Στόχος της VK PREMIUM είναι να παράσχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες και πλήρως τεκμηριωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Υπηρεσίες που μπορούν να βελτιώσουν αποτελεσματικά την ανταγωνιστικότητά τους και να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη και την επιτυχή αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων.

Υπηρεσίες συμβούλων επιχειρήσεων – αναλυτικά

Οι κύριοι επιχειρηματικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι οι παρακάτω:

Τομέας Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. (Νέος Επενδυτικός Νόμος, Προγράμματα και Δράσεις χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά προγράμματα επιδοτήσεων, κ.α).

 • Έλεγχος κάλυψης των προϋποθέσεων υπαγωγής της επιχείρησης στο εκάστοτε πρόγραμμα επιδότησης.
 • Αξιολόγηση του επενδυτικού προγράμματος και επιλογή του πλέον συμφέροντος χρηματοδοτικού σχήματος για την επιχείρηση.
 • Οικονομική ανάλυση και μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης.
 • Κατάρτιση και υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στον αρμόδιο Φορέα.
 • Υποστήριξη του φορέα κατά το στάδιο της αξιολόγησης της πρότασης και μέχρι την οριστική έγκριση.

Τομέας Οργάνωσης,  Ανάπτυξης & Βελτίωσης Λειτουργίας Επιχειρήσεων.

 • Στρατηγικός & επιχειρησιακός (ανά)σχεδιασμός επιχειρήσεων (BPR).
 • Οργάνωση Πωλήσεων και Marketing  (Business & Marketing Plans)
 • Οργάνωση και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management)
 • Σχεδιασμός, Επιλογή  και Υλοποίηση πληροφορικών συστημάτων.
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τομέας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

 • Αδειοδότηση έργων και εγκαταστάσεων
 • Μελέτες Σκοπιμότητας
 • Μελέτες για χρηματοδότηση έργων από την Ε.Ε ή από Ελληνικά εθνικά προγράμματα.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στη χρηματοδότηση έργων.

Τομέας Διαχείρισης Αποβλήτων

 • Διαχειριστικά σχέδια / Μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού
 • Υποστήριξη δημοπράτησης έργων ΔΣΑ / ΣΔΙΤ
 • Τεχνική υποστήριξη έργων και φορέων διαχείρισης
 • Ανακύκλωση / αξιοποίηση στερεών αποβλήτων
 • Επιχειρησιακά σχέδια – οργάνωση καθαριότητας – αποκομιδής
 • Διαχείριση επικινδύνων και ειδικών στερεών αποβλήτων
 • Προμελέτες / Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Τομέας Διασφάλισης & Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος

 • Διαγνωστική Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Λειτουργίας της επιχείρησης
 • Εντοπισμός Αναγκαίων Παρεμβάσεων για την αναπροσαρμογή της λειτουργίας της επιχείρησης
 • Σχεδιασμός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
 • Συγγραφή Τεκμηρίωσης Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Εγχειρίδιο Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας, Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας, Έντυπα Διασφάλισης Ποιότητας, κλπ)
 • Υποστήριξη Εφαρμογής & Πιστοποίησης Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
 • Διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Ποιότητας
  Παροχή πληροφόρησης για υφιστάμενη νομοθεσία, βαθμό προσαρμογής επιχειρήσεων ή υπηρεσιών, τεχνικές προδιαγραφές, σχεδιασμό, αξιολόγηση και υλοποίηση περιβαλλοντικών επιχειρηματικών σχεδίων.