Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα ΙΙ

Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα ΙΙ

Προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ » που στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Ο προυπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων είναι από 20.000€ έως 200.000€ και το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 30% έως 55%.

Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ
Αναμένεται και η επίσημη δημοσίευση του προγράμματος.
Tο Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ επικεντρώνεται στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων με έμφαση στη σύζευξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων με δραστηριότητες εξωστρέφειας και προβολής σε διεθνείς αγορές.

Επιλέξιμες Δαπάνες:
1.         Δαπάνες Μηχανολογικού Εξοπλισμού – Ειδικές Εγκαταστάσεις (π.χ. εξοπλισμός πακετοποίησης, συσκευασίας, ετικετοποίησης, ποιοτικού ελέγχου, ψηφιακό ηλεκτρονικό/ εξοπλισμό, κατασκευή ηλεκτρικών & υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, κλιματισμού, εξαερισμού κλπ.)
2.         Δαπάνες Πληροφορικής / Τηλεπικοινωνιών (π.χ. CRM, e-business, e-commerce, e-invoicing, e-payment, σχεδιαστικός εξοπλισμός και λογισμικό, ψηφιακές εφαρμογές διαδικτυακής προβολής (search engine optimization), λογισμικό ασφάλειας ηλεκτρονικών πληροφοριών (Back – up / Data Recovery), παραμετροποίηση, συντήρηση, εκπαίδευση μέχρι το 10% του συνόλου της αξίας του λογισμικού).
3.         Δαπάνες Σχεδιασμού και Πιστοποίησης προϊόντων και Συσκευασίας/ Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων (π.χ. σχεδιασμός προϊόντος και ετικέτας/συσκευασίας, πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων, πιστοποίηση για δικαίωμα εισόδου σε συγκεκριμένες αγορές, δοκιμές – πιστοποίηση προϊόντων / συσκευασίας προϊόντων).
4.         Δαπάνες Προβολής και Επικοινωνίας σε αγορές  στόχους (π.χ. συμμετοχή σε διεθνείς ή επαγγελματικές εκθέσεις, προβολή προϊόντων μέσω διαδικτύου, εκδηλώσεις μικρής διάρκειας (in-store promotion), δημιουργία εταιρικής ταυτότητας, διαφημιστικές καταχωρήσεις-ενθέσεις σε ΜΜΕ, μετακινήσεις ανάλογα με το μέγεθος του περιπτέρου, σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού, δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης και άλλα σύγχρονα μέσα).
5.         Δαπάνες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (π.χ. υποστήριξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, εκπόνηση μελετών και ερευνών, σύνταξη εγχειριδίων για πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, σύνταξη στρατηγικού – επιχειρησιακού σχεδίου κάλυψης νέων αγορών της επιχείρησης).
6.         Δαπάνες Προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας (π.χ. ενέργειες και παραστατικά αγοράς και μεταφοράς τεχνογνωσίας, έκθεση αναφοράς για την τεχνογνωσία, άδειες χρήσης, κλπ.)
7.         Δαπάνες Ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων Η συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης περιλαμβάνει τη μισθοδοσία και ασφαλιστικές εισφορές στελέχους/στελεχών marketing για 12 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης (π.χ. σχεδιασμό στρατηγικού-επιχειρησιακού σχεδίου ανταγωνιστικής διεθνούς παρουσίας της επιχείρησης και προγράμματος δράσης για τα επόμενα δύο χρόνια, οργάνωση διαδικασιών για εφαρμογή σχεδίου, πρώτες ενέργειες εφαρμογής σχεδίου, κλπ.)
8.         Λοιπές Δαπάνες (για ΜΜΕ μόνο) (π.χ. δαπάνες συνδρομών σε υπάρχοντα ή σε νέα δίκτυα παροχής υπηρεσιών, χρήσεις λογισμικού, δαπάνες για επεκτάσεις, ανανεώσεις, αναβαθμίσεις, κλπ.)
 
Είναι δυνατή η λήψη έως δύο (2) ενδιάμεσων καταβολών μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 30% του συνολικού οικονομικού αντικειμένου του έργου.
Μετά την έγκριση υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής του 50% του ύψους της επιχορήγησης με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών για το πρόγραμμμα Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα II, των Επιχειρήσεων, ορίζεται η ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος.
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται αυστηρά σε 15 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα τρίμηνης (3) παράτασης
 
    
Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων
με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς
ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων.