Επιδότηση ΕΣΠΑ έως 60% για νέα ενοικιαζόμενα δωμάτια – τουριστικά καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

Επιδότηση ΕΣΠΑ για ενοικιαζόμενα δωμάτια - τουριστικά καταλύματα - έναρξη εντός του 2023

ΕΣΠΑ

Η νέα επιδότηση ΕΣΠΑ για ενοικιαζομενα δωμάτια, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία, camping και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις έχει τίτλο “Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων” και αφορά την ενίσχυση των υπό ίδρυση και νεοσύστατων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες.

Επενδυτικές προοπτικές του τομέα Τουρισμού

Καθώς το κόστος κατασκευής των ενοικιαζόμενων δωματίων είναι αρκετά υψηλό, τα προγράμματα ΕΣΠΑ χρηματοδοτούν αυτά τα επενδυτικά σχέδια, καθώς προσφέρουν σημαντικά ποσοστά επιδότησης για ενοικιαζομενα δωματια και τουριστικά καταλύματα.


Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός και ποσοστό επιδότησης για την δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων

Ο επιδοτούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000 € έως 400.000 €.

Η συνολική επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό έως 60% το οποίο αναλύεται όπως παρακάτω:

 • Επιχορήγηση σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.
 • Αυτό το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.


Επιλέξιμες επιχειρήσεις – επιδοτηση ΕΣΠΑ για ενοικιαζομενα δωματια & τουριστικά καταλύματα

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι επενδυτές οι οποίοι επιδιώκουν επιδότηση για την ίδρυση νέας μικρομεσαίας τουριστικής επιχείρησης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης θα έχουν νεοσύστατες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Είδη τουριστικών καταλυμάτων που επιδοτούνται

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Ξενοδοχεία
– Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
– Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω

Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο
π.δ. 33/1979

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)
Σημειώνεται: Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

Δείτε τα είδη τουριστικών καταλυμάτων

Στα ενοικιαζόμενα δωμάτια – διαμερίσματα και στα ξενοδοχεία απαιτείται κατάταξη σε ελάχιστη κατηγορία κλειδιών ή αστεριών. Ορισμένα παραδείγματα κριτηρίων για την κατάταξη είναι τα παρακάτω:

 • Ελάχιστη επιφάνεια δωματίου
 • Ελάχιστη επιφάνεια δωματίου
 • Ύπαρξη χώρου μαζικής εστίασης – πρωινού
 • Ιδιωτικός ή μισθωμένος χώρος στάθμευσης αυτοκίνήτων
 • Πρόσβαση σε ΑΜΚ (ράμπες)
 • Παιδότοπος
 • Ύπαρξη θέρμανσης/ψύξης/κλιματισμού/ανεμιστήρα
 • Μπαλκόνι
 • Παροχή internet/TV/Laptop
 • Λειτουργία υποδοχής (reception)
 • Room service
 • Online booking


Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της χώρας.
  Εξαιρούνται σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.
 • Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, όπως αυτός/οί θα ορίζεται/ονται στην Αναλυτική Πρόσκληση που αναμένεται να εκδοθεί, καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου. Οι νεοσύστατες να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.
 • Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής που θα ορισθεί στην προκήρυξη.
 • Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 • Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.
 • Θα απαγορεύεται η μεταβίβαση εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου: Ο δικαιούχος ενίσχυσης, αυτός δηλαδή στον οποίο θα εγκριθεί το σχέδιο, δεν θα μπορεί να το μεταβιβάσει σε καμία περίπτωση κατά τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας. 
 • Το δηλωμένο αντικείμενο δραστηριοποίησης, δεν θα μπορεί να αλλάξει στην πορεία του έργου. Αυτό σημαίνει πως π.χ. δεν θα παίρνει κάποιος την έγκριση για καταλύματα και στη συνέχεια θα την αξιοποιεί για επιχείρηση ενοικίασης σκαφών.
 • Ο υποψήφιος επενδυτής θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι έχει την ίδια συμμετοχή, δηλαδή να έχει αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό που θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση.
 • Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για επιδότηση από αυτή τη δράση ΕΣΠΑ

 • Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης.
 • Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.
 • Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά τουριστικού επαγγελματικού σκάφους αναψυχής κάθε είδους.


Ενδεικτικές δαπάνες που επιδοτούνται

 • Κατασκευαστικές εργασίες (εκσκαφές, σκυροδέματα, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, πλακάκια, μάρμαρα, γυψοσανίδες, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, ελαιοχρωματισμοί, πόρτες, αλουμίνια, διαμόρφωση και περίφραξη περιβάλλοντος χώρου, κλπ)
 • Έπιπλα (ντουλάπες, κρεβάτια, στρώματα, κομοδίνα, κλπ)
 • Ξενοδοχειακός εξοπλισμός (τηλεοράσεις, κλιματιστικά, κουζίνες, φωτιστικά, κλπ)
 • Εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας (ηλιακοί, φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά inverter, λάμπες LED, κλπ)
 • Κατασκευή ιστοσελίδων, διαφήμιση στο internet
 • Λογισμικό κρατήσεων, εμπορικό πρόγραμμα και εφαρμογές πληροφορικής
 • Μεταφορικά μέσα (επαγγελματικής χρήσης)
 • Πισίνες
 • Αμοιβή Συμβούλου για την υποβολή αίτησης και υποστήριξη
 • ISO 9001 Σύστημα διασφάλισης ποιότητας
 • ISO 14001 Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Αμοιβή μηχανικών για την εκπόνηση τεχνικών μελετών (αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ, επίβλεψη, κλπ)
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)


Κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης αιτήσεων προς επιδότηση

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράσης είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση.

Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και στη συνέχεια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων που θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση και στα αντίστοιχα παραρτήματα αυτής.

Ενδεικτικά κριτήρια:

 • η περιγραφή, σαφήνεια, πληρότητα και βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου
 • η εμπειρία και συνάφεια των γνώσεων εταίρων / μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
 • η εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των Κεφαλαίων των εταίρων / μετόχων
 • η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του
 • η συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027
 • η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 60.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι ενίσχυσης θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου εντός διετίας, καθώς, αν δεν το κάνουν, θα χάνουν τη χρηματοδότηση.


Παρακολουθείστε τον CEO της VK PREMIUM κ.Κ.Βαμβακά, ο οποίος σας ενημερώνει για τα δύο αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ:


Σας προτείνουμε να δείτε και όλες τις δυνατότητες επιδοτήσεων στον τουρισμό για ενοικιαζομενα δωματια – τουριστικά καταλύματα. 


Συχνές ερωτήσεις 

1.Επιδοτούνται οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων σε όλη την Ελλάδα ή μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές;

Τα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ συνήθως επιδοτούν επιχειρήσεις από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας εκτός της Μυκόνου και του Δήμου Θήρας (Σαντορίνης). 

2.Επιδοτούνται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Airbnb;

Τα προγράμματα ΕΣΠΑ επιδοτούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι ιδιώτες. Επομένως θα πρέπει να συσταθεί επιχείρηση η οποία να διαθέτει ενεργό ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας), στον οποίο αποτυπώνεται η τουριστική δραστηριότητα της επιχείρησης. 


Οφέλη λήψης επιδότησης ΕΣΠΑ για ενοικιαζομενα δωματια – τουριστικά καταλύματα

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν σημαντικό όφελος στην περίπτωση που εγκριθεί η αίτησή τους για επιδότηση δημιουργίας ενοικιαζόμενων δωματίων. Μερικά οφέλη είναι:

 • Μέσω των επιδοτήσεων ΕΣΠΑ εξασφαλίζονται πόροι την ανάπτυξη, ανακαίνιση ή αναβάθμιση των ενοικιαζομένων δωματίω. Διευκολύνεται η αγορά εξοπλισμού και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της εμπειρίας διαμονής των πελατών.
 • Η επιδότηση συμβάλλει στην αύξηση της τουριστικής προσφοράς μέσω της ανάπτυξης νέων ενοικιαζομένων δωματίων και της βελτίωσης των υπαρχόντων. Ενισχύεται η τουριστική ανταγωνιστικότητα της περιοχής.
 • Η επένδυση στα ενοικιαζόμενα δωμάτια δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης στον τουριστικό τομέα.

Παράλληλα με τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” και “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα“.

Στην VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, ώστε μπορούμε να αναλάβουμε την προετοιμασία υποβολής αιτήσεων για τα ενεργά αλλά και αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6835560 και 210-6835551.


Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση