Σύνταξη, διαχείριση, εφαρμογή Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων έργων

Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων εξειδικεύεται στη σύνταξη, διαχείριση, στην εφαρμογή και στον προγραμματισμό των ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων (Horizon 2020, Interreg, Jessica, Black Sea Cross Border Cooperation, MED, South East Europe, Europaid, Daphne, Digital Agenda for Europe, Espon, FIWARE, European Regional Development Fund, European Social Fund).

Η τρέχουσα Προγραμματική Περίοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει πολλές ευκαιρίες για τη χρηματοδότηση καινοτόμων ιδεών και σχεδίων.

Η έκταση και η δομή των Ευρωπαϊκών Ταμείων και των άμεσων επιχορηγήσεων επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών χρηματοδότησης στα κράτη μέλη. Στην τρέχουσα χρηματοδοτική Περίοδο Προγραμματισμού, η VK PREMIUM Σύμβουλοι Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, που περιλαμβάνει:

 • σχεδιασμό και διαχείριση του προϋπολογισμού για το προς υλοποίηση Ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα
 •  παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων
 • ουσιαστική οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας
 • αναφορές σχετικά με την έρευνα Ευρωπαϊκών πολιτικών χρηματοδότησης
 • σύνταξη του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου σχεδίου καθώς και ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών καινοτομίας
 • ενημέρωση του πελάτη και συλλογή των απαραίτητων στοιχείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προγράμματος.
 • ανάλυση της αγοράς στην οποία στοχεύει η επενδυτική πρόταση, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και στην πρωτοτυπία της δράσης που θα προσφέρει στην αγορά αυτή.
 • επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

       Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων δίνει ιδιαίτερη έμφαση:

 • στην αρτιότητα (Excellence) της πρότασης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου
 • στον αντίκτυπο (Impact) που θα έχει η πρόταση στον ευρωπαϊκό χώρο
 • στην αποδοτικότητα της Υλοποίησης (Implementation) της πρότασης
 • στην παρακολούθηση και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης επί των Ευρωπαϊκών πολιτικών χρηματοδότησης.
 • στη συγγραφή προτάσεων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • στη συγγραφή και εκπόνηση αναφορών, παρακολούθηση των προθεσμιών, διασφάλιση της άριστης ποιότητας γραφής και παρουσίασης του έργου σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • στην ανάπτυξη μιας ερευνητικής ιδέας
 • στην ανίχνευση, τεκμηρίωση και διαμόρφωση ερευνητικού αντικειμένου και στόχων
 • στο χρονοπρογραμματισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • στη χρηματοδότηση της ερευνητικής δράσης
 • στις απαιτούμενες διαπραγματεύσεις και συμβασιοποιήσεις
 • στη διαχείριση ερευνητικού έργου
 • στην ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων
 • στην οικονομική κι επιχειρησιακή ανάλυση

Η VK PREMIUM με τις υπηρεσίες Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων υποστηρίζει και διευκολύνει τη συνεχή ροή πληροφοριών.

Συγκεκριμένα η VK PREMIUM Σύμβουλοι Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων αναλαμβάνει τον συντονισμό και υλοποίηση των επικοινωνιακών ενεργειών για τη δημιουργία εταιρικών σχημάτων, τα οποία θα διαθέτουν ξεκάθαρα προσδιορισμένη δομή με ρόλους και ευθύνες μέσα στο Ευρωπαϊκό Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα, σύμφωνα πάντα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Ευρωπαϊκών στρατηγικών και των προγραμμάτων εταιρικής επικοινωνίας.

Κύριος στόχος των ενεργειών αυτών είναι η πραγματοποίηση των στόχων της εκάστοτε εταιρείας με τη δημιουργία μιας υπεύθυνης και σοβαρής εικόνας της επιχείρησης τόσο εντός καθώς και εκτός συνόρων.

Τέλος, στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η δημιουργία ιδεών, η συγγραφή, ο σχεδιασμός και η σύνταξη Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και ενεργειών στο πλαίσιο του επικοινωνιακού προγραμματισμού.

Στην VK PREMIUM διαθέτουμε εξειδικευμένους συνεργάτες με άρτια και πολυετή εμπειρία στα τρέχοντα Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και διαδικασίες.

Επικοινωνήστε άμεσα με τη VK PREMIUM Σύμβουλοι Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, για να σας προτείνουμε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν από την αξιοποίηση των παραπάνω Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

CAPTCHA image

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

[/one]

Σχετικά Ευρωπαικά προγράμματα: Πρόγραμμα χρηματοδότησης digital start up European Pioneers