Εργαλείο Ενίσχυσης SME Instrument Horizon 2020, Περίοδος 2018-2020, Φάση 1 και 2