Εργαλ. Ανταγωνιστικότητας

Οι βασικές δραστηριότητες που μπορούν να επιδοτηθούν έως 100.000€ από το ΕΣΠΑ για μικρές επιχειρήσεις