Εργαλείο Ενίσχυσης SME Instrument Horizon 2020, Περίοδος 2018-2020, Φάση 1 και 2

Horizon 2020

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜMΕ)

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΕ):

EIC HORIZON’s 2020 SME INSTRUMENT

Το Πρόγραμμα “Εργαλείο Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜMΕ) που Καινοτομούν”

Ανακοινώθηκαν από την Ε.Ε., οι νέες ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων (cutoff date) για την Φάση 1 και Φάση 2 του «Εργαλείου Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜMΕ) που Καινοτομούν» (SME Instrument) για τη περίοδο 2018-2020.

Το SME Instrument αφορά στις ΜMΕ και αποτελεί δράση του προγράμματος «Horizon 2020» της Ε.Ε. το οποίο στοχεύει στην χρηματοδότηση καινοτόμων σχεδίων που θα βοηθήσουν τις ΜμΕ να αυξήσουν το μέγεθός τους και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.

Το Εργαλείο αυτό για τις ΜMΕ διακρίνεται σε 3 φάσεις:

Φάση 1 [ Εκτίμηση Βιωσιμότητας ]

Ημερομηνίες Υποβολής Πρότασης

  1) 08/02/2018

2) 03/05/2018

3) 05/09/2018

4) 07/11/2018

5) 13/02/2019

6) 07/05/2019

7) 05/09/2019

8) 06/11/2019

9) 12/02/2020  

10) 06/05/2020

11) 02/09/2020

12) 04/11/2020

Τι περιλαμβάνει

 

Χρηματοδότηση της εκτίμησης βιωσιμότητας μίας καινοτόμου ιδέας

Ύψος χρηματοδότησης

 

εφάπαξ €50.000

Διάρκεια υλοποίησης:

 

περίπου 6 μήνες

Φάση 2 [ Ανάπτυξη Καινοτομίας ]

Ημερομηνίες Υποβολής Πρότασης

  1) 10/01/2018

2) 10/03/2018

3) 23/05/2018

4) 10/10/2018

5) 09/01/2019

6) 03/04/2019

7) 05/06/2019

8) 09/10/2019

9) 08/01/2020

10) 18/03/2020

11) 19/05/2020

12) 07/10/2020

Τι περιλαμβάνει

 

Χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης

Ύψος χρηματοδότησης

 

500.000 – €2.500.000 (καλύπτεται το 70% των δαπανών και σε ορισμένες περιπτώσεις το 100%)

Διάρκεια υλοποίησης:

 

περίπου 12-24 μήνες

Φάση 3 [Εμπορική Εκμετάλλευση ]

Τι περιλαμβάνει

Στην τελική φάση του Εργαλείου προβλέπεται έμμεση υποστήριξη των ΜμΕ, παρέχοντας πρόσβαση σε κεφάλαια και συμμετοχικά χρηματοπιστωτικά εργαλεία (Venture Capitals, Business Angels, κλπ.)

Οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν αίτηση σε όποια φάση επιθυμούν για το Εργαλείο Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜMΕ) που Καινοτομούν, (Φάση 1 και 2, περίοδος 2018-2020).

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Φάσης 1, όμως θα επιτρέψει σε μια Μικρομεσαία επιχείρηση να προχωρήσει ευκολότερα στη Φάση 2.

Δεν υπάρχουν πλέον ξεχωριστά θέματα (topics) στα οποία μια πρόταση πρέπει να ταιριάζει, η πρόκληση της καινοτομίας είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε καινοτόμα ιδέα.

Επιπλέον, δίδεται μεγάλη έμφαση στα αποτελέσματα των έργων, οικονομικά και κοινωνικά, τόσο στην ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην αυξημένη έμφαση στον “αντίκτυπο” (impact) κατά τη διαδικασία αξιολόγησης (50% βαθμολογική βαρύτητα) και λιγότερο στην «αριστεία» (excellence) και στην «εφαρμογή» (implementation) (25% βαθμολογική βαρύτητα έκαστο).

Η όλη διαδικασία υποβολής γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, σας βοηθά να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται ιδανικά στις ανάγκες της επιχείρησής σας καθώς και στην οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών. Κατέχει σημαντική εμπειρία μεταξύ άλλων στους κλάδους τουρισμού, logistics και supply chain, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείρισης αποβλήτων και εξοικονόμησης ενέργειας, τροφίμων και ποτών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων.