Νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης με 80% εγγύηση από το Ταμείο Εγγυοδοσίας