Υπηρεσίες Logistics

Η αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί πλέον μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.
Μέσω βελτιώσεων στη δομή και τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να επιτευχθεί σημαντικός περιορισμός του κόστους, βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών καθώς και αύξηση της ταχύτητας ανταπόκρισης των επιχειρήσεων στις ανάγκες της αγοράς.

Στη βάση αυτή, η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες Logistics για την βελτίωση της Οργάνωσης & Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Logistics:

  • Υπηρεσίες LogisticsLogistics Audit
  • Χωροταξική Οργάνωση Αποθηκών
  • Λειτουργική και Διοικητική Οργάνωση Αποθηκών
  • Μηχανογραφική Οργάνωση Αποθηκών
  • Οργάνωση Υπηρεσιών 3rd Party Logistics
  • Στρατηγικός Σχεδιασμός Δικτύου Διανομής & Αποθηκών
  • Οργάνωση Κυκλώματος Customer Service
  • Οργάνωση Κυκλώματος Διαχείρισης Αποθεμάτων
  • Κοστολόγηση Διαδικασιών Logistics (Activity Based Costing)
  • Τεχνικές Προδιαγραφές & Προϋπολογισμός Κτιρίου και Εξοπλισμού – Project Management Κατασκευής

 

Ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις οργάνωσης, και αντιμετωπίζοντας τις δραστηριότητες των Logistics ως ενιαία διαδικασία, προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών logistics (εφοδιαστικής αλυσίδας) που περιλαμβάνουν:

Logistics Audit

• Αποτύπωση Λειτουργιών Κυκλώματος Logistics
• Κοστολόγηση Διαδικασιών Logistics
• Υπολογισμός Δεικτών Απόδοσης Κυκλώματος Logistics και Σύγκριση με τους Βέλτιστους Δείκτες του Χώρου (Benchmarking)
• Διαμόρφωση Στρατηγικής Αναδιοργάνωσης Κυκλώματος Logistics

Χωροταξική Οργάνωση Αποθηκών

• Υπολογισμός Αποθηκευτικών Αναγκών
• Επιλογή Αποθηκευτικών Συστημάτων
• Διαμόρφωση Μορφής Κτιρίου – Χωροθέτηση εντός Οικοπέδου
• Χωροταξική Οργάνωση Κύριου Αποθηκευτικού Χώρου, Βοηθητικών Χώρων και Περιβάλλοντος Χώρου
• Σύνταξη Προδιαγραφών Εξοπλισμού Αποθήκευσης και Διακίνησης

Λειτουργική και Διοικητική Οργάνωση Αποθηκών

• Κωδικοποίηση Θέσεων Αποθήκευσης
• Ανάλυση Διαδικασιών Αποθήκευσης και Διακίνησης (παραλαβή, αποθήκευση, τροφοδοσία θέσεων συλλογής, αναταξινόμηση, έλεγχος και συσκευασία παραγγελιών, φόρτωση, απογραφή, χειρισμός επιστροφών, ανάκληση)
• Σύνδεση Λειτουργιών με Χωροταξική και Μηχανογραφική Οργάνωση
• Διαμόρφωση Εντύπων και Οργανογράμματος Αποθήκης
• Διαμόρφωση Χρονοπρογράμματος Εργασιών
• Υπολογισμός Αριθμού Εργαζομένων και Περιγραφή Θέσεων Εργασίας
• Διαμόρφωση Δεικτών Μέτρησης Παραγωγικότητας

Μηχανογραφική Οργάνωση Αποθηκών

• Διερεύνηση Δυνατοτήτων Αξιοποίησης Τεχνολογίας Barcode και Ασύρματης Επικοινωνίας (RF)
• Ανάλυση & Σχεδίαση Λεπτομερών Μηχανογραφικών Προδιαγραφών Συστήματος Warehouse Management System (WMS) με βάση την Λειτουργική Οργάνωση Αποθήκης
• Project Management Έργων Υλοποίησης και Εφαρμογής WMS
• Εκπαίδευση Προσωπικού στην χρήση WMS
• Σύνταξη Προδιαγραφών Εξοπλισμού Τεχνολογίας Ασύρματης Επικοινωνίας & Λοιπού Εξοπλισμού Μηχανογραφικής Υποστήριξης Αποθήκης

Οργάνωση Υπηρεσιών 3rd Party Logistics

• Διερεύνηση Δυνατοτήτων Ανάληψης Έργου 3rd Party Logistics
• Υπολογισμός Απαιτήσεων σε Επενδύσεις για την Ανάληψη Έργου 3rd Party
• Κοστολόγηση Προσφερόμενων Υπηρεσιών και Διαμόρφωση Τιμολογιακής Πολιτικής
• Project Management Ανάληψης Έργου 3rd Party

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δικτύου Διανομής & Αποθηκών

• Διαμόρφωση Απαιτήσεων Δικτύου Διανομής
• Κοστολόγηση Υφιστάμενου Δικτύου Διανομής
• Μοντελοποίηση Δικτύου Διανομής και Κοστολόγηση Σεναρίων Εναλλακτικής Οργάνωσης του Δικτύου Διανομής
• Επιλογή Μορφής Συνεργατών (χονδρέμποροι, αντιπρόσωποι, παραγγελιολήπτες, ειδικοί συνεργάτες κ.λ.π.)
• Διερεύνηση Συσχέτισης Κυκλώματος Πωλήσεων και Δικτύου Διανομής

Οργάνωση Κυκλώματος Customer Service

• Σχεδιασμός Διαδικασιών Κυκλώματος Εξυπηρέτησης Πελατών (Παραγγελιοληψία, Stock Control, Credit Control, Τιμολόγηση, Χειρισμός Παραπόνων, Εισπράξεις, κ.λ.π.)
• Διαμόρφωση Προδιαγραφών Μηχανογραφικής Υποστήριξης Κυκλώματος Εξυπηρέτησης Πελατών
• Οργάνωση Κυκλώματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων

Οργάνωση Κυκλώματος Διαχείρισης Αποθεμάτων

• Υπολογισμός Ύψους Αποθεμάτων
• Ομαδοποίηση Αποθεμάτων – ABC Ανάλυση
• Υπολογισμός Πραγματικού Κόστους Διαχείρισης Αποθεμάτων
• Επιλογή Συστήματος Αναπλήρωσης / Διαχείρισης Αποθεμάτων ανά Κατηγορία Κωδικών
• Διαμόρφωση Απαιτήσεων και Ανάπτυξη Συστήματος Μηχανογραφικής Διαχείρισης Αποθεμάτων
• Διαμόρφωση & Εφαρμογή Συστημάτων Πρόβλεψης Ζήτησης

Κοστολόγηση Διαδικασιών Logistics (Activity Based Costing)

• Οριοθέτηση Διαδικασιών και Δραστηριοτήτων (Activities) Εφοδιαστικής Αλυσίδας
• Κατανομή Κόστους Activities σε Προϊόντα, Πελάτες, Υπηρεσίες (Cost Objects), Reporting
• Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης Διαδικασιών Logistics

Project Management Κατασκευής

• Ανάλυση απαιτήσεων και σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου – προμετρήσεις (χωματουργικά, μεταλλικός σκελετός, σκυροδέματα, δάπεδα, πλαγιοκαλύψεις, Η/Μ, συστήματα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας, κάλυψη οροφής, ψυκτικοί χώροι, δάπεδα, πόρτες, ράμπες)
• Προϋπολογισμός Κτιρίου, Αποθηκών και Εξοπλισμού
• Οριστικές Μελέτες (Στατικά, Αρχιτεκτονικά, Η/Μ)
• Μελέτη Βιομηχανικής Ψύξης, Κλιματισμού
• Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης – Επιλογή Εργολάβων

Σχετικά άρθρα : Nέο νομοσχέδιο για την Εφοδιαστική – Logistics


Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της παρακάτω Φόρμας Επικοινωνίας, με email στο info@vkpremium.gr ή στο τηλέφωνο +30210 6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.