Επιδοτούμενο πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών”

Νέο πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών"

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών” για την ενίσχυση της παραγωγής και διάθεσης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Το Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» παρέχει ενισχύσεις με τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών (new product development) και εμπεριέχουν: 

 • Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων),
 • Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών, ανάλυση και λειτουργικός σχεδιασμός, τεχνικός σχεδιασμός, υλοποίηση, τυποποίηση
 • Συμπληρωματικές δραστηριότητεςΕμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών (διασφάλιση δικαιωμάτων εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, συμμετοχή σε εκθέσεις, λοιπές ενέργειες προώθησης)


Επιλέξιμος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου: 200.000 – 2.000.000 €

Αιτήσεις από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31/12/2022

Διάρκεια υλοποίησης έργων: 24 μήνες


Δικαιούχοι

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα και:

 1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο Πρόγραμμα. 
 3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης
 4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 5. Έχουν έως 250 άτομα προσωπικό
 6. Υποβάλουν πρόταση για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία θα αξιοποιήσουν εμπορικά, στο πλαίσιο της οποίας δεσμεύονται ότι κανένα τμήμα του επενδυτικού έργου δεν έχει ξεκινήσει να υλοποιείται πριν την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης


Επιλέξιμοι ΚΑΔ

Ενδεικτικές Δραστηριότητες που επιδοτούνται
 • Έκδοση λογισμικού
 • Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας
 • Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού
 • Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia)
 • Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας
 • Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες
 • Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)
 • Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής
 • Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ)

Επιλέξιμες Ενέργειες

Το Πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια τα οποία στοχεύουν στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εμπορική αξιοποίηση νέων, καινοτόμων και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, που βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες και θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Απευθύνονται τόσο σε μεμονωμένους καταναλωτές (B2C), όσο και σε άλλες επιχειρήσεις (B2B/B2B2C). Δεν αποκλείονται περιπτώσεις κάθετων/ εξειδικευμένων αγορών.
 • Τεκμηριώνουν την ιδιότητα του «προϊόντος», διακρίνονται δηλαδή μεταξύ άλλων από προκαθορισμένη λειτουργικότητα ενσωματωμένη στη βασική λύση πριν την όποια προσαρμογή ανά πελάτη, υψηλό βαθμό τυποποίησης, επαναληψιμότητα στον τρόπο διάθεσης/ εφαρμογής τους ανά πελάτη, διακριτή και αναγνωρίσιμη ονομασία (branding), οδικό χάρτη εξέλιξης (product roadmap), τυποποιημένη μεθοδολογία καθορισμού της σύνθεσης (configuration) και της τιμολόγησης αυτής (pricing), επαρκή τεκμηρίωση, καθώς και δυνατότητα ένταξης σε μία συγκεκριμένη αγορά (κατηγορία προϊόντων).
 • Δημιουργείται προστιθέμενη (τεχνολογική) αξία στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου. Θεωρείται επιλέξιμη η επένδυση που δημιουργεί:
  • ένα νέο προϊόν που δεν υπήρχε ή υπήρχε μόνο ως βασική ιδέα/ πρωτότυπο (proof of concept/prototype),
  • μία ριζικά ανανεωμένη έκδοση υφιστάμενου προϊόντος βασισμένη σε καινοτόμες τεχνολογίες. Η αναφορά σε «ανανεωμένη έκδοση» δεν καλύπτει τη δημιουργία νέων εκδόσεων (releases/versions) στο πλαίσιο της συνήθους εξέλιξης ενός προϊόντος, αλλά αφορά επενδύσεις ριζικού ανασχεδιασμού (π.χ: μεταφορά legacy προϊόντος σε νέα αρχιτεκτονική ή άλλο stack, cloud native, multitenant, API enabled).
  • ένα εντελώς νέο module προϊόντος με ξεχωριστή λειτουργικότητα, το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί σε υφιστάμενη οικογένεια προϊόντων (ενδεικτικά: νέο ERP/ CRM module που προστίθεται σε υφιστάμενη σουίτα).
 • Είναι τεχνολογικά άρτια και αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες.


Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Δαπάνες προσωπικού (≥40% π/υ)

Αμοιβές για το προσωπικό (ερευνητές και τεχνικοί), πρόσληψη νέου προσωπικού και δαπάνες για αμοιβές σε φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση έργου

 • Υπηρεσίες Τρίτων (≤50% π/υ)

Δαπάνες για την υλοποίηση έρευνας και Ανάπτυξης από τρίτους, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες εκπόνησης Μελέτης Σκοπιμότητας, δαπάνες Συμμετοχής σε Εμπορικές Εκθέσεις, δαπάνες Προστασίας παραχθείσας γνώσης όπωςδαπάνες για την απόκτηση (obtaining) διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

 • Πρόσθετα γενικά έξοδα (≤15% π/υ)

Δαπάνες μετακινήσεων, δαπάνες δημοσιότητα, αναλώσιμα, δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία, λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

 • Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού (≤20% π/υ)

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.


Ένταση Ενίσχυσης

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Βιομηχανική Έρευνα 70% 60%
Πειραματική Ανάπτυξη 45% 35%
Μελέτη σκοπιμότητας 70% 60%
Παραχθείσα Γνώση 50% 50%
Διαδικαστική & Οργανωτική καινοτομία 50% 50%


Κριτήρια Αξιολόγησης Αιτήσεων

Η επιλογή των επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω συγκριτικής αξιολόγησης των επιλέξιμων προτάσεων και βάσει κριτηρίων σχετικών με το «προϊόν», την υλοποίηση της επένδυσης και την εμπορική αξιοποίηση.


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη κάθε επενδυτή και επιχείρησης, καθώς διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία στην υποβολή φακέλων με 98% επιτυχία στις εγκρίσεις.

Επικοινωνήστε με τη VK PREMIUM στο 210-6835560, για να σας καθοδηγήσουμε και να σας στηρίξουμε στο επενδυτικό σας σχέδιο.
Φόρμα Επικοινωνίας
CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση