 

 

Σε όλες τις επιχειρήσεις 

Ύψος 2% 

Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου (Περιφέρειες σε μετάβαση) 

 

Ύψος 2% 

Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου (Περιφέρειες σε μετάβαση) 

 

Ύψος 3% 

Στις λοιπές Περιφέρειες της χώρας (λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες) 

Ύψος 3% 

Στις λοιπές Περιφέρειες της χώρας (λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες) 

Ανακυκλούμενη πίστωση 

                                           × 

Προσοχή: Σε περίπτωση χορήγησης ανακυκλούμενης πίστωσης δεν θα παρέχεται επιδότηση επιτοκίου. 


Ποιες είναι οι προϋποθέσεις διατήρησης της επιδότησης του επιτοκίου;

Προϋπόθεση διατήρησης της επιδότησης του επιτοκίου είναι η επιχείρηση να μην εμφανίζει οφειλές άνω των 90 ημερών συνεχούς ληξιπροθεσμίας από κάθε αιτία από το δάνειο.

Συνεπώς, σε περίπτωση εμφάνισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο δάνειο, κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων ετών, η επιδότηση του επιτοκίου παύει και οι τόκοι καταβάλλονται στο πιστωτικό ίδρυμα από την επιχείρηση.


Υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί αναφορικά με την υπογραφή της εκάστοτε δανειακής συμβάσης; 

Η σύμβαση του δανείου θα πρέπει να έχει υπογραφεί από την επιχείρηση εντός 3 μηνών από την έγκριση της αίτησης και όχι μετά τις 31.12.2029.

Σε περίπτωση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, δεν θα δίδεται καμία παράταση και η έγκριση θα ανακαλείται από την ΕΑΤ (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα).


Δύναται η λήψη της πρώτης και μοναδικής κατοικίας των φορέων της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης ως εξασφάλιση για τη χρηματοδότηση; 

Στο πλαίσιο του Ταμείου, δεν επιτρέπεται η προσημείωση της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας φυσικών προσώπων – πιστούχων ή τρίτων ή εγγυητών.


Επιτρέπεται η πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου;

Επιτρέπεται η πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου, δίχως ποινή ή άλλη επιβάρυνση.  


Επιχειρήσεις δίχως εργαζόμενους είναι επιλέξιμες;

Επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό είναι επιλέξιμες.


Πως πραγματοποιείται η χρηματοδότηση των δαπανών;

Οι δαπάνες τεκμηριώνονται με την προσκόμιση παραστατικών-δικαιολογητικών.

  1. Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, είναι αποδεκτά τιμολόγια επί πιστώσει τα οποία έχουν εκδοθεί έως 6 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής αιτήματος δανείου στο ΟΠΣΚΕ.
  2. Για τα επενδυτικά δάνεια, οι δαπάνες που εξοφλούνται από το Επενδυτικό Δάνειο αφορούν την υλοποίηση επενδύσεων της επιχείρησης και δεν έχουν εκδοθεί πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ. 
  • Μερικώς εξοφλημένα παραστατικά: Σε περίπτωση που μέρος παραστατικών έχει εξοφληθεί, μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ, μόνο το ανεξόφλητο μέρος θα χρηματοδοτηθεί κανονικά. Το ποσό της εκταμίευσης αυτού του είδους παραστατικών πιστώνεται στον εκδότη του παραστατικού.  
  • Παραστατικά που εξοφλούνται με ίδια διαθέσιμα: Παραστατικά τα οποία έχουν εξοφληθεί από ίδια διαθέσιμα της επιχείρησης, μετά την ημερομηνία αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ, χρηματοδοτούνται κανονικά και το ποσό της εκταμίευσης πιστώνεται στον λογαριασμό όψεως της επιχείρησης.
  • Ολοσχερώς εξοφλημένα παραστατικά: Παραστατικά τα οποία έχουν εξοφληθεί ολοσχερώς, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ, δεν είναι επιλέξιμα προς χρηματοδότηση.  


Ποιες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες;

Απαγορεύεται η χρήση δαπανών για: 

  • τόκους χρέους, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών εγγύησης
  • αγορά γης για ποσό που υπερβαίνει το 10% του υποκείμενου δανείου. 

Σημειώνεται ότι ο Φ.Π.Α. αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 


VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υποβολή φακέλων για ενισχύσεις και αναπτυξιακά προγράμματα με 98% επιτυχία στις εγκρίσεις.

Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM, για να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε από τις ενεργές επιδοτήσεις. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας


* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση