Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ερευνώ–Δημιουργώ–Καινοτομώ» – προδημοσίευση

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Προδημοσιεύτηκε από τη ΓΓΕΤ το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» που έχει ως σκοπό την χρηματοδότηση μέσω επιδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020 των επιχειρήσεων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών αλλά και τη σύνδεση της έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.

Η επιδοτούμενη Δράση ΕΣΠΑ «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» αναλύεται σε τρεις (3) παρεμβάσεις:

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (στην οποία μπορεί να συμμετέχουν μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων) – διαθέσιμα κονδύλια: €25.000.000,00
 2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς – διαθέσιμα κονδύλια: €90.000.000,00
 3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων, οι οποίες θα ενισχυθούν για την αξιοποίηση αποτελεσμάτων που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα – διαθέσιμα κονδύλια: €11.000.000,00.

Στις παραπάνω παρεμβάσεις που προδιμοσιευμένου προγράματος «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» μπορούν να συμμετέχουν για αίτηση επιδότησης επιχειρήσεις κάθε είδους και μεγέθους, με εστίαση στους κάτωθι θεματικούς τομείς έρευνας και ανάπτυξης:

 • Υλικά-Κατασκευές
 • Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Αγροδιατροφή
 • Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Υγεία και Φάρμακα
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
 • Ενέργεια
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Αναδυόμενοι τομείς.

* Οι αιτήσεις υποβολής γίνονται μετά την επίσημη προκύρηξη του προγράμματος.

Επιλέξιμες ενέργειες στο ΕΣΠΑ «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι συμμετέχοντες φορείς μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, όπως:

 • κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)
 • προώθηση καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων)
 • υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες).

Επιλέξιμες δαπάνες που επιδοτούνται

Οι δαπάνες που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Δράσης περιλαμβάνουν:

 • Δαπάνες προσωπικού
 • Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού (για τον χρόνο αξιοποίησης στο πλαίσιο του έργου)
 • Έρευνα επί συμβάσει
 • Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Δαπάνες ταξιδιών
 • Δαπάνες δημοσιότητας
 • Αναλώσιμα
 • Λοιπές λειτουργικές δαπάνες, εφόσον είναι απολύτως αναγκαίες για την υλοποίηση του.
 • Δαπάνες καινοτομίας (άυλα στοιχεία, προσωπικό υψηλής ειδίκευσης, λοιπές υπηρεσίες)
 • Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες προς επιχορήγηση από την επομένη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Επιλέξιμοι φορείς

Στη Δράση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις, σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, ως εξής:

Τύπος Δικαιούχου Παρέμβαση Ι

(ΜΜΕ)

Παρέμβαση ΙΙ

(Συμπράξεις)*

Παρέμβαση ΙΙΙ

(Αξιοποίηση)

Μεμονωμένες ΜΜΕ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Ομάδες ανεξάρτητων μεταξύ τους ΜΜΕ ΝΑΙ ΝΑΙ
Μεγάλες επιχειρήσεις ΝΑΙ ΝΑΙ
Ερευνητικοί Φορείς** ΝΑΙ

*        Σε συμπράξεις ≤4 συμμετεχόντων, τουλάχιστον ο ένας θα πρέπει να είναι επιχείρηση. Σε συμπράξεις ≥5 συμμετεχόντων, τουλάχιστον οι 2 θα πρέπει να είναι επιχειρήσεις.

**      Στις παρεμβάσεις Ι και ΙΙΙ, μπορούν να συμμετέχουν μόνο ως υπεργολάβοι/ προμηθευτές για έρευνα επί συμβάσει.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει ως δυνητικός δικαιούχος σε έως τρεις (3) προτάσεις κάθε κύκλου της Δράσης ΕΣΠΑ αθροιστικά, ανεξαρτήτως παρέμβασης.

Όρια προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός των Έργων ανά τύπο Παρέμβασης αναλύεται ως εξής (σε ευρώ):

Αριθμός εταίρων Παρέμβαση Ι

(ΜΜΕ)

Παρέμβαση ΙΙ

(Συμπράξεις)*

Παρέμβαση ΙΙΙ

(Αξιοποίηση)

Μία (1) ΜΜΕ 200.000,00 2.000.000,00
Δύο (2) ΜΜΕ 350.000,00
Τρεις (3) ΜΜΕ 450.000,00
≥4 ΜΜΕ 500.000,00
Ασχέτως αριθμού εταίρων 1.000.000,00

Τα ανωτέρω όρια είναι εκτός ΦΠΑ, στις περιπτώσεις που ο τελευταίος είναι ανακτήσιμος.

Ύψος ενίσχυσης ανά επιδοτούμενη επιχείρηση

Το ποσοστό της ενίσχυσης είναι κλιμακούμενο, ανάλογα με το είδος της διενεργούμενης έρευνας, των λοιπών ενεργειών και της ύπαρξης συνεργασίας ανάμεσα σε – ανεξάρτητες μεταξύ τους – ΜΜΕ, στο πλαίσιο της οποίας καμία ΜΜΕ δεν διατηρεί άνω του 70% του σχετικού προϋπολογισμού.

Ειδικότερα, το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται ως εξής:

Τύπος ενέργειας/ έρευνας Μεγάλες επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις
Βασική έρευνα* 100% 100% 100%
Βιομηχανική έρευνα** 50% 60% 70%
Υπό προϋποθέσεις (ανεξάρτητη συνεργασία ΜΜΕ- ανοικτή πρόσβαση στα αποτελέσματα** 65% 75% 80%
Πειραματική Ανάπτυξη 25% 35% 45%
Υπό προϋποθέσεις (ανεξάρτητη συνεργασία ΜΜΕ – ανοικτή πρόσβαση στα αποτελέσματα 40% 50% 60%
Μελέτη Σκοπιμότητας 50% 60% 70%
Καινοτομία για ΜΜΕ*** 50% 50%
Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 50% 50%

*          Μόνο στην Παρέμβαση ΙΙ

**         Μόνο στις Παρεμβάσεις Ι και ΙΙ

***       Οι συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στη συγκεκριμένη κατηγορία ενεργειών ενισχύονται με ποσοστό 100%

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για αξιολόγηση της επιλέξιμότητας της επιχείρησής αλλά και του επενδυτικού σας σχεδίου επικοινωνήστε μαζί μας.