7 Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τις επιδοτήσεις και τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας

Το Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) αναμένεται να διοχετεύσει 18,4 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις και 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο. Οι ενισχύσεις αυτές κατευθύνονται σε επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και αποσκοπούν στην πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και την μεγιστοποίηση της εξωστρέφειας της χώρας. 

7 Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις επιδοτήσεις & τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας

1.Ποιους πυλώνες επενδύσεων αφορούν οι επιδοτήσεις του ΤΑΑ;

Οι πόροι του ΤΑΑ που προβλέπονται για επιδοτήσεις ιδιωτικών επενδύσεων, δηλαδή 18,4 δισ ευρώ, κατευθύνονται στους εξής στόχους:

 • Πράσινη μετάβαση: 6,2 δισ. € θα μοιραστούν σε ιδιωτικές επενδύσεις, προκειμένου να υιοθετήσουν διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον και να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις επιχειρήσεις τους.
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός: 2,2 δισ. € προορίζονται για την υιοθέτηση καινοτόμων ψηφιακών συστημάτων και την προώθηση της συνδεσιμότητας.
 • Εξωστρέφεια: 4,8 δισ. € θα διατεθούν για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
 • Απασχόληση και κοινωνική συνοχή:  Ο εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης, η βελτίωση του συστήματος Υγείας και η ενίσχυση της πρόσβασης σε κοινωνικές πολιτικές θα αξιοποιήσει 5,2 δισ. €


2. Υπάρχουν επιδοτήσεις που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα;

To Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας στηρίζει τον ιδιωτικό τομέα με επιδοτούμενα προγράμματα. Οι προσκλήσεις των επιδοτήσεων ανακοινώνονται από τα Υπουργεία που εμπλέκονται στο εκάστοτε πρόγραμμα και αφορούν σχεδόν όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της ελληνικής οικονομίας. Οι επιδοτήσεις για την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την εξωστρέφεια, που αναφέρθηκαν παραπάνω, αφορούν τον ιδιωτικό τομέα.

Παραδείγματα αναμενόμενων επιδοτούμενων προγραμμάτων για ιδιωτικές επενδύσεις:

 • «Εξοικονομώ Επιχειρώντας»
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Πράσινος αγροτουρισμός
 • Μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα
 • Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων
 • Εγκαταστάσεις συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας
 • Μεταρρύθμιση του συστήματος Clawback
 • Δημιουργία πράσινης βιομηχανίας


3.Πώς θα διοχετευθούν οι πόροι του ΤΑΑ μέσω δανείων;

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης με ελάχιστο επιτόκιο αναφοράς 0,35% καλύπτουν από 30% έως 50% το κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου και κατευθύνονται σε επενδυτικά σχέδια για:

 • ψηφιακό μετασχηματισμό (€2,6 δισ.)
 • πράσινη μετάβαση (€4,9 δισ.)
 • εξωστρέφεια των επιχειρήσεων (€3,2 δισ.)
 • ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων (€0,7 δισ.)
 • καινοτομία, έρευνα & ανάπτυξη (€1,3 δισ.)

Η κλιμάκωση μεταξύ του 30% και του 50% βασίζεται στον βαθμό μεγαλύτερης συνεισφοράς σε καθεμία από τις πέντε κατηγορίες, ή/και σε συνδυασμό τους.


4. Ποιο είναι ένα ενδεικτικό χρηματοδοτικό σχήμα δανείων ΤΑΑ;

Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων δύναται να λάβουν έως 50% χρηματοδότηση από το ΤΑΑ. Επίσης, τουλάχιστον το 30% του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από εμπορικό δάνειο τραπεζικού ιδρύματος, ενώ τουλάχιστον το 20% του σχεδίου θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εισφορών σε είδος έως το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.


5. Για ποιους λόγους να λάβω χαμηλότοκο δάνειο μέσω του ΤΑΑ;

Αρχικά, το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης ορίζεται από 0,35%. Επίσης, στη διαδικασία δεν εμπλέκεται το Δημόσιο, εκτός από την αξιολόγηση που πραγματοποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις από ανεξάρτητο ελεγκτή του Ταμείου. Η αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου θα πραγματοποιείται εντός εύλογου διαστήματος και σε κάθε περίπτωση δεν θα ξεπερνάει τους τέσσερις μήνες. Ακόμα, εφαρμόζεται η αρχή parri passu μεταξύ τράπεζας και Δημοσίου ως προς τις αποπληρωμές, τις εξασφαλίσεις και τις ζημίες. Τέλος, η διάρκεια του δανείου δεν θα είναι μικρότερη των τριών (3) ετών και μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ετών, ανάλογα και με τη φύση της επένδυσης.


6. Υπάρχει δυνατότητα μια επιχείρηση να αιτηθεί δάνειο του ΤΑΑ με βάση το επιτόκιο αναφοράς;

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια στις τράπεζες για να αιτηθούν δάνειο του ΤΑΑ με βάση το επιτόκιο αναφοράς, χωρίς να χρειάζεται να είναι σε συνάρτηση με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.


7. Ποια είναι η διαδικασία έγκρισης δανείου ΤΑΑ;

 1. Κατά την έναρξη της διαδικασίας ο επενδυτής προετοιμάζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, σύμφωνα με τους όρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και το αναλυτικό επενδυτικό σχέδιο, με διάκριση των δαπανών, ανάλογα με τη φύση τους.
 2. Η τράπεζα αξιολογεί την υποβληθείσα αίτηση του επενδυτή, ως προς τη βιωσιμότητα της επένδυσης και την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, και στη συνέχεια προβαίνει στην επιλογή ενός ανεξάρτητου ελεγκτή του ΤΑΑ, μέσω κλήρωσης.
 3. Ο ελεγκτής του Ταμείου δημοσιεύει την αντίστοιχη Έκθεση Ελέγχου η οποία σχετίζεται με: α) την επιλεξιμότητα και συμβατότητα της επένδυσης και των δαπανών, β) τη συμμόρφωση με την αρχή πρόκλησης μη σημαντικής βλάβης, γ) την υπαγωγή των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων στις επιλέξιμες δράσεις του ΤΑΑ, δ) το ποσοστό του δανείου του ΤΑΑ σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς και ε) τη συμβατότητα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.
 4. Εφόσον η αξιολόγηση της αίτησης από τον ελεγκτή είναι θετική, πραγματοποιείται η οριστική έγκριση του αιτήματος από την τράπεζα, η υπογραφή δανειακής σύμβασης για τη χορήγηση του δανείου ΤΑΑ και του δανείου συγχρηματοδότησης στον αποδέκτη, και η εκταμίευση του δανείου.


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και συμβάλλει στην πραγματοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων. Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι σύμβουλοι αναλαμβάνουν τις υποβολές των αιτήσεων για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση