Προδημοσίευση Προγράμματος για την ενίσχυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ

Προδημοσίευση Προγράμματος για την ενίσχυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ

Εγινε η προδημοσίευση Προγράμματος για την ενίσχυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ στους τομείς Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο και Υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα θα ενισχυθούν:
• υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις με κύκλο εργασιών έως 50 εκατομμύρια ευρώ και έως 250 άτομα.
• νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
• υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου.

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης που μπορεί να επιχορηγηθεί κυμαίνεται:

• Από 30.000 έως 300.000 για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση».
• Από 30.000 έως 300.000 για την θεματική ενότητα «Τουρισμός».
• Από 20.000 έως 100.000 για την θεματική ενότητα «Εμπόριο».
• Από 20.000 έως 100.000 για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες».

Τα ποσοστά επιχορήγησης διαφέρουν ανά Περιφέρεια  και κυμαίνονται από 40% έως 60%.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 4 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ σχετικά με τη προδημοσίευση Προγράμματος για την ενίσχυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ:

1. Κτίρια και εγκαταστάσεις
2. Μηχανήματα και Εξοπλισμός
3. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος
4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας
5. Συστήματα Αυτοματοποίησης
6. Δικαιώματα Τεχνογνωσίας
7. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
8. Προβολή – Προώθηση
9. Αμοιβές Συμβούλων

Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής πρότασης δεν συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης.

Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 60% του ποσού επιχορήγησης με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής