Φωτεινή Μακραδήμα - Σύμβουλος Αναπτυξιακών και Επενδυτικών Προγραμμάτων