Εκταμίευση επιδότησης ΕΣΠΑ μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Εκταμίευση επιδότησης ΕΣΠΑ μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η εκταμίευση επιδότησης ΕΣΠΑ μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από το πρόγραμμα : «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης ,Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» γίνεται με τρεις τρόπους.

Εκταμίευση επιδότησης ΕΣΠΑ μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Τρόποι Εκταμίευσης της Επιδότησης ΕΣΠΑ μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 

 

  • 1ος τρόπος:

Κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης και μετά τη θετική γνωμοδότηση του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου, εκταμιεύεται το ποσό που αντιστοιχεί στην επιδότηση.

Παράδειγμα: έστω επενδυτικό σχέδιο ύψους €100.000 με 50% επιδότηση

Αφού υλοποιήσουμε (εξοφλήσουμε) τις €100.000, μας επιστρέφονται οι €50.000 που αντιστοιχούν στην επιδότηση.

  • 2ος τρόπος

Είναι δυνατή η λήψη έως δύο (2) ενδιάμεσων καταβολών, κατά την υλοποίηση του 30%-80% του επενδυτικού σχεδίου.

Παράδειγμα: έστω επενδυτικό σχέδιο ύψους €100.000 με 50% επιδότηση

Εφόσον υλοποιήσουμε (εξοφλήσουμε) τα πρώτα €30.000, μπορούμε να λάβουμε την 1η καταβολή της αντίστοιχης επιδότησης, δηλαδή €15.000.

Υλοποιώντας (εξοφλώντας) άλλο ένα ποσό π.χ. €40.000, λαμβάνουμε τη 2η καταβολή της αντίστοιχης επιδότησης, δηλαδή €20.000.

Εξοφλώντας τα τελευταία €30.000, λαμβάνουμε €15.000.

  • 3ος τρόπος

Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 100% της δημόσιας επιχορήγησης με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τράπεζα.

Παράδειγμα: έστω επενδυτικό σχέδιο ύψους €100.000 με 50% επιδότηση

Καταθέτουμε την εγγυητική, λαμβάνουμε προκαταβολή €50.000, ακολούθως υλοποιούμε (εξοφλούμε) €100.000, απελευθερώνεται η εγγυητική.

Κάλυψη ιδίας συμμετοχής

Για τη χρηματοδότηση του Επενδυτικού Σχεδίου, οι επενδυτές μπορούν να κάνουν χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων του ΕΣΠΑ, όπως αυτών του ΕΤΕΑΝ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ), του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και του προγράμματος JEREMIE, τα οποία διατίθενται μέσω των Τραπεζών.

Προυπόθεση για την εκταμίευση της επιδότησης ΕΣΠΑ για ΜΜΕ, είναι να έχει γίνει υποβολή πρότασης έως τις 10/05/2013 και να αφορά δραστηριότητες που είναι επιλέξιμες από την συγκεκριμένη δράση ΠΕΠ – ΕΣΠΑ.

Αναλυτικά εδώ μπορείτε να δείτε συγκεντρωμένες τα επαγγέλματα που επιδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ ενίσχυσης ΜΜΕ και ορισμένες συμπληρωματικές δραστηριότητες που προστέθηκαν πρόσφατα

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδύσεων είναι:

Μέχρι και δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για τις θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός»

Μέχρι και δώδεκα (12) από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για την θεματική Ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες».

Υπάρχει δυνατότητα τρίμηνης παράτασης ύστερα από αντίστοιχο αίτημα.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος (εγκριτικές αποφάσεις) αναμένονται περί τον Οκτώβριο – Νοέμβριο 2013. Συνεπώς υπάρχει περιθώριο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου έως τα μέσα του 2015.

Ετσι μπορείτε να σχεδιάσετε το Επενδυτικό σας Σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν μέχρι τα μέσα του 2015.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 40% έως 60%.

Εντάσσονται :

· Υφιστάμενες επιχειρήσεις που μέχρι τις 31/12/2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον 12 μηνης διάρκειας. Δηλ έχουν ιδρυθεί πριν την 31/12/2009.

· Νέες–υπό σύσταση επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιδοτηθούν μέσω ΕΣΠΑ (μεταξύ άλλων) οι ΜΜΕ διαθέτουν τον απαιτούμενο ΚΑΔ που αντιστοιχεί στις ανωτέρω δραστηριότητες:

  • Οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις πριν την υποβολή της πρότασης.
  • Οι υπό-σύσταση επιχειρήσεις πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Επικοινωνία με τη VK Premium Σύμβουλοι Επιχειρήσεων – Αθήνα: 210 – 6835560