Απολογισμός: αιτήσεις υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο A κύκλου 2014