Δάνεια κεφαλαίου κίνησης με 80% εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου (2)

Δάνεια κεφαλαίου κίνησης με 80% εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου - Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19