Εγκριση έργων Προγράμματος Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤA ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ" ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ

Εγκρίθηκαν τα έργα του Προγράμματος “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ” του ΕΠΑΝ ΙΙ στις περιφέρειες Αττική, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο.

Με την υπ’ αριθµ. πρωτ.: 4503/784/11.4.2014 (Α∆Α: ΒΙΗ2Φ-2Φ8) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, εντάχθηκαν στις γεωγραφικές περιοχές Αττική , Βόρειο & Νότιο Αιγαίο,  445 επιχειρηµατικά σχέδια επιχειρήσεων για χρηµατοδότηση στο πρόγραµµα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων (ΙΙ)», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013, ως εξής:

Συνολικά εγκρίθηκαν έργα από 445  επιχειρήσεις µε συνολικό επιχορηγούµενο Προϋπολογισμό: 41.916.194 €

Αναλυτικά

• Στην Περιφέρεια Αττικής: εγκρίθηκαν τα έργα από 437 επιχειρήσεις µε επιχορηγούµενο Προϋπολογισμό: 41.031.834,06 €

• Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: εγκρίθηκαν τα έργα από 7 επιχειρήσεις µε επιχορηγούµενο Προϋπολογισμό: 834.360,40 €

•Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: εγκρίθηκαν τα έργα από 1 επιχειρήση µε επιχορηγούµενο Προϋπολογισμό: 50.000,00 €