Χρηματοδότηση επιχειρήσεων – Δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο από το Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας

Επιδοτήσεις Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας

Το Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας αναμένεται να διοχετεύσει 18,4 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις και 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια ΤΑΑ με επιδοτούμενο επιτόκιο. Οι ενισχύσεις αυτές κατευθύνονται σε επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και αποσκοπούν στην πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και την μεγιστοποίηση της εξωστρέφειας της χώρας.

Η βελτίωση του ευρύτερου επιπέδου εμπιστοσύνης στην Ελληνική οικονομία έχει οδηγήσει σε αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, το οποίο μπορεί να ενισχυθεί από τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχονται από τα δάεναι ΤΑΑ.

Πιο συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση μέσω δανείου από το ΤΑΑ έχει ελάχιστο επιτόκιο από 0,35% δίνοντας την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τις επενδύσεις τους με πολύ ευνοϊκούς όρους.

Όλες οι επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή νέες, ανεξαρτήτως μεγέθους και νομικής μορφής μπορούν να αιτηθούν για τα παραπάνω χαμηλότοκα δάνεια ΤΑΑ, μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Για να μπορέσει μια επιχείρηση να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το ΤΑΑ, θα πρέπει να προχωρήσει σε επενδυτικά έργα και πρωτοβουλίες που ανήκουν στους 5 πυλώνες χρηματοδότησης, δηλαδή έργα που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αναπτύσσουν την καινοτομία και την έρευνα, ενισχύουν την εξωστρέφεια και συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Τα δάνεια του ΤΑΑ καλύπτουν κατά μέγιστο βαθμό το 50% του ύψους κάθε επενδυτικού σχεδίου. Η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ το τραπεζικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει τουλάχιστον το 30%.

Ποιες είναι οι ενδεικτικές επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΑ στον πυλώνα πράσινης μετάβασης;

Προκειμένου να χορηγηθεί ένα δάνειο ΤΑΑ που να αφορά στον πυλώνα της πράσινης μετάβασης, είναι απαραίτητο ο προϋπολογισμός επενδύσεων πράσινης μετάβασης μίας επιχείρησης να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
Οι ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα της πράσινης μετάβασης είναι οι εξής:

 • Ενεργειακή Αναβάθμιση: Κτιριακές Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός & Οχήματα, Υποδομές
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας: Εγκατάσταση ΑΠΕ, Μονάδες Ανακύκλωσης
 • Προστασία Περιβάλλοντος: Εξυγίανση & Αποκατάσταση
 • Πράσινες Δεξιότητες: Έρευνα & Καινοτομία, Απασχόληση Προσωπικού


Ποιες είναι οι ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα ψηφιακού μετασχηματισμού για λήψη δανείου μέσω ΤΑΑ;

Προκειμένου να χορηγηθεί ένα δάνειο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που να αφορά στον πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού, είναι απαραίτητο ο προϋπολογισμός επενδύσεων πράσινης μετάβασης μίας επιχείρησης να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
Οι ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι οι εξής:

 • Ψηφιοποίηση υπηρεσιών: Ψηφιοποίηση επιχειρήσεων προς βελτίωση της ηλεκτρονικής τους δραστηριότητας αλλά και προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού
 • Ψηφιακές υποδομές: Επενδύσεις σε τεχνολογίες, δεξιότητες, υποδομές και λύσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση
 • Συνεργατικοί σχηματισμοί: Υποστήριξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και δημόσιων αρχών) σε ψηφιακές δραστηριότητες
 • Κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας: Βελτίωση της καινοτομίας των επιχειρήσεων με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών
 • Ψηφιοποίηση επιχειρήσεων: Εγκατάσταση νέων ηλεκτρονικών συστημάτων / υποδομών και ψηφιακή εκπαίδευση του προσωπικού


Ποιες είναι οι ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη;

Για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στην κατεύθυνση της καινοτομίας, θα πρέπει οι επενδύσεις να στοχεύουν σε τουλάχιστον έναν από τους δείκτες που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης είναι οι εξής:

 • Προώθηση έρευνας & καινοτομίας
 • Εγκατάσταση καινοτόμων συστημάτων και υπηρεσιών
 • Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενης παραγωγικής γραμμής
 • Βεβαιώσεις δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
 • Βελτίωση υφιστάμενων μεθόδων παραγωγής, διάθεσης προϊόντων/ υπηρεσιών


Ποιες είναι οι ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα εξωστρέφεια;

Για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στην κατεύθυνση της εξωστρέφειας, θα πρέπει οι επενδύσεις να στοχεύουν στη βελτίωση των εξής δεικτών: Εξαγωγική δραστηριότητα που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 15% του κύκλου εργασιών ή προϋπολογισμό εξαγωγών που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 15% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων, καθώς και επενδυτικά σχέδια στον κλάδο του τουρισμού.
Οι ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα εξωστρέφειας είναι οι εξής:

 • Επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων
 • Κατασκευή νέων υποδομών
 • Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών
 • Αναβάθμιση αποθηκευτικών υποδομών
 • Ενίσχυση προσφερόμενων υπηρεσιών
 • Ανακαίνιση ξενοδοχειακής μονάδας


Ποιες είναι οι ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα εξαγορών και συγχωνεύσεων;

Τα επενδυτικά σχέδια στην κατεύθυνση εξαγορών & συγχωνεύσεων θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας. Ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα εξαγορών και συγχωνεύσεων είναι η συγχώνευση ή εξαγορά επιχείρησης για καθετοποίηση δραστηριότητας και δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Αντίστοιχα ενδεικτική επιλέξιμη δαπάνη είναι το κόστος που προκύπτει από την συγχώνευση ή την εξαγορά μίας επιχείρηση.

α) Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις:

 • Δέσμευση του επενδυτή για συμμετοχή στο νέο ή υφιστάμενο συνεργατικό σχεδιασμό για τα επόμενα πέντε έτη
 • Το 20% των επιλέξιμων δαπανών του ΕΣ αφορούν δαπάνες σύμφωνα με τη σύμβαση συνεργασίας
 • Κύκλος εργασιών νέου προσώπου > 50% κύκλου εργασιών του μεγαλύτερου νομικού προσώπου μεταξύ των συμμετεχόντων (μ.ο 3 ιστορικών ετών)

β) Νέο Σχήμα , Εξαγορά / Συγχώνευση:

 • Το ΕΣ περιλαμβάνει νέο σχήμα, το οποίο προκύπτει από εξαγορά ή συγχώνευση κατόπιν της Υπουργικής Απόφασης.
 • Κύκλος εργασιών νέου προσώπου > 50% κύκλου εργασιών του μεγαλύτερου νομικού προσώπου μεταξύ των συμμετεχόντων (μ.ο 3 ιστορικών ετών). Αξιολόγηση σε επίπεδο Ομίλου


7 Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και συμβάλλει στην πραγματοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων. Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι σύμβουλοι αναλαμβάνουν τις υποβολές των αιτήσεων για τα δάνεια του ΤΑΑ. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση