Προδημοσίευση προγράμματος "Αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων τις νέες αγορές" - ΕΣΠΑ 2014-2020