Αναμονή δημοσίευσης προγράμματος Digi-Retail

Αναμονή δημοσίευσης προγράμματος Digi-Retail

Αναμένεται η δημοσίευση του προγράμματος «Digi-Retail» το οποίο αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου και αποσκοπεί στην υιοθέτηση ψηφιακών συστημάτων που αναβαθμίζουν, τόσο τις εσωτερικές λειτουργίες, όσο και τις δυνατότητες προώθησης των επιχειρήσεων μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών.

Αναμένεται η δημοσίευση του προγράμματος «Digi-Retail» το οποίο αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου και αποσκοπεί στην υιοθέτηση ψηφιακών συστημάτων που αναβαθμίζουν, τόσο τις εσωτερικές λειτουργίες, όσο και τις δυνατότητες προώθησης των επιχειρήσεων μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών.

Το πρόγραμμα επιχορηγεί επενδυτικά έργα από 5.000 έως 500.000 € με επιδότηση έως 60%. Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης που θα διατεθεί για την ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων ανέρχεται στις 100.000.000 €.

Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

·      Έχουν κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση.

·      Η κύρια δραστηριότητα και η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα της επιχείρησης δεν εμπίπτει στον κανόνα De Minimis και η επιχείρηση ανήκει στον κλάδο του Λιανεμπορίου.

·      H επιχείρηση κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 €.

·       H επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

Προϋπολογισμός – Ποσοστά Επιχορήγησης

Με βάση τα στοιχεία της δημόσιας διαβούλευσης που ολοκληρώθηκε την 20/8/2010 και ανάλογα με την κατηγορία κατάταξης των δικαιούχων και τη φύση του επενδυτικού σχεδίου τους (επιλογή δαπανών – ενεργειών – καλαθιών) θα υπολογίζεται το μέγιστο επιτρεπτό ποσό ανά υποβαλλόμενη πρόταση.

Τα όρια των επενδυτικών σχεδίων παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 ΜΕ 0 Ε.Μ.Ε.

 ΠΟΛΥ

ΜΙΚΡΗ

 ΜΙΚΡΗ

ΜΕΣΑΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ

 Προϋπολογισμός

Επενδυτικού 

Σχεδίου

 Από

5.000€

έως

20.000€

 Από

10.000€ έως

80.000€

 Από

10.000€

έως

150.000€

 Από

10.000€

έως

300.000€

 Από

10.000€

έως

500.000€

 Ποσοστό 

Επιχορήγησης

 60%

 60%

 60%

 50%

 40%

O επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων, αν δεν έχουν κλεισθεί τρεις).

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά πρόταση και θα τηρούν φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα είναι επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση κατόπιν αυτόματης αξιολόγησης, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια, όπως ορίζεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Κατηγορίες Ενεργειών που ενισχύονται στο πρόγραμμα Digi Retail.

E (1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Ενδεικτικά Παραδείγματα:

·      Πλήρης αυτοματοποίηση και ηλεκτρονική παρακολούθηση προϊόντων και αποθεμάτων

·      Ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing)

·      Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών (e-payments)

·      Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών για τη διακίνηση και διαθεσιμότητα προϊόντων μεταξύ υποκαταστημάτων, μέσω online επικοινωνίας

·      Ηλεκτρονικός καθορισμός τιμών και σήμανσης (e-pricing) και δυναμική τιμολόγηση προϊόντων

·      Ηλεκτρονική σήμανση ραφιού (electronic shelf tags)

·      Εφαρμογές RFID (π.χ. έξυπνο καλάθι προϊόντων κλπ.)

·      Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης λιανικής (διαχείριση πελατολογίου, αυτοματοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας, διασύνδεση με ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα)

·      Εφαρμογές Business Intelligence για τη βελτίωση της ανάλυσης της καταναλωτικής συμπεριφοράς και την αποτελεσματικότερη εσωτερική οργάνωση.

Ε (2): Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Ενδεικτικά Παραδείγματα:

·      Έξυπνες κάρτες επιβράβευσης πελατών (loyalty schemes και smart loyalty cards) για προσωποποιημένο marketing

·      Ψηφιακή Σήμανση για την προβολή προϊόντων (Digital signage)

·      Αυτόματες/ Έξυπνες προϊοντικές ετικέτες (smart tagging)

·      Εφαρμογές και υπηρεσίες διαδραστικής επικοινωνίας και προώθησης που αξιοποιούν νέα τεχνολογικά εργαλεία και πλατφόρμες (διαδραστικές βιτρίνες, μέθοδοι marketing που αξιοποιούν συσκευές κινητής επικοινωνίας, Διαδικτυακές καμπάνιες ενημέρωσης και προβολής, Βελτιστοποίηση παρουσίας σε μηχανές αναζήτησης κλπ.)

·      Υπηρεσίες Προώθησης, Προβολής και Διαφήμισης μέσω της αξιοποίησης μέσων εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης για τη διεύρυνση του πελατολογίου

·      Δυναμική/ εξατομικευμένη προώθηση προϊόντων με ηλεκτρονικά μέσα

·      Υπηρεσίες κατάρτισης εξατομικευμένων προτάσεων προς τους καταναλωτές, αξιοποιώντας παρελθούσες καταναλωτικές προτιμήσεις

·      Εφαρμογές προώθησης συνδυασμένες με γεωγραφική πληροφόρηση (geo-location services)

·      Ηλεκτρονικά κουπόνια, ή κουπόνια μέσω συσκευών κινητής επικοινωνίας (e-coupons, m-coupons)

Ο συνδυασμός των παραπάνω ενεργειών είναι υποχρεωτικός.

Μέσα από το πρόγραμμα θα χρηματοδοτείται η κατασκευή Ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι εμπλουτισμένη με ολοκληρωμένες συναλλαγές και εξυπηρετεί λύσεις από την Κατηγορία Ενεργειών Ε(2): Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω παραδείγματα ενεργειών μπορούν να αφορούν είτε σε μεμονωμένα καταστήματα, είτε σε ανταλλαγή δεδομένων με περισσότερα υποκαταστήματα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς υλοποίησης που θα τεθούν στη δράση.