Πράσινος Αγροτουρισμός: Επιδότηση έως 50% για επενδυτικά σχέδια άνω των 500.000 €

Αγροτουρισμός

Επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού δικαιούνται επιδότηση έως 50% του προϋπολογισμού της επένδυσης, εφόσον συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν το οποίο αναδεικνύει και προωθεί τα τοπικά προϊόντα.

Το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα αφορά επενδύσεις σε τουριστικές μονάδες που συνδυάζονται με ενέργειες προώθησης της τοπικής γαστρονομίας, του βιωματικού αγροτουρισμού  και διασύνδεσης με τοπικές επιχειρήσεις.

Υποβολές αιτήσεων από 12/07

Οι αιτήσεις ενίσχυσης αξιολογούνται άμεσα και εγκρίνονται με τη χρονική σειρά υποβολής τους.


Προϋπολογισμοί επενδυτικών σχεδίων για αίτηση χρηματοδότησης

Μέγεθος επιχειρήσεων Κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός Ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός
Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες 500.000 € 7.500.000 €
Μεγάλες 500.000 € 12.500.000 €

Χρηματοδοτικό Σχήμα

Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να περιλαμβάνει ίδια κεφάλαια ή/και εξωτερική χρηματοδότηση με τον περιορισμό ότι ποσοστό 25% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.


Ποσοστά ενίσχυσης ανά περιφέρεια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Μεγάλες επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές επιχειρήσεις
Βόρειο Αιγαίο 30% 40% 50%
Κρήτη 30% 40% 50%
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 30% 40% 50%
Κεντρική Μακεδονία 30% 40% 50%
Δυτική Μακεδονία 40% 50% 50%
Ήπειρος 30% 55% 50%
Θεσσαλία 30% 40% 50%
Δυτική Ελλάδα 30% 40% 50%
Στερεά Ελλάδα (πλην της Π.Ε. Εύβοιας) 35% 40% 50%
Π.Ε. Εύβοιας 40% 50% 50%
Πελοπόννησος (πλην της Π.Ε. Αρκαδίας) 35% 50% 50%
Π.Ε. Αρκαδίας 40% 50% 50%
Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι 25% 35% 45%
Δυτικός Τομέας Αθηνών 15% 25% 35%
Νότιο Αιγαίο 30% 40% 50%
Ιόνια Νησιά 30% 40% 50%


Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας
 • Οχήματα για μεταφορά πρώτων υλών και προϊόντων εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού
 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, συστημάτων ασφάλειας, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας, έξυπνη και απομακρυσμένη διαχείριση του εξοπλισμού). Επιλέξιμος είναι ο εξοπλισμός ο οποίος λειτουργεί κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και συνοδεύεται από πιστοποιήσεις.
 • Άυλες δαπάνες, όπως πιστοποιήσεις (πχ ISO), απόκτηση λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και προωθητικές ενέργειες
 • Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

 Συνδυαστικές Δαπάνες

 • Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις


Βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας επενδυτικού σχεδίου

 1. Πράσινη μετάβαση: Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση όπως ενδεικτικά:

α) Κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης ή εξοικονόμησης ύδατος

β) Μηχανολογικός Εξοπλισμός με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας ή εξοικονόμησης ύδατος

γ) Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων)

δ) Επενδύσεις σε ΑΠΕ

 1. Υλοποίηση σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού: Παρουσίαση βιώσιμου πλάνου βιωματικού αγροτουρισμού στο οποίο λαμβάνονται υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής υλοποίησης της επένδυσης. Περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο δράσεις:
  •  Προώθησης της τοπικής γαστρονομίας (π.χ. ειδικά θεματικά εργαστήρια τοπικής γαστρονομίας, σύνδεση της αγροδιατροφής με τις γαστρονομικές συνήθειες της περιοχής, κοινές δράσεις με τοπικές επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης κ.ά.).
  • Προώθησης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από αγροτικές δραστηριότητες (π.χ. συμμετοχή σε παραγωγικές και μεταποιητικές δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα της περιοχής παρέμβασης και σύνδεση της πολιτιστικής και λαογραφικής παράδοσης με τον τουρισμό – όπως γιορτές οίνου, φεστιβάλ γευσιγνωσίας κ.ά.).
  • Διασύνδεση της ενισχυόμενης τουριστικής δραστηριότητας με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων βιωματικού τουρισμού (π.χ. σύμφωνα συνεργασίας με πολιτιστικούς φορείς, τοπικές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, συμμετοχή σε καλλιεργητικές ή/και μεταποιητικές δραστηριότητες κ.ά.).

Οι επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν θα πρέπει:

α) Να προσφέρουν διατροφή και προϊόντα αγροδιατροφής στους επισκέπτες, εντός του χώρου εγκατάστασης ή και στον τόπο παροχής υπηρεσιών βιωματικού τουρισμού της επιχείρησης.

β) Οι Α’ ύλες για τη διατροφή και τα προϊόντα αγροδιατροφής πρέπει να προέρχονται:

  • Από συμβολαιακή γεωργία σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 60% κατ’ έτος, ή
  • Από καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 60% κατ’ έτος


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη κάθε επενδυτή και επιχείρησης, καθώς διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία στην υποβολή φακέλων με 98% επιτυχία στις εγκρίσεις.

Επικοινωνήστε με τη VK PREMIUM στο 210-6835560 για να σας καθοδηγήσουμε και να σας στηρίξουμε στο επενδυτικό σας σχέδιο.

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση