Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών

Πρόγραμμα επιδοτήσεων ΕΣΠΑ Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. Ευρώ στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών.

Επιλέξιμες είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 άτομα προσωπικό και έως 50 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών) που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα των αμιγώς χερσαίων οδικών μεταφορών, με κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008) «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης». Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να έχουν τη νομική μορφή όπως ορίζεται στον πρόσφατο Ν.3887/2010 περί οδικών και εμπορευματικών μεταφορών (ατομική, Kοινωνία, ΟΕ, ΕΕ, ΙΜΕ ΕΠΕ, ΕΠΕ, ΑΕ).
• Οι υπό σύσταση εταιρείες, καθώς και αυτές που ιδρύθηκαν μετά από την εφαρμογή του Ν.3887 (30/9/2010) θα πρέπει να είναι ΑΕ ή ΕΠΕ.

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων θα κυμαίνεται από 30.000€ έως 180.000€. Ισχύει ο περιορισμός του κανονισμού De Minimis με όριο τις 100.000 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως την 18/5/2012.

Οι επιλέξιμες δαπάνες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Α. Δαπάνες με επιχορήγηση 70%

• Μετασκευή οχήματος. Στην κατηγορία αυτή μπορούν να συμπεριληφθούν:
• αντικατάσταση παλαιού αμαξώματος με νέο ίδιου τύπου ή αντικατάσταση με αμάξωμα άλλου τύπου (π.χ. αντικατάσταση χαλύβδινου αμαξώματος από αλουμινένιο ή αντικατάσταση αμαξώματος κοινού φόρτου από ψυγείο),
• απόσυρση ρυμουλκούμενου φορτηγού και ολική αντικατάσταση του με ίσης ή μικρότερης χωρητικότητας,
• προσθήκη ή αντικατάσταση άξονα (π.χ. αντικατάσταση από διαξονικό σε τριαξονικό),
• αντικατάσταση δοκών πλαισίου, αντικατάσταση ανατρεπόμενου αμαξώματος χαλύβδινου από αλουμινένιο,
• τοποθέτηση εκ των υστέρων συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS),
• εξοπλισμός φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς ψυγείων ευπαθών προϊόντων,
• αντικατάσταση μηχανής με νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας,
• εξοπλισμός φόρτωσης-εκφόρτωσης (γερανάκι), ράφια, αναβατόρια, περονοφόρα
• εξοπλισμός συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχημάτων, εξοπλισμός πρατηρίου υγρών καυσίμων (για χρήση από τα οχήματα της επιχείρησης),
• Κτιριακές εργασίες (ανέγερση/ διαμόρφωση) και χώρων συνεργείων, στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης,
• Αγορά οικοπέδου,
• Δαπάνες για ΑΠΕ (π.χ. αυτόνομο φωτοβολταϊκά συστήματα για ίδια χρήση αποκλειστικά) και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας,
• Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, Η/Υ, πληροφοριακά συστήματα, GPS κτλ.,
• Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα, ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή εκτός ΒΙΠΕ για περίοδο ενός έτους,
• Άυλες δαπάνες (συνολικά): Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης έργου, Εκπόνηση μελετών και ερευνών, Μελέτη και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης (Ποιότητας ISO 9001, Περιβάλλοντος ISO 14001, κ.α.),κατασκευή ιστοσελίδας (για πρώτη φορά), δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις (ενοικίαση – διαμόρφωση περιπτέρων, δαπάνη εγγραφής στους καταλόγους της έκθεσης κτλ) κ.α..

Β. Δαπάνες με επιχορήγηση 45%

• Δαπάνες αναβάθμισης κινητήρων καινούριων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων με περιβαλλοντική βελτίωση (π.χ. αναβάθμιση κινητήρα φορτηγού σε τεχνολογία EURO 6 εάν η υποχρέωση συμμόρφωσης αφορά σε τεχνολογία EURO 5). Σημειώνεται ότι επιλέξιμες θεωρούνται οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος από το επίπεδο που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα (από EURO 5 σε EURO 6) και όχι ολόκληρη η δαπάνη απόκτησης του καινούργιου μεταφορικού μέσου (έως 12.000€).
• Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού για συνολική διάρκεια 1 έτους εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία (ΑΜεΑ) κατά την έννοια του κανονισμού 800/2008.

Γ. Δαπάνες με επιχορήγηση 25% (μόνο για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις)

Λειτουργικές δαπάνες για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, πχ ενοίκια, συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες μισθοδοσίας, υπηρεσίες νομικής/ διοικητικής υποστήριξης ίδρυσης νέας επιχείρησης/αλλαγής νομικής μορφής/αλλαγή έδρας, κλπ).

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών που θα εγκριθούν είναι μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες, από την ημερομηνία έγκρισής τους, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.