Διευθυντής/Διευθύντρια Αναπτυξιακών Έργων – Business Consulting Manager – DAE0124

Καριέρα

Διευθυντής/Διευθύντρια Αναπτυξιακών Έργων – Business Consulting Manager

Αρμοδιότητες:

 • Ανάπτυξη και καθοδήγηση μιας δυναμικής ομάδας υλοποίησης έργων  συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Στρατηγικές/Εμβληματικές Επενδύσεις, Αναπτυξιακό Νόμο, ΕΣΠΑ κλπ.), με στόχο την αποτελεσματική ολοκλήρωση των έργων και την επίτευξη των στόχων.
 • Επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργεία, αρμόδιες υπηρεσίες, Τράπεζες, Funds, φοροτεχνικές & εκλεκτικές εταιρείες κ.α.) για επίλυση θεμάτων, διευκρινήσεων, υποβολή εκθέσεων προόδου για την ομαλή εξέλιξη των έργων.
 • Καθορισμός καθηκόντων, επίβλεψη της προόδου και αξιολόγηση των επιδόσεων των μελών της ομάδας.
 • Προώθηση κουλτούρας συνεργασίας, καινοτομίας και συνεχούς βελτίωσης.
 • Παρακολούθηση της καθημερινής ροής πληροφοριών και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών.

Απαραίτητα Προσόντα :

 • Πτυχίο ΑΕΙ κατά προτίμηση Οικονομικής/Λογιστικής κατεύθυνσης (μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός).
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 8 ετών σε θέση συμβούλου συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, τουλάχιστον 3 από αυτά σε διαχείριση ομάδας.
 • Γνώση προγραμμάτων (ΕΣΠΑ/Αναπτυξιακού Νόμου, κ.α.) απαραίτητη  
 • Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες, μεθοδική σκέψη προσοχή στη λεπτομέρεια και ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου και στενά χρονικά περιθώρια  
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Microsoft Office (Word, Excel, κλπ) και ΠΣΚΕ (ιδανικά).

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και bonus επίτευξης στόχων
 • Υβριδικό μοντέλο εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Υποβολή βιογραφικών στο hr@vkpremium.com