Προδημοσίευση για τη “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση” – ενίσχυση επιχειρήσεων από τη Δυτική Μακεδονία,Τρίπολη & Μεγαλόπολη

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» - Επιδότηση

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση του 5ου καθεστώτος ενισχύσεων “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση” του Αναπτυξιακού Νόμου.

Στόχος της εφαρμογής του εν λόγω καθεστώτος είναι να δοθεί στις περιοχές που επηρεάζονται από την απολιγνιτοποίηση, η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν με αναπτυξιακά δίκαιο τρόπο τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης της Ελλάδας σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια πιο ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Το καθεστώς ενισχύει μόνο τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στις περιοχές των εδαφικών σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027. Συγκεκριμένα, όλους τους δήμους της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας και τους δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Προϋποθέσεις

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου στο Καθεστώς «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» είναι να έχει χαρακτηριστεί ως «έργο ΔΑΜ» από την αρμόδια Επιτροπή Χαρακτηρισμού Έργων ΔΑΜ του ν.4872/2021.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Καθεστώτος που ανέρχεται σε 380 εκ. ευρώ, αντλεί αυτούς τους πόρους από το συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027 (ΠΔΑΜ 2021-2027), από τον οποίο τα 266 εκ. ευρώ κατανέμονται για ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων στη Δυτική Μακεδονία και τα υπόλοιπα 114 εκ. ευρώ για ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ειδικότερα, ο συνολικός προϋπολογισμός κατανέμεται γεωγραφικά ως εξής:

α. Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας: το 70% του συνολικού προϋπολογισμού (266.000.000€) εκ των οποίων 30% (79.800.000€) σε κάθε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας και 20% (53.200.000€) σε κάθε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών και Καστοριάς,

β. Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Μεγαλόπολης: 30% (114.000.000€) του συνολικού προϋπολογισμού εκ των οποίων 50% (57.000.000€) στην περιοχή του Δήμου Μεγαλόπολης και 50%  (57.000.000€) που ισοκατανέμονται στις περιοχές των όμορων Δήμων Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας.


Επιδότηση έως 100%

Το κίνητρο της επιχορήγησης και της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης ορίζεται στα ανώτατα όρια (100%) του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και Φλώρινας και το Δήμο Μεγαλόπολης και στο 90% στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας.

Επισημαίνεται η αύξηση των ανώτατων ορίων ενίσχυσης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατά 10%, στις περιοχές μετάβασης, ώστε πλέον για τις μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50%, για τις μεσαίες στο 60% και για τις μικρές και πολύ μικρές στο 70%.

Είδη ενισχύσεων

 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης


Ποσοστά ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης, σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ), για τις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Περιφέρειες (NUTS2) Νομός/Περιφερειακή Ενότητα (NUTS 3) του Τόπου Εγκατάστασης Μέγιστη ένταση περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων
Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ, ΚΟΖΑΝΗ 50% 60% 70%
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 50% 60% 70%
ΦΛΩΡΙΝΑ 50% 60% 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΟΙΧΑΛΙΑΣ 50% 60% 70%

Στις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων χορηγούνται:

i. στις Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και στο Δήμο Μεγαλόπολης οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων (100% του ΧΠΕ) και
ii. Στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, η ένταση ορίζεται στο 90% του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.) 2022-2027, ως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Ανώτατα ποσά ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο

 • Το συνολικό ποσό ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα, ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (37.500.000) ευρώ. Το ίδιο ανώτατο όριο δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά οι παρεχόμενες σε ένα φορέα ενισχύσεις συμπεριλαμβανομένων και των ενισχύσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Ο περιορισμός αυτός ισχύει για τα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στο καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την υποβολή της αίτησης του φορέα για υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου του.
 • Το συνολικό ύψος ενισχύσεων εκτός περιφερειακών ενισχύσεων δεν μπορεί να υπερβεί σε ποσοστό, το (δέκα) 10% των ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα.


Το Καθεστώς «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» μπορεί να ενισχύσει επενδυτικά σχέδια για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων, με τα ακόλουθα ελάχιστα όρια προϋπολογισμού:

 • πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000 ευρώ
 • μικρές επιχειρήσεις: 250.000 ευρώ
 • μεσαίες επιχειρήσεις: 500.000 ευρώ
 • μεγάλες επιχειρήσεις: 15.000.000 ευρώ

Την ευθύνη για την αξιολόγηση και την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων για το Καθεστώς «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» θα έχει η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων & Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Επισημαίνουμει ότι, κατά την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων, βαρύνουσα σημασία θα δοθεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και η έναρξη υποβολής θα εκκινήσει με τη θέση του Συστήματος σε λειτουργία.


Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Kατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Aγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • Aγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Mισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Eκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων (δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Mεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης


Αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση – με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας και εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών ή δικαιολογητικών που δεν υποβλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2, παύει η ισχύς της αρχής της χρονικής προτεραιότητας που δόθηκε με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και επανεργοποιείται λαμβάνοντας ως ημερομηνία εκκίνησης για τον υπολογισμό της προθεσμίας την ημερομηνία υποβολής των συμπληρωματικών δικαιολογητικών

Η ελάχιστη συνολική απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε επενδυτικό σχέδιο ορίζεται στους 75 βαθμούς.


Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν μόνο στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου είναι μεγαλύτερος των 100.000 €.

Προσοχή τα παραπάνω στοιχεία αφορούν στην προδημοσίευση του καθεστώτος. Δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων ακόμη.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση